Get Adobe Flash player

พระอสีติมหาสาวก

1086_25c125d225a625ba25d925aa25d2.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระกัปปเถระ Cherry 513
2 ประวัติพระกาฬุทายี เอตทัคคมหาสาวกผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส Cherry 919
3 ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก Cherry. 1809
4 พระราหุลเถร เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา Cherry. 2124
5 ประวัติพระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา Cherry. 2019
6 ประวัติพระติสสเมตเตยยเถระ Cherry. 3088
7 ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก Cherry. 4827
8 ประวัติพระราธเถระ เอตทัคคมหาสาวก ผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง Cherry. 2308
9 ประวัติพระสุภูติเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นทักขิไณยบุคคล Cherry. 2005
10 พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย Cherry. 2778
11 ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา Cherry. 1499
12 ประวัติพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบ Cherry. 1675
13 พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์ Cherry. 2024
14 ประวัติพระอุปวาณเถระ Cherry. 1432
15 ประวัติพระพาหิยทารุจีริยเถระ Cherry. 1373
16 ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ Cherry. 3228
17 พระสาวกผู้เลิศในด้านต่าง ๆ Cherry. 2188
18 ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ ผู้มีบริษัทมาก Cherry. 2004
19 พระจุนทเถระ Cherry. 1301
20 ประวัติพระอนุรุทธเถระ ยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ Cherry. 1786
21 พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร Cherry. 2226
22 ประวัติพระโสภิตเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ Cherry. 2113
23 พระอานนท์เถระ (๔) พระอานนท์กับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ Cherry. 1395
24 พระอานนท์เถระ (๓) เทศน์โปรดโกกนุทปริพาชก Cherry. 1249
25 พระอานนท์เถระ (๒) Cherry. 1208
26 ประวัติพระอานนท์ (๑) Cherry. 1347
27 ประวัติพระจุลปันถกเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ Cherry. 2962
28 ประวัติพระสารีบุตร พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางปัญญา Cherry. 2799
29 ประวัติพระกังขาเรวตะเถระ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌาน Cherry. 4818
30 หมอชีวกโกมารภัจจ์ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล Cherry. 2218
31 ประวัติพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ Cherry. 4140
32 ประวัติพระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะ Cherry. 5030
33 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 2717
34 ประวัติพระสีวลีเถระ Cherry. 948
35 ประวัติ พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร Cherry. 12530
36 พระอชิตเถระ pra:thong 1811
 

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

สร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพาน

alt

เราตั้งใจไว้เสมอว่า?จะทรงศีลให้บริสุทธิ์?โดยไม่ทำลายศีลเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีล ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว และเราจะมีจิตยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความดีของพระธรรม ความดีของพระสงฆ์ และมีจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน คือ การกระทำกิจทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะให้ทานแก่สัตว์ ชี้ทางให้แก่บุคคลผู้หลงทาง แนะนำบุคคลผู้มีความโง่ ถวายทานแก่พระสงฆ์ บูชาพระรัตนตรัย นึกถึงความดีของบิดามารดา ครูบาอาจารย์เป็นต้น เราทำอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบัน เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพาน

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอน ๓ ? วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๑ วันนี้ พอมาถึงที่ทำงาน พระเจริญ เอาเงินมาให้ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รู้สึกแปลกใจ ? เธอเอาเงินมาจากไหน เพราะที่วัดท่าซุงไม่มีรายได้ขนาดนั้น สอบถามได้ความว่า มีคนมา ? ถามเรื่องมีดหมอที่ทำแจกเมื่อคราวฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๒๐ เธอบอกว่า มีคน ? เขาขอซื้อ เธอแกล้งบอกราคาแพงคือ ๑๐,๐๐๐ บาท... อ่านเพิ่มเติม...
อุปสรรค...บารมี
เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010
คนเราโดยมากมักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอน กำลัง ใจเลยท้อแท้ที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือดำเนินกิจการให้รุดหน้าต่อไป ส่วน ผู้ที่มีความเข้มแข็ง หรือจะทำจิตใจของตน ให้เข้มแข็งต่อไป จะต้องถืออุปสรรคอันตรายต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมบารมีของตนให้ เพิ่มขึ้น ธรรมะโดยหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 
เอกทีบียเถราปทานที่ ๖ ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็นพุทธบูชา
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011
?พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก เอกทีบียเถราปทานที่ ๖ ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็นพุทธบูชา [๖] เมื่อพระสุคตเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพานแล้วชนทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ ต่างก็บูชาพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ และเมื่อเขาช่วยกันยกพระผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิงตะกอน ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - เจริญพรหมวิหาร ๔
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
เจริญพรหมวิหาร ๔ ๑. แผ่เมตตา ความรักไปในทางทิศทั้ง ๔ โดยคิดไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เราจะเป็นมิตร แก่คนและสัตว์ทั่วโลก จะยอมเคารพในสิทธิของกันและกัน จะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของกัน และกัน จะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของตนเอง จะไม่ทำใครให้เดือดร้อนด้วย กายวาจา แม้แต่ จะคิดด้วยใจ จะรักษาและเคารพในบุคคลและสัตว์เสมอด้วยความรักตนเอง ?... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 27 พฤศจิกายน 2513
อังคาร, 12 มกราคม 2010
จดหมายจากหลวงพ่อ? 27 พฤศจิกายน 2513 กำหนดการเดินทางมากรุงเทพฯ คงเดินทางวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม ตามที่แจ้งมาแล้ว เที่ยวที่แล้วมากรุงเทพฯ ทางฝั่งธนที่เขาต้องการพบไม่มีโอกาสได้พบกัน เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่ คราวนี้เขาขอพบ ฉะนั้นวันเสาร์ตอนกลางวันจะไปฝั่งธน และวันเสาร์ตอนเย็น ถ้าทางบ้านเจ้ากรมไม่มีธุระสำคัญก็จะมาบ้านท่านเจ้ากรม และค้าง 1 คืน ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมเหนือหมอดู โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ศุกร์, 15 มกราคม 2010
กรรมเหนือหมอดู? โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ผมเป็นศิษย์โหร แต่มิได้เป็นโหร หลวงพ่อเจ้าคุณพระภัทรมุนี หรือมหาอิ๋น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ธนบุรี (สมัยนั้น) เป็นโหราจารย์ชั้นยอด สมัยนั้นมีโหราจารย์ที่ดังอยู่เพียงสองท่านเท่านั้น คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อีกรูปหนึ่งคือพระภัทรมุนี แต่โหรสมัยก่อนเขามิได้ทายส่งเดช... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
อังคาร, 22 กันยายน 2009
? ? ? ประวัติ พระครูสุทธิธรรมรังษี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง หลวงปู่เจี๊ยะ พระผู้เป็นดังผ้าขื้ริ้วห่อทอง ?ใน วงศ์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เจี๊ยะจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับเรื่องธรรมภายใน กิริยาภายนอก ที่สบาย ๆ ของท่านนั้นทำให้เป็นเหมือนม่านบังปัญญา... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกผู้ผ่านยมโลก
เสาร์, 31 ตุลาคม 2009
เรืองอ่านเล่นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม บันทึกประสบการณ์ผู้ผ่านยมโลก เมื่อ คุณนายน้อมได้ส่งหนังสือมาให้ข้าพเจ้าอ่านเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ เรื่องตายแล้ววิญญาณออก จากร่างท่องไปตามสถานที่ต่างๆ ผู้มีประสบการณ์ได้บันทึกเขียนขึ้นแล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อ ท่านยังเป็นภิกษุนวกะ ขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ ท่านมีนามฉายาว่า ?กนฺตสิริ ภิ กฺขุ?... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาวายาโม เพียรชอบ พระโพธิธร รมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
สัมมาวายาโม? เพียรชอบ พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) จากหนังสือประทีปในต่างแดน หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แสดง ณ เมืองซีแอตเติล? สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ต่อนี้ไป เตรียมตัวตั้งใจฟังธรรมบรรยาย แสดงเพื่ออบรมจิตในการภาวนา จะแสดงในเรื่องการฟังเล็กน้อยเสียก่อน การฟังธรรมบรรยายเพื่ออบรมจิตใจนั้น เราพึงทำความเข้าใจว่า... อ่านเพิ่มเติม...
วิบากกรรมต้มลูกสุนัขทั้งเป็น
พุธ, 09 มิถุนายน 2010
วิบากกรรมต้มลูกสุนัขทั้งเป็น เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าภายใน 3 วัน 7 วัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะเรื่องนี้ได้ เกิดขึ้นแล้ว !! ??เรื่องนี้ ท่านดร.พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 17 และรองเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม กทม. ได้นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่ง ท่านเจ้าคุณเล่าว่า วันหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
?? องค์สมเด็จพระทรงธรรม์ทรงบอกว่า จงอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย ให้สร้างความรู้สึกไว้เสมอว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมบัติของโลก มันไม่สามารถจะช่วยเราให้มีความสุขได้อย่างจริงจังคนจนในทรัพย์ก็มีความทุกข์ เพราะเกรงภัยอันตราย จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่านให้พิจารณาว่า... อ่านเพิ่มเติม...
การตรัสรู้โดยฉับพลันมีได้หรือไม่
พฤหัสบดี, 22 เมษายน 2010
? การตรัสรู้โดยฉับพลันมีได้หรือไม่ ปัญหา?มีพระพุทธศาสนาบางนิกายถือว่า การบรรลุมรรคผลอาจเกิดขึ้นได้โดยฉับพลัน เช่นเดียวกับแสงสว่างวาบขึ้นทันทีทันใด ขับไล่ความมืดให้หมดสิ้นไป การบรรลุมรรคผลโดยฉับพลันดังกล่าวจะมีได้หรือไม่?? พุทธดำรัสตอบ?"...ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน?  ... อ่านเพิ่มเติม...
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ
เสาร์, 05 ธันวาคม 2009
รวมเกร็ดธรรมะ จาก พระอาจารย์วิรัช โอภาโส ต่อ เรื่องปกิณกะธรรม ภิกษุปุถุชน??? ยังไม่เป็นอริยะ?? ชอบตำหนิผู้อื่น คนที่บารมีเป็นปรมัตถ์??? ไปดูฐานะไม่ได้?? เป็นขอทานยังมีเลย?? อย่าง?? สุปปพุทธ กุฏฐิ?? (ขอทานและเป็นโรคเรื้อน)?? ฟังเทศน์จบเดียว??? เป็นโสดาบัน?? ถ้าไม่เป็น ปรมัตถ์?? ฟังแล้วเป็นโสดาบันไม่ได้?? (อย่างนางสิริมาเป็นโสเภณี???? ฟังจบเดียวเป็น โสดาบัน)มัฏฐกุณฑลี????... อ่านเพิ่มเติม...
คำสอนของพระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร บาป บุญ คุณ โทษ มีจริง นรก สวรรค์ มีจริงพระนิพพานมีจริง
พุธ, 03 มีนาคม 2010
คำสอนของพระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร? วัดถ้ำผาปิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย บาป บุญ คุณ โทษ มีจริง นรก สวรรค์ มีจริงพระนิพพานมีจริง เหตุอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้น มนุษย์รีบสร้างบารมี คือ ทำบุญ รักษาศีล ให้ทาน และภาวนาดีกว่าที่มาเป็นมนุษย์สมบัติพบพระ พุทธศาสนาแล้ว ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป โดยเปล่าประโยชน์ จงสร้างบารมีอย่างเต็มที่ ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระควัมปติเถระ ..พระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก
อังคาร, 22 มีนาคม 2011
ประวัติพระควัมปติเถระ ???????????? พระควัมปติเถระ?เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยได้รับการบวช จากพระบรมศาสดา ต่อจากพระยสเถระ ถ้าถือตามลำดับชื่อที่ปรากฏในพระบาลีท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก พระเถระรูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ... อ่านเพิ่มเติม...