Get Adobe Flash player
(20 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.20 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 20
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กามฉันทะ-พยาบาท

alt

?

...นิวรณ์ ๒ ข้อแรกคือ "กามฉันทะ" ความพอใจในเพศตรงข้าม หรือว่า

?

"พยาบาท" คิดจองล้างจองผลาญ ความโกรธ ความคับแค้น ทั้ง ๒ ข้อนี้

?

จะชนะได้จริง ๆ ต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามี..

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อิริยาบถ - อานิสงส์เดินจงกรม
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
? อานิสงส์เดินจงกรม ? การเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอิริยาบท ไม่ให้เส้นสายยึดจนกลายเป็นคนง่อยเปลี้ยและ ยังทำให้ท้องไม่ผูกอีกด้วย 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - ปฐวีกสิณ - อุปกรณ์กสิณ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อุปกรณ์กสิณ ปฐวีกสิณนี้ มีดินเป็นอุปกรณ์ในการเพ่ง จะเพ่งดินที่เป็นพื้นลานดิน ที่ทำให้เตียนสะอาด จากผงธุลี หรือจะทำเป็นสะดึงยกไปยกมาได้ ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง ดินที่จะเอามาทำเป็นดวงกสิณนั้น ท่านให้ใช้ดินสีอรุณอย่างเดียว ห้ามเอาดินสีอื่นมาปน ถ้าจำเป็นหาดินสีอรุณไม่ได้มาก ท่านให้เอาดิน สีอื่นรองไว้ข้างล่างแล้วเอาดินสีอรุณทาทับไว้ข้างบน... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ผลของความตายครั้งที่ ๑
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ผลของความตายครั้งที่ ๑ ? วันนี้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก เพราะมีคนเขาเอาเรือมาให้เจิม อาชีพเจิมเรือดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีคนชอบเอาเรือมาให้เจิม เมื่อเขาให้เจิมก็เจิม เจิมแล้วมันเป็นอย่างไรฉันก็ไม่เข้าใจ เขาว่ากันว่าเรือที่เจิมแล้วหากินคล่อง แต่ตามที่ฉันคิด... อ่านเพิ่มเติม...
อินทรียสังวร
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? อินทรียสังวร พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร (ความ จริงอินทรียสังวรนี้จัดเป็นขั้นที่สูงกว่าศีลอีก 1 ขั้น หรือจะกล่าวว่าเป็นศีลในระดับ ? จิตใจ หรือเป็นศีลขั้นสูงก็ว่าได้ อินทรียสังวรนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็น ? อย่างมาก - ธัมมโชติ)อินทรียสังวรดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง ?... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 31 ธันวาคม 2513
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
จดหมายจากหลวงพ่อ 31 ธันวาคม 2513 เรื่องพัดยศเป็นคุณและโทษ?ตามที่ท่านเจ้ากรมเขียนมาจริง ส่วนที่เป็นคุณมีมานาน พอดูสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสมัยถวายพัดยศ โดยพระมหากษัตริย์ถวายด้วยพระราชศรัทธาแท้ ๆ และคุณก็มากเพราะสมัยนั้นมีนักบวชชั้นดีมาก แต่นักบวชชั้นสวะก็คงไม่น้อย แต่ถึงกระนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ)
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2009
ชีวิตนี้น้อยนัก (ต่อ) พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทำธุรกิจการงานบ้าง ใคร ๆ ก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญ ทำให้มารดาบิดามั่งมีศรีสุข ถ้าไม่คิดให้ดี ก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อย ๆ ไม่มีมูลความจริง และทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจัง... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกไว้ ที่ใจ
อังคาร, 20 เมษายน 2010
บันทึกไว้ ที่ใจ การชนะสิ่งที่ไม่ดี ต้องชนะได้ด้วยความดี ไม่ใช่เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีด้วยความไม่ดี ความดีกับความไม่ดีทางไหนมากกว่า ทางนั้นจะ ลบล้างกัน มืดกับสว่างเหมือนกัน ถ้ามันสว่างมากก็กำจัดมืดได้มาก ถ้าสว่างน้อยก็กำจัดมืดได้น้อย ความสว่างน้อยมืดเขาก็มี โอกาสที่จะแผ่อำนาจได้มากขึ้นกว่าสว่าง ธรรมทั้งหลายเป็นคู่กันอย่างนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
วิญญาณที่วัดสะแกตอนที่๑
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
? วิญญาณที่วัดสะแก ตอนที่ ๑ ? (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ? ข้าพเจ้า ได้เคยเขียน เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาหลายเรื่อง ทุกครั้งที่เขียนก็ไม่ค่อยสบายใจนัก กลัว ? บางท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าพเจ้างมงาย แต่ความจริงข้าพเจ้ามีใจรักและเขียนและสนใจในสิ่งลี้ลับ ? ดำมืดแต่แฝงไว้ด้วย ความมหัศจรรย์ ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ของโลกยังไม่สามารถจะพิสูจน์ ? ได้... อ่านเพิ่มเติม...
พระศาสดา เคยเกิดเป็นรุกขเทวดา อายาจิตภัตตชาดก ว่าด้วยการเปลื้องตน
พุธ, 28 เมษายน 2010
? อายาจิตภัตตชาดก ? ว่าด้วยการเปลื้องตน ? พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพลีกรรม อ้อนวอนเทวดาทั้งหลาย จึง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้. ? ได้ยินว่า ในกาลนั้น มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะไปค้าขาย ได้ฆ่าสัตว์ทำ พลีกรรมแก่เทวดาทั้งหลาย อ้อนวอนว่า ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายสำเร็จ ประโยชน์โดยไม่มีเหตุขัดข้อง... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท)
พุธ, 16 ธันวาคม 2009
สัมมาปฏิปทา (๔) พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การทำสมาธิจักสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเรา มีสติกำหนดอยู่ในทุกอิริยาบถ นี่เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็เหมือนอิริยาบถยืนให้เท่ากับเดิน เดินก็เท่ากับยืน ยืนก็เท่ากับนั่ง นั่งก็เท่ากับนอนนะ อันนี้ผมทำแล้ว ทำไม่ได้ ถ้าว่านักปฏิบัตินี้ ต้องทำการยืน การเดิน การนั่ง การนอนให้ได้เสมอกัน... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี
เสาร์, 10 ธันวาคม 2011
พระอานนท์พุทธอานุชา (วสิน อินทสระ) ๗. กับโกกิลาภิกษุณี ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่ นางจึงตัดสินใจลาพระศาสดา และอานนท์ และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆ จากวัด เชตวันเมืองสาวัตถี มุ่งหน้าสู่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ด้วยคิดว่า "การอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมัง!" นางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
พรหมวิหาร 4
จันทร์, 09 กันยายน 2013
ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ใน?พรหมวิหาร?4?เป็นปกติ คือว่า เราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเรา เสมอด้วยตัวเรา เราจะมีความสงสารเกื้อกูลเขาให้เป็นสุขตามกำลังที่เราพึงจะทำได้ เราไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่น เห็นใครได้ดีพลอยยินดีตาม ? ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกินวิสัยด้วยอำนาจกฎของกรรมหรือกฎของธรรมดาเกิดขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
เจริญอายุ ธมฺโมสถ รักษานามธรรม
พุธ, 04 สิงหาคม 2010
เจริญอายุ ธมฺโมสถ รักษานามธรรม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) การที่บุคคลมีอายุยืนยาวนั้น ถ้ายืนยาวอยู่ด้วยความหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน นอนแล้วก็ว่าไม่ได้นอน เป็นต้น ย่อมชวนให้เห็นว่า เป็นชีวิตทรมาน ไม่ได้รับผลเป็นความผาสุกเพราะอายุยืนเลย กลับจะเป็นการทนทุกข์ทรมานแก่ตนเอง และเป็นที่อิดหนาระอาใจของลูก หลานผู้ปฏิบัติ ... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31-34: ฝึกอสุภะด้วยการมองคนเป็นศพและโครงกระดูก และอื่นๆ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
? ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร?(ต่อ) ? ? วันที่ 31 : 7 ส.ค.52 : จิตวิ่งเข้าออกฌานเองโดยไม่ได้บังคับ และรู้ทันกามราคะได้ ? นอนเวลา 0.28 น. พิจารณาในมรณานุสสติ กายคตานุสสติ และเรื่องขันธ์ 5 ตามแบบที่หลวงพ่อเนียมท่านสอน ได้กลิ่นเหม็นสาบเหมือนกลิ่นศพฉุนขึ้นมา แล้วมีเสียงดังขึ้นมาว่า “ กลิ่นหอมหรือเหม็นก็อย่าไปติดใจ ว่าหอมหรือเหม็น... อ่านเพิ่มเติม...
ธารแห่งธรรม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (๒)
เสาร์, 05 ธันวาคม 2009
? ธารแห่งธรรม หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (๒) ที่เกิดภพน้อยภพใหญ่ กว่าบารมีจะแก่กล้าตรัสรู้ การก่อสร้างบารมีก็ดี การตรัสรู้ก็ดี ล้วนแต่ทำกรรมที่ดี ในมนุษย์ทั้งนั้น แม้นรกเปรตอสุรกายก็ดี ล้วนแต่ทำชั่วในมนุษยโลกนี้ทั้งนั้น? พระอริยเจ้าจิตของท่านแนบสังขาร ในอวัยวะสังขารของท่านแปรอยู่เสมอ... อ่านเพิ่มเติม...