Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

กำจัดตัวมานะ

alt

?

?

อย่ามองคนด้วยฐานะ อย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรี อย่ามองคนด้วยความรู้ความสามารถ

มองคนแต่เพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเรา

จิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปรานี ไม่ถือตน เขาจะมาในฐานะเข่นใดก็ช่าง

ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนกันหมด การกำหนดอารมณ์อย่างนี้

เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะการถือตัวถือตนเสียได้ จงวางอารมณ์เสีย

ใครเขาจะยังไงก็ช่าง เขาจะดี เขาจะชั่ว เขาจะเลว เขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ

เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่า เป็นคนที่เราควรแก่การปรานี

เห็นหน้าสัตว์ก็คิดว่าเป็นสัตว์ควรแก่การปรานี พยายามไม่ถือตน

คนและสัตว์ก็ตามถือว่ามีธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ เสมอกัน

มีอาการ 32เหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง

มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน สร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารุเปกขาญาณ

ในวิปัสสนาญาณอย่างนี้ การระงับการถือตัวถือตนย่อมเป็นของไม่ยาก

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)?

?

?

?


?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๐) รู้ภายในภายนอก
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
? รู้ภายในภายนอก ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๒๐) พระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้ำสาลิกาได้รับความรู้และอุบายแปลก ๆ ต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นเรื่องภายใน อันหมายถึงการ ซักฟอกจิตกำจัดกิเลสอาสวะ และทั้งเกี่ยวกับเรื่องรู้เห็นภายนอก อันหมายถึงตาทิพย์ หูทิพย์ และอภิญญาข้ออื่น ๆ ที่ทำให้รู้เท่าทัน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เข้าผลสมาบัติ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เข้าผลสมาบัติ ก่อนที่จะเลยไปพูดเรื่องอื่น เกิดห่วงการเข้าผลสมาบัติขึ้นมา จึงขอย้ำถึงเรื่องเข้าผลสมาบัติ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจสักนิด การเข้าผลสมาบัติ กับเข้าฌานสมาบัติ ต่างกันอยู่หน่อยหนึ่ง คือ การเข้าฌานสมาบัติ ท่านสอนให้ทำจิตให้ห่างเหินนิวรณ์ คือระมัดระวังมิให้นิวรณ์เข้ามารบกวนใจ เมื่อจิตว่างจากนิวรณ์แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน อุปสมานุสสติ แปลว่า ระลึกคุณพระนิพพานเป็นอารมณ์ ตามศัพท์ท่านน่าจะแปลว่า ระลึกถึงคุณของความเข้าไปสงบระงับจิตจากกิเลสและตัณหา ก็คือการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง ท่านแปลเอาความหมายว่า ระลึกถึงคุณพระนิพพานนั้น เป็นการแปลโดยอรรถ ท่านแปลของท่าน ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม - อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม อานิสงค์สร้างพระพุทธรูป ? ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูป กับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอานิสงส์ดีกว่าคะ.?" หลวงพ่อ : "การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายจากความเป็นคนไป เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยถวายเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 1. กาลก่อนเกิด
จันทร์, 28 กันยายน 2009
? ตอนที่ ๑ กาลก่อนเกิด ? ท่าน เล่าว่าก่อนเกิดในชาติปัจจุบันนี้ ท่านนั่งเล่นอยู่พรหมชั้น ๖ อยู่ได้ไม่นานก็ลงมาเกิดอีก สาเหตุเนื่องมาจากหัวหน้าคณะของท่านซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และเคยเป็นพ่อของ ท่านด้วย ก็คือหลวงพ่อของเรานี่แหละ จะกลับลงไปเกิดใหม่อีกครั้งและจะเป็นวาระครั้งสุดท้ายในการเกิดครั้งนี้ใน คราวนั้นพวกพรหม... อ่านเพิ่มเติม...
จิตใจ เปรียบเหมือนน้ำอย่างไร/นิโรธสัญญา (ตอนที่ ๒) พุทธนิพนธ์และคำสอน หลวงปู่ดาบส สุมโน
จันทร์, 25 ตุลาคม 2010
จิตใจ เปรียบเหมือนน้ำอย่างไร นิโรธสัญญา (ตอนที่ ๒) พุทธนิพนธ์และคำสอน หลวงปู่ดาบส สุมโน ๑. จิตใจ เปรียบเหมือนน้ำอย่างไร คือว่าน้ำนั้น เป็นธาตุไม่ตายกระจายอยู่ในที่ต่างๆหลายชนิด เปรี้ยวบ้างฝาดบ้างกร่อยบ้าง เค็มบ้างตลอด จนคุณภาพ และสีน้ำในที่ต่างชนิดต่างๆก็ล้วนเป็นธาตุไม่ตายทั้งนั้น จิตใจอันชื่อว่าสัตว์ก็ไม่ตายเช่นเดียวกับน้ำ จิตใจเราท่าน... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๒
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
บันทึกประหลาด ตอนที่ ๒ ข้าพเจ้า หัวเราะแล้วพูดว่า ?ชุดไม้ประดู่ฝังมุกนั้นเป็นของพวกจีนชั้นเจ้าสัวเขานะครับคุณแม่ คนจีน ธรรมดาไม่มีใช้ เวลาฤดูร้อนนอนเย็นสบายดี? คุณแม่บอกว่า ?ช่างเถิดลูก แม่รู้ว่าเป็นของเจ้าสัวแต่ เขาเอาไว้สำหรับนอนสูบฝิ่นเป็นส่วนมาก แล้วก็มีหมอนกระเบื้อง พอทีต่อไปแม่ห้ามไม่ให้เอามาอีก นะลูก? ข้าพเจ้าก็ตอบได้เพียง ?ครับ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๔ จบ) พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี)
อาทิตย์, 31 ตุลาคม 2010
? บันทึกธรรมภาษิต (ตอนที่ ๔ จบ) ? พระราชนิโรธรังสี ?(เทสก์ ?เทสรังสี) ? (๕๘) รูปกายอันนี้หมายความว่าเป็นวัตถุธาตุตามธรรมดาของโลก แล้วเจ้าสังขารยังมาประดิษฐ์ประดอยให้มันวิจิตรพิสดารขึ้นอีก จนทำให้จิตซึ่งมีโลกธาตุปนอยู่แล้ว ให้หลงติดเข้าไปอีกจึงยากที่ผู้ไม่เห็นโทษทุกข์ภัยจะละได้ เพราะละกามได้ ยังไปติดรูป ละรูป ได้แล้ว ยังไปติดนามแต่มิได้หมายความว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ตา หู จมูก เป็นเหตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
ตา? หู? จมูก? เป็นเหตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว วันที่ ๑๖ มกราคม? พ.ศ. ๒๕๒๕ ภาวนา กำหนดใจ ถ้ากำหนดใจได้แล้ว มันจึงรู้ พุทโธ เป็นมรรคของใจ ถ้าภาวนากำหนดจิตยังไม่ได้ มันก็แพ้กิเลส กิเลสมันอยู่ก่อน ต้องมีสติรักษาใจจึงจะดี ถ้าไม่มีสติจิตก็จะไปเกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไป พาให้หลงไป เวลาหลงไป เช่นหลงอะไร ให้ยกอันนั้น ขึ้นสู่ การพิจารณา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จตุธาตววัตถาน ๔
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
จตุธาตววัตถาน ๔ จตุธาตววัตถาน แปลว่า ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ๑ ธาตุน้ำ ๑ ธาตุลม ๑ ธาตุไฟ ๑ ธาตุ ๔ นี้ เป็นโครงร่างเป็นที่อาศัยของ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และจิตที่มีอำนาจบัญชา การในความคิดต่างๆ ความคิดอ่านต่าง ๆ เป็นเรื่องของจิต ความรับรู้ที่เรียกว่ารู้สึกว่า หนาว ร้อน หิว กระหาย เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด รู้การสัมผัสว่าอ่อนแข็งนิ่ม อย่างนี้เป็นต้น... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๔. หลวงพ่อปานสร้างโบสถ์
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
24. หลวงพ่อปานสร้างโบสถ์ นี่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดนะ เอากันเล็กๆ น้อยๆ มันจะได้จบเร็ว สมัยหลวงพ่อปานสร้างโบสถ์ การสร้างโบสถ์ก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ โบสถ์หลังนั้นสมัยนั้นสร้างสามหมื่นบาท แต่สร้างสมัยนั้นห้าล้านก็เห็นจะไม่เสร็จ เพราะสร้างหลายชั้น แข็งแรงมากๆ แล้วสมัยก่อนมีบันไดขึ้นเพดานได้ด้วย เขาเที่ยวกันเวลาหลังจากหลวงพ่อปานมรณภาพแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
มาดูจิตของตนกันเถิด อุบาสิกาน้อย (พิมพา วงศาอุดม)
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
มาดูจิตของตนกันเถิด อุบาสิกาน้อย (พิมพา วงศาอุดม) อันนี้เรื่องของโลกบังธรรม กรรมบังจิต จิตเห็นผิดเป็นถูกไปได้ก็เพราะกรรมบังจิต จิตเห็นผิดเป็นถูกก็จะทำความดีได้ยาก ก็ เพราะฉะนั้นจึงให้เราอาศัยขันติ คือความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เราต้องยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อทำให้พร้อมทั้งกาย วาจา จิต ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๖)
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๖) ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง?เมืองชินโลก?หรือ?โลกถุงดำ?หรือ?ดวงดาวถุงดำกันต่อไปก็ขอท่านผู้อ่านก็ดี ท่านผู้ฟังก็ดี อย่าลืมว่า?เป็นนิทาน?แต่ว่านิทานพระพูดก็ธัมมธัมโมที่น่ารำคาญผสมอยู่ด้วย เป็นของธรรมดาเพราะว่าสถานีวิทยุเขาถือว่า วันนี้เป็นรายการธรรมะ ก็ว่ากันเรื่อยๆ ไป... อ่านเพิ่มเติม...
ตั้งจิตตั้งใจอย่าถอย หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
ตั้งจิตตั้งใจอย่าถอย หลวงปู่หลอด ปโมทิโต สติสตัง สติสัมปชัญญะ สติปัญญารู้ตัว?มากำหนดลมหายใจเข้าออก ?พยายามสาวลม (สูดลมหายใจ) ไป อย่าเร็วนัก อย่าช้านัก ครั้งแรกก็สูดลมยาว ๆ ก่อน นี่ลมออกนี่ลมเข้า ?ให้มันเต็มปอดเลยแล้วจึงมาเดินธรรมดา ?สักสี่ห้าครั้ง สาวลมยาว ๆ ให้เต็มปอดซะ ก่อนแล้วจึงมาเดินธรรมดา ธรรมดาที่มันเคย อย่างไหนให้มันเดินอย่างนั้น ? แต่ว่าคล้าย... อ่านเพิ่มเติม...
พระอานนท์เถระ
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2009
?พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ?ประวัติในสมัยพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระผู้เป็นพุทธปัฏฐากของพระมหาสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้า อมิโตทนศากยราช พระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา ในเรื่องพระบิดาของท่าน มีหลักฐานหลายแห่งคัดค้านกันอยู่ เช่น อรรถกถาอังคุตตรนิกาย อรรถกถาธรรมบท และอรรถกถาพุทธวงศ์... อ่านเพิ่มเติม...