Get Adobe Flash player
(20 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.20 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 20
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010
เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา (ภาคผนวก) นางวิสาขามหาอุบาสิกา? (สตรีผู้งามพร้อม)? มหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำ ?บัณฑิตและปราชญ์ย่อมไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิต ?ผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรม? ย่อมไม่อิ่มด้วยการทำบุญ ?นางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธา?จะให้นางอิ่มด้วยบุญได้ไฉน พระอรรถกถาจารย์อธิบายพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับนางวิสาขา?... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายแห่งวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
พุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2011
อุบายแห่งวิปัสสนา (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต) ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี มีอุปมาดังดอกบัวปทุมชาติอันสวย ๆ งาม ๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็น ของสกปรกปฏิกูล น่าเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่สะอาด เป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราช อำมาตย์ และเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้น ก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา
อังคาร, 08 มีนาคม 2011
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๒๒. เคยเกิดเป็นชาวนา อาตมายังระลึกชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งได้ว่า ก่อนจะมาเกิดเป็น หลวงปู่ ซึ่งมรณภาพแล้วร่างกายไม่เปื่อยเน่านั้น ในชาตินั้นอาตมาได้เกิด เป็นชาวนายากจน?ชีวิตตั้งแต่เด็กในอีกชาตินั้น ก็ช่วยบิดามารดาทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการหาฟืนและจับปลาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการจับปลานั้น ได้ทำมากที่สุด ทั้งตกเบ็ด ทอดแห... อ่านเพิ่มเติม...
สร้าง บารมีธรรม
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
สร้าง บารมีธรรม หน้าที่ของผู้ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ก็คือพยายามละความชั่ว เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งใจละโดยเจตนา ฝึกฝนจนกระทั่งเป็นนิสัยที่เคยชินต่อการละ นิสัยที่เคยชินเพิ่มพลังงานขึ้น กลายเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมี สิ่งที่เป็นอุปนิสัย คือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติ ที่เราฝึกหัดเสียจน คล่องตัว จนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในสันดาน สิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่ ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
องค์ฌานในกสิณทั้ง ๑๐ กอง ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก มีอารมณ์จับอยู่ที่ปฏิภาคนิมิต กำหนดจิตจับภาพปฏิภาคนิมิต นั้นเป็นอารมณ์ วิจาร พิจารณาปฏิภาคนิมิตนั้น คือพิจารณาว่า รูปปฏิภาคนิมิตสวยสดงดงาม คล้าย แว่นแก้วที่มีคนชำระสิ่งเปรอะเปื้อนหมดไป เหลือไว้แต่ดวงเก่าที่บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากธุลีต่างๆ ปีติ มีประเภท ๕ คือ ? ๑. ขุททกาปีติ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ - พิจารณาขันธ์ ๕ เป็นวิปัสสนาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
พิจารณาขันธ์ ๕ เป็นวิปัสสนาญาณ อันนี้ไม่มีอะไรพิสดารท่านสอนให้พิจารณาว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่มีในเรา โดยให้พิจารณาเป็นปกติ เมื่อเห็นว่าขันธ์ ๕ ป่วยก็รักษา เพื่อให้ทรงอยู่ แต่เมื่อมันจะพังก็ไม่ตกใจ หรือมันเริ่มป่วยไข้ ก็คิดว่าธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้ เราจะรักษาเพื่อให้ทรงอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
เจโตวิมุตติ, ชีปะขาวบอกเหตุ, เทวดาช่วยชีวิต ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น (๑๑)
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๑) เจโตวิมุตติ คืนวันหนึ่ง พระอาจารย์มั่นปักกลดเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่? หุบเขาแห่งหนึ่งในแขวงสาละวันประเทศลาว คืนนั้นเดือนหงายกระจ่างนวลใย แผ่ซ่านไปทั่วหุบเขาลำเนาไพร ฟ้าเบื้องบนปราศจากกลุ่มเมฆ... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป ? ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?" หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์ - ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๔
ศุกร์, 31 กรกฏาคม 2009
ป่า อ.ศรีประจันต์ ตอนที่ ๔ ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? เมื่อตอนที่แล้วมาหยุดอยู่ที่ดอนเจดีย์? ครั้นมาถึง ดอนเจดีย์คุณลุงก็เล่าความเป็นมาตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่า ท่านรู้ว่าพระองค์นั้นเป็น พระอรหันต์ท่านก็ประกาศด้วยว่า? ท่านเป็นลูกศิษย์ แล้วท่านก็ถามว่า? พวกท่านจะอยู่ที่ดอนเจดีย์นี่ หรือว่าจะไปไหน ก็บอกว่า ใกล้บ้านเกินไป?... อ่านเพิ่มเติม...
ปัจฉิมกถา (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
♦?ปัจฉิมกถา?♦ ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง ? ....จบที่ตรงไหนรู้ไหม? หรือท่านจะเรียนอย่างนี้เรื่อยไปงั้นรึ? หรือท่านเรียนมีที่จบ? อันนั้นก็ดี แต่มันเป็นปริยัติข้างนอก ไม่ใช่ปริยัติข้างใน ปริยัติข้างในจะต้องเรียนตาของเรานี่ หูนี่ จมูกนี่ ลิ้นนี่ กายนี่ จิตนี่ อันนี้เป็นปริยัติที่แท้ อันนั้นปริยัติเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างนอก... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15-18:นิมิตมาสอนเรื่องกายคตานุสสติ,บททดสอบมรณานุสสติและอื่นๆ
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร (?ต่อ)? ? ? วันที่ 15 :21 ก.ค.52 : แนะนำ น.อ. ทวีชัย เรื่อง สังโยชน์.? ? ? มารู้สึกตัวตื่น เวลา 08.20 น. ใจมันจับเรื่อง เหตุของทุกข์ ขึ้นมาคิดทันทีก่อนแล้วตามมาด้วย มรณานุสสติและกายาคตานุสติขณะ ขับรถกลับบ้านกำลังพิจารณา ความไม่ดีของร่างกายอยู่นั้น อารมณ์จิตกลับเปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องของ น.อ. ทวีชัย... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทธรรม พระอาจารย์สิงห์ขนฺตยาคโม
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
? โอวาทธรรม พระอาจารย์สิงห์ขนฺตยาคโม และพระอาจารย์มหาปิ่นปญฺญาพโลได้เรียบเรียงแบบวิธีปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบวิธีนั่งสมาธิภาวนาตามที่คุณหาบุญมาไชย์ปลัดขวาอำเภอพระลับจังหวัดขอนแก่นอาราธนาให้เรียบเรียงไว้เมื่อปีพ.ศ.2474ดังนี้ คำปรารภของพระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์ ในการพิมพ์หนังสือพระไตรสรณคมน์และสมาธิวิธี... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
โอวาทของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก็จงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ 5 ของฉัน แม้แต่ขันธ์ 5ของเธอ ก็เหมือนกัน ขันธ์ 5ของคนอื่นใด ๆ ในโลกก็เหมือนกัน แม้วัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ 4 คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุเหล็ก ตึก บ้านช่อง วัตถุแข็ง อ่อน อากาศคือ ธาตุลม ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุข... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ - ฝึกธุดงค์
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
ฝึกธุดงค์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จะขอเล่าความเป็นมาสมัยที่บวชใหม่ๆ? เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย? เมื่อเห็นปฏิปทาในปัจจุบันก็ดี เมื่อเห็นความเป็นมาต่างๆ ในปัจจุบันก็ตาม? อาจจะคิดว่า ตอนบวชใหม่ ๆ คงจะเป็นพระที่มีการเคร่งครัดมัธยัสถ์มาก เพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน คำว่า??ลูกศิษย์หลวงพ่อปาน? นี่? บรรดาท่านพุทธบริษัท? ก็จงอย่าคิดว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - จิตเข้าสู่ฌาน - โลกียอภิญญา
พุธ, 03 ตุลาคม 2012
? ? โลกียอภิญญา โลกียอภิญญานี้ท่านแยกเรียกว่าวิชชา ๘ ก็มี อภิญญา ๕ ก็มี จะเอามารวมไว้ที่เดียวกันและบอก วิธีปฏิบัติโดยย่อไว้ด้วย ใครอยากได้ เดินไปหาอาจารย์ที่ทำได้แล้วก็เรียนแล้วกัน คนที่อ่านหนังสือ จำได้ แต่ทำไม่ได้ อย่าไปขอเรียน จะพากันเลอะใหญ่ ฉันเคยเป็นนักเทศน์สอนคนจนตัวฉันเกือบ ลงนรกมาหลายที ทั้งนี้เพราะตีความหมายของตำราไม่ตรง... อ่านเพิ่มเติม...