Get Adobe Flash player
(18 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 4.11 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 

alt

?

กิจวัตรของพระ ๑๐ อย่างเป็นไฉน

๑. ลงอุโบสถ

๒. บิณบาตเลี้ยงชีพ

๓. สวดมนต์ไหว้พระ

๔. กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์

๕. รักษาผ้าครอง

๖. อยู่ปริวาสกรรม

๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

๙. เทศนาบัติ

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น


กิจวัตร ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฎิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน..
จะมีคำอธิบายเป็นข้อๆไป

?

หากพระภิกษุสงฆ์ไม่ดำรงตนในขอบเขตพระธรรมวินัยแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา
พระวินัยนั้นเปรียบได้เหมือนดอกไม้ที่กระจัดกระจายไปทั่วและหลากสีแต่เมื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็จะดูสวยงามยิ่งนักน่ามองมาก พระธรรมวินัยก็ฉันนั้นเมื่อชนทั้งหลายที่มาจากทิศทั้งสี่มาต่างวรรณะต่างศักดิ์ศรีย่อมมีทิฐิที่ต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้แล้วต้องประพฤติปฎิบัติเหมือนกันไม่มีคำว่าชั้นสูงด้วยเกียรติด้วยยศ..ด้วยอายุการเกิดที่ใดก็ตามถึงอายุมากแต่บวชใหม่ต้องมีความเคารพผู้บวชก่อน..ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบิดาก็ตามย่อมยอมกราบแม้กระทั่งบุตรผู้บวชก่อน..ฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเคารพมากยิ่งนักหากใครมิทำตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..กว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ท่านต้องทุกข์ในการทรมานตนถึงหกปี..เคารพท่านศรัทธาท่านท่านทั้งหลายผู้รักษาพระธรรมวินัยควรปฎิบัติตามท่านที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยใจจริง..จึงชื่อว่าศิษย์พระตถาคต
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคน
มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่เพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเจ้าลัทธ และแก้ลัทธิ
มิใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์เราประพฤติเพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะ คือความกำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คือคิดเอาไม่ได้ หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 14:52 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)


alt?

สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้

จะขอนำปฏิปทาท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หรือการทรงกำลังใจ แต่ทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

หรือว่าพระโยคาวจรทุกท่าน อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ

เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให้ทรงตัว

แล้วก็จริต ๖ ประการ ใคร่ครวญอยู่เสมอ จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์

นี่อันดับต้น ถ้าอันดับต้นเรายอมแพ้นิวรณ์ เราก็ไม่อาจจะทรงฌานได้แล้ว

ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้ว

เราก็ไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้?คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจ

ดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่าน

จงคิดว่าท่านเป็นฆราวาส ท่านเป็นกฎุดพี หรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก

ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เรา ถ้าจะกล่าวกัน ท่านมีกี่นิ้ว

เรามีกี่นิ้ว หรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีอาการสามสิบสาม

หรือสามสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่ากับเราเรา

ก็มีกาอาการสามสิบสองท่านกินข้าว เราก็กินข้าว ท่านเป็นคนเราก็คน

ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้?เราเป็นคนดีไม่ได้ เรามันก็เลวเกินไป

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๕๖)


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พุทธาปทาน ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2010
พระสุตตันตปิฎก ?เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พุทธวรรคที่ ๑ พุทธาปทานที่ ๑ ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า [๑] พระอานนท์เวเทหมุนี มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า ได้ทราบว่า พระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีจริงหรือ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - เสี้ยนหนามของทุติยฌาน
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
เสี้ยนหนามของทุติยฌาน เสี้ยนหนามของปฐมฌานได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรูคอยทำลายปฐมฌาน เมื่อใดถ้าจิต ยุ่งกับเสียง คือทนรำคาญไม่ไหว ก็หมายความว่า ปฐมฌานเสื่อมเสียแล้ว สำหรับทุติฌานนี้ มีวิตก วิจารเป็นเสี้ยนหนามศัตรู เมื่อขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่ในระดับทุติยฌาน จิตคอยจะเคลื่อนเลื่อน ลงมาหาอารมณ์ปฐมฌาน คือคอยจะยึดเอาคาถาภาวนาเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
ข้อปฏิบัติประจำวัน พระอาจารย์บุญกู้อนุวฑฺฒโน
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? ขณะเรากำลังมีชีวิตอยู่นี้ ร่างกายกับจิตใจยังอยู่รวมกันแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องพลัดพรากจากกันไป ร่างกายเป็นรูปคือ วัตถุธาตุ ได้แก่ ดินน้ำ ลม ไฟ จึงต้องหาเลี้ยงเขาด้วยเงินทองอันเป็นโลกียทรัพย์มีปัจจัย ๔เป็นต้น จิตใจเป็นนาม คือ วิญญาณธาตุ กอปรด้วย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจึงต้องเลี้ยงเขาด้วยบุญกุศลอันเป็นอริยทรัพย์ มีทาน ศีล ภาวนาเป็นต้น... อ่านเพิ่มเติม...
นิวรณ์ไม่เข้ามายุ่งเมื่อไร มันก็เป็นฌานเมื่อนั้น
ศุกร์, 12 มีนาคม 2010
จิตของเราถ้าหากนิวรณ์ไม่เข้ามายุ่งเมื่อไร มันก็เป็นฌานเมื่อนั้น นี่มันก็ไม่มีอะไรยาก ถ้าเรามีกำลังใจเข้มแข็ง จะไม่ยอมเชื่อไอ้ตัวร้ายนิวรณ์นี่ ทีนี้ในเมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องอื่น ขณะที่พิจารณาก็มองดู แต่ขันธ์ 5 อย่างเดียว และเวลาภาวนาก็จับเฉพาะลมหายใจเข้าออก กับคำภาวนาว่าพุทโธ อันนี้นิวรณ์มันไม่กวน จิตเข้าถึงปฐมฌานทันที ? 
คำขอขมาพระรัตนตรัย
เสาร์, 04 เมษายน 2009
? คำขอขมาพระรัตนตรัย ? นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓จบ) สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเต?อุกาสะทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต (ถ้าหลายคนว่า.ขะมะตุ โน ภันเต ฯลฯขะมะตุโนภันเต.อุกาสะ ขะมามะภันเตฯ) หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์... อ่านเพิ่มเติม...
ความหลังครั้งหนึ่งตอนที่๕
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
ความหลังครั้งหนึ่งตอนที่๕ ลุงอด ชมจิตใจอันเข้มแข็งของเธอไม่ได้ ไม่คิดเลยว่าหญิงสาวรูปสวยวัยดรุณีอายุยังไม่ ครบยี่สิบ จะมีจิตเข้มแข็งถึงเพียงนี้ เพิ่มความกล้าและเข้มแข็งขึ้นในจิตใจของลุงอีกมาก ลุงจึงปลอบสาวสวยทั้งสองว่า น้องอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล เรื่องใดที่พิสูจน์เห็น จริงก่อนค่อยเชื่อ อย่าเชื่อคำบอกเล่าเป็นมรดกตกทอดกันมา... อ่านเพิ่มเติม...
สอนใจของตัว พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
เราทุกคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนา คือศาสนาของผู้รู้ เราต้องพิจารณาสอนจิต สอนใจของตัว ระวังรักษาอย่าให้ชั่วรั่วไหลเข้ามาทับถม ?ชั่วที่มีอยู่รีบทำลาย กำจัดปัดเป่าออกไป สิ่งใดที่จะนำความสุข ความเยือกเย็น ความสว่างไสว ความพ้นทุกข์ พ้นภัย เรารีบกระทำบำเพ็ญ ให้จิตเห็น จิตรู้ ?เมื่อเราทุกคนทำอยู่อย่างนี้ ?เราจะประสบความสุข พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมชาติของจิต
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
? ธรรมชาติของจิต ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? วัดบวรนิเวศวิหาร ณ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป ? ? บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ... อ่านเพิ่มเติม...
เราไม่ยอมแพ้เสียอย่างเดียว เราก็ชนะ
เสาร์, 27 พฤศจิกายน 2010
การปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานกองใดทั้งหมด อุปสรรคทางจิตย่อมปรากฏมีขึ้นเสมอ และอุปสรรคใด ๆ เกิดจากอารมณ์ก็ดี หรือว่าเกิดจากทางกายก็ดี ถ้าเราไม่ยอมแพ้เสียอย่างเดียว เราก็ชนะ อุปสรรคต่าง ๆ มันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกัน ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ทุกอย่างถ้าเราเอาจิตเข้าไปจับธรรมดาเสียอย่างเดียว จิตมันก็มีความสุข การเจริญพระกรรมฐาน... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อาทิตย์, 07 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ แสดงเมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) กัมมัง สัตเต วิภชตีติ ณ? โอกาสบัดนี้? อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในธัมมิกคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี? ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์? คือวันพระ 8? ค่ำ? เดือน 3? ตรงกับวันที่ 16?... อ่านเพิ่มเติม...
คาถาท่านพระยายมราช
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
?คาถาท่านพระยายมราช จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน เมื่อปี ๒๕๐๘ หลวงพ่อสำเภา อยู่วัดสะพาน ตรงข้ามกับจังหวัดชัยนาท ท่านเป็นหมอรักษาโรค เป็นพระที่มีรายได้ดี หมายความว่าท่านไม่ได้คิด เงินคิดทอง แต่คนโน้นให้บ้าง คนนี้ให้บ้าง เวลานั้นค่าของเงินสูง ก๋วยเตี๋ยวชามละ ๒๐ สตางค์ วนหนึ่งท่านได้ประมาณ ๘๐๐ บ้าง ๑,๐๐๐ บ้าง ๒,๐๐๐ บ้างก็มี... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒
เสาร์, 05 ธันวาคม 2009
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒ ท่านทั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิ ในอันดับแรก สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะลืมไม่ได้ นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการ คือ ฉันทะ พอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ สองวิริยะ หักห้ามความชั่วอย่าให้เกิดขึ้นกับจิต... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - พิจารณา
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? พิจารณา การเจริญอสุภกรรมฐาน ต้องหนักไปในทางพิจารณา เพราะถ้าใช้แต่การเพ่งจำภาพ เฉยๆ จะกลายเป็นกสิณไป ในขณะที่เพ่งจำภาพนั้น ท่านให้พิจารณาพร้อมๆ กันไปด้วย โดย พิจารณาตามความรู้สึกที่แท้จริงว่า อสุภ คือซากศพนี้ เป็นของน่าเกลียด น่าสะอิดสะเอียน ไม่มี อะไรเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาเลย ร่างกายคนและสัตว์ทั้งสิ้น มีสภาพน่าสะอิดสะเอียนอย่างนี้ แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ [๑๙] บุคคลพึงรีบทำความดี พึงห้ามจิตจากบาป เพราะเมื่อทำบุญช้าไป ใจย่อมยินดีในบาป หากบุรุษพึงทำบาปไซร้ ไม่พึงทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่พึงทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซร้ พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
แนวปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
จันทร์, 26 เมษายน 2010
? แนวปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ จากหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จังหวัด บุรีรัมย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2545 ?? ? ? ? ? ? ? ?ต่อไปนี้? ขอให้ทุกท่านจงสำรวมใจของเรา ?เพื่อให้เกิดความสงบ? เพราะเราต้องการความสุข? เมื่อใจ สงบแล้วก็มีสุข? ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้น? เป็นความสุขที่สะอาด? ความสุขที่บริสุทธิ์? และเป็นความ... อ่านเพิ่มเติม...