Get Adobe Flash player
(14 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.29 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 14
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

โลกธรรมแปดประการ

alt

เราเกิดมาเพื่อประสบกับความทุกข์ คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะไม่มีทุกข์เป็นไม่มี

ถ้าหากว่าเรายังยึดถือว่าร่างกายเป็นของเรา ทรัพย์สินเป็นของเรา

ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเรา

อารมณ์ทุกข์มันก็เกิด เกิดเพราะว่าเราเกาะ เรียกว่า.. "อุปาทาน"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โลกธรรมแปดประการ" คือ..

มีลาภดีใจ ลาภสลายตัวไปเสียใจ

มียศดีใจ ยศสลายตัวไปเสียใจ

มีความสุขในกามดีใจ ความสุขหมดไปร้อนใจ

ได้รับคำนินทาเดือดร้อน ได้รับคำสรรเสริญมีสุข

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่า..

"ทุกข์นี้เป็นกฎธรรมดาของโลก"

?

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกแห่งชีวิตเพื่อนพรหมจรรย์ ตอนที่ 2
อังคาร, 30 มิถุนายน 2009
?บันทึกแห่งชีวิตเพิ่มเติมจากเพื่อนพรหมจรรย์ตอนที่ 2ชีวิต ลิขิตด้วยกรรม ถ้าใช้คำว่ากรรมก็จบ แค่กรรมชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่าง ของใครของมัน กรรมเฉพาะตัว แต่บางครั้งก็พัวพันกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เรียกว่ากรรมร่วม อันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้อีกเหมือนกัน กรรมข้ามภพข้ามชาติ ผูกพันอยู่ในจิตในใจ ยากนักยากหนาจะถ่ายถอนออกไปให้หมดได้... อ่านเพิ่มเติม...
ผลบุญ ๙ อย่าง
พุธ, 07 กรกฏาคม 2010
ผลบุญ ๙ อย่าง 1. ผลบุญจากการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ กรรณกะเทพบุตร ผู้มีวรรณอันงามผุดผ่อง มีเครื่องประดับกายแล้วไปด้วยแก้ววิเศษ มีรัศมีมีเรืองรองพวยพุ่งรุ่งโรจน์ ดูเปล่งปลั่งสุกใส ไปในทิศทั้งหลาย มีนางเทพอัปสรเก้าหมื่นเป็นยศบริวาร เสวยสุขออยู่ ณ เมืองแมนแดนสวรรค์ เมื่อเขาเป็นมนุษย์ เป็นชายหนุ่มมีภูมิลำเนาอยู่เมื่องอนุราธบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - หลักสูตรรูปพรหม
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? หลักสูตรรูปพรหม ๑. ได้ฌานที่ ๑ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ๒. ได้ฌานที่ ๒ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๔, ๕, ๖ ๓. ได้ฌานที่ ๓ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๗, ๘, ๙ ๔. ได้ฌานที่ ๔ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๐, และ ๑๑ ทั้งหมดนี้เป็นพรหมชั้นโลกีย์ 
ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
? คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก)วัดพุทธบาทตากผ้าคน โง่เอาใจไว้ที่ปาก คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ, คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจจะปากหนัก (ไม่ค่อยจะพูดมาก) คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก ใจมันไม่อยู่ที่ตัวใจมันไปอยู่ที่ปาก มันจึงพูดไปวันยังค่ำ คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ ความสำคัญของตัวเองที่จะเข้าใจกันไว้ตัวของคนเรา... อ่านเพิ่มเติม...
ซยสาโร ภิกขุ การกราบ ต่อ
ศุกร์, 04 กันยายน 2009
? ซยสาโร ภิกขุ การกราบ? ต่อ พระ พุทธเจ้าเคารพพระธรรม พระองค์จึงสอนธรรมะที่ไหน เมื่อไร ให้ใคร ก็เหมือนพระองค์ฝากยาวิเศษอันล้ำค่าให้เป็นของขวัญ ผู้ที่มาฟังธรรมหรือมาบวชได้รับความเมตตากรุณาจากพระองค์เท่าเทียมกัน และเหมาะแก่กำลังและศักยภาพของผู้รับพระองค์มองทุกคนเป็นสัตว์มีทุกข์ ต้องการยาวิเศษคือธรรมะ ความรู้สึกของพระพุทธเจ้าต่อราหุลพระราชโอรส... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่สอนศิษย์...หลวงปู่บุดดา ถาวโร
เสาร์, 26 ธันวาคม 2009
หลวงปู่สอนศิษย์...หลวงปู่บุดดา ถาวโร ตีพิมพ์ในนิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ ๗๘ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ โสดาของทายก คณะอุบาสกอุบาสิกาและทายกของวัดหนึ่งได้พร้อมใจกันมากราบ หลวงปู่ ด้วยความปีติใจที่มาปฏิบัติค้างคืนที่วัด ๑ คืน หลวงปู่ได้เมตตาให้ธรรมะกับคณะทายกนี้ว่า “มาวัดก็เป็นโสดาเต็มวัด เต็มโบสถ์ เต็มศาสนา พอออกจากวัดก็เป็นบ้านกู ของกูหมด? เออ !... อ่านเพิ่มเติม...
อนาลโยวาทะ (๑)
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2009
? หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล? ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู อนาลโยวาทะ? (๑) ๑. พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทาง ทางออกจากโลกก็ดี ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพานก็ดี เราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นแหละ ตนนั่นแหละ พวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเอง แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้น ตนและทำให้ตน ... อ่านเพิ่มเติม...
ยึด ถูกเห็นทิศ ยึดผิดหลงทาง
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
ยึด ถูกเห็นทิศ ยึดผิดหลงทาง แม้ว่าผู้ภาวนาอาจสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรก็ตาม หรืออาจเห็นภาพนิมิตต่าง ๆ ก็ตาม หรือสามารถทำจิตให้ บันดาลให้เกิดภูมิความรู้อะไรได้มากมาย ก่ายกองสักเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสภาวธรรม เครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติเท่านั้น ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็น ความเป็นเช่นนั้น เป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
กรมหลวงชุมพรฯ ตามตำรวจ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
กรมหลวงชุมพรฯ ตามตำรวจ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน? จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๕ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้วันที่บันทึกก็ยังเป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ เป็นการบันทึก ตอนที่ ๖ ของหนังสือเล่มที่ ๕ เรียกว่า หนังสืออ่านเล่น เขียนโดย ส.สังข์สุวรรณ แต่ว่า เวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้น ไม่เห็นน้ำหมึก ก็เลยต้องบันทึกเสียงแทน... อ่านเพิ่มเติม...
บาปกับเคราะห์
พุธ, 14 เมษายน 2010
บาปกับเคราะห์ บาปกับเคราะห์ วันหนึ่งเราได้สนทนาระหว่างเพื่อนๆ ในเวลาอาหารกลางวัน เพื่อนที่เป็นหมอความคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า "ผม รับว่าคดี แพ่งฝ่ายจำเลยเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ทันไปถึงศาล เพียงผมชี้ให้เห็น "หลักธรรม" ทั้งสองฝ่ายก็ได้ประนีประนอมกันเรียบร้อย แต่กว่าจะตกลงกันได้ผมก็ต้องชักแม่น้ำทั้ง ๕ ของศีลธรรมมาเทศนากันแทบแย่ ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวกุรุและดาวสิบปัง
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวกุรุและดาวสิบปัง โดย ส.ธ. ลูกหลานที่รัก วันนี้ก็มาฟังนิทานเรื่องของ?จุไร?กันใหม่ สำหรับวันนี้หรือตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นการลุยเรื่องดาวกันให้หมดไป ความจริงดาวไม่หมดแต่ก็จะหยุดคุยเรื่องดาว เราจะคุยกันอีก ๒ ดาว หลังจากแม่และลูกสองคนออกจากดาวสูตูแล้ว ทั้งสองคนก็ตรงแน่วไปดาวกุรุ “ดาวกุรุ”นี่ท่านเรียกว่า “อุตรกุรุ”คำว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล
อังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔) ?????????????????? ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล ????? [๒๖] เวลานั้น เราเป็นคนทำการรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี เรามัวประกอบ ?????????? ในการนำมาซึ่งการงานของผู้อื่น จึงไม่ได้บวช โลกทั้งหลายถูกความมืด ??????????... อ่านเพิ่มเติม...
วิบากกรรมต้มลูกสุนัขทั้งเป็น
พุธ, 09 มิถุนายน 2010
วิบากกรรมต้มลูกสุนัขทั้งเป็น เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าภายใน 3 วัน 7 วัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะเรื่องนี้ได้ เกิดขึ้นแล้ว !! ??เรื่องนี้ ท่านดร.พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 17 และรองเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม กทม. ได้นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่ง ท่านเจ้าคุณเล่าว่า วันหนึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธาปทาน ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2010
พระสุตตันตปิฎก ?เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พุทธวรรคที่ ๑ พุทธาปทานที่ ๑ ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า [๑] พระอานนท์เวเทหมุนี มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า ได้ทราบว่า พระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีจริงหรือ... อ่านเพิ่มเติม...
ความรู้เรื่อง ?พระบรมสารีริกธาตุ?
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
ความรู้เรื่อง “พระบรมสารีริกธาตุ” นับว่าโชคดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของชาวพุทธไทย ตลอดถึงชาวพุทธทั่วโลก ที่ได้มอบกายถวายชีวิตนับถือ “พระพุทธ ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และเป็นศาสนาประจำใจ” ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทยเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตอนหนึ่งว่า “อันพระพุทธศาสนา ... อ่านเพิ่มเติม...