Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คุณพระรัตนตรัย

alt

?

พิจารณาให้เห็นคุณพระรัตนตรัย โดยเห็นด้วยใจอันเต็มไปด้วยศรัทธาแท้

?

และเห็นด้วยปัญญาว่าพระรัตนตรัยมีคุณประเสริฐจริง ๆ เราจะรู้บาปบุญคุณโทษได้

?

ก็เพราะพระรัตนตรัยเป็นเหตุจนจิตมีความเคารพมั่นคง

?

ดำรงความนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยจริง ๆ

?

ไม่ยอมกล่าววาจาล่วงเกิน แม้แต่จะพูดเล่น ๆ ว่า พระพุทธ ไม่ใช่พระพุทธ

?

พระธรรม ไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พระสงฆ์

?

แม้พูดเล่น ๆ โดยไม่คิดปรามาสก็ไม่ยอมพูด

ทั้งนี้เพราะเคารพด้วยความจริงใจจนจิตมั่นคงเป็นอารมณ์

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

"รวมพลังให้เล็ก พลังยิ่งมาก" : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
อาทิตย์, 21 กุมภาพันธ์ 2010
รวมพลังให้ยิ่งเล็ก พลังยิ่งมาก หลวงปู่สุวัจน? สุวโจ ต่อไปนี้ ตั้งใจ ความตั้งใจของเราอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมมีแก่เราในที่นั่น นี้เป็นคำสำคัญที่ ท่านกล่าวไว้ เพราะฉะนั้น ความตั้งใจหรือใจของเราตั้ง เราภาวนาก็เพื่อให้จิตตั้งอยู่ในธรรม อัน เป็นความสงบ จิตจะตั้งมั่นด้วยอำนาจแห่งสติของเราเข้าไปช่วยเหลือ คุ้มครองรักษา และป้องกัน... อ่านเพิ่มเติม...
อานาปานสติ พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
? อานาปานสติ? พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ)? วัดอมราวดี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ? พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย? ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมหายใจปกติธรรมดาของเรานี้เป็นเครื่องกำหนด เราจะไม่พยายามไปทำให้มันยาวหรือสั้น... อ่านเพิ่มเติม...
นึกถึงแม่ในวันเกิด
เสาร์, 29 มกราคม 2011
นึกถึงแม่ในวันเกิด เก็บมะลิใส่พานพูนทูนเหนือเศียร พร้อมธูปเทียนกราบแด่แม่ของฉัน พระคุณแม่มากล้ำสุดรำพัน ยากจะสรรสิ่งใดทดแทนคุณ ให้กษีรธาราเลือดในอก แม่กอดกกลูกน้อยให้ตักหนุน ลูกเจ็บปวดมีแม่ปลอบด้วยการุณย์ อกแม่อุ่นให้ลูกซบยามโศกทรวง อันความรักของใครว่าแน่วแน่ ย่อมพ่ายแพ้แม่รักลูกใหญ่หลวง รักของแม่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวง ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ๑. อากาสานัญจายตนะ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
๑. อากาสานัญจายตนะ ท่านเพ่งอากาศเป็นอารมณ์ โดยกำหนดหมายจิตคิดไว้เสมอว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแท่งทึบ ไม่มีอะไรคงสภาพเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่ตลอดกาลสมัย ไม่ช้านานเท่าใดก็ต้องอันตรธานสูญไป คล้ายอากาศ ท่านไม่มีความนิยม ในรูปสังขารเห็นสังขารเป็นโทษ เพราะพิจารณาเห็นว่าสังขาร ทั้งหลายเป็นแหล่งของความทุกข์ และความชั่วช้าสารเลว... อ่านเพิ่มเติม...
คติธรรมคำสอน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
คติธรรมคำสอน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้ สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือ ผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขา ปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่ และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตราย ทั้งภายนอกภายใน เครื่อง ป้องกันตัวคือหลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ จะเป็นเครื่องมั่งคงไม่สะทก สะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุก... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อาหาเรปฏิกูลสัญญา - ๒. พิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูล
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๒. พิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูล ก่อนบริโภค ท่านให้พิจารณาว่า อาหารนี้จะทำด้วยฝีมือของใครก็ตามที่นิยมว่ารสเลิศ หรือ เป็นอาหารมีราคาสูง อาหารนี้มีความสำคัญเสมอกันอย่างหนึ่ง คือมีพื้นเพเป็นของสกปรกมาในกาล ก่อน เพราะอาหารที่เป็นพืช ย่อมสกปรกมาตั้งแต่ก่อกำเนิดของพืช โสโครกเพราะอาหารของพืชที่ เจือด้วยของโสโครก เช่น ปุ๋ยจากอุจจาระของสัตว์และมนุษย์... อ่านเพิ่มเติม...
ทรงอธิจิต
พุธ, 11 ธันวาคม 2013
ทรงอธิจิต คือทรงฌานดีนะ ฌานไม่เข้มแข็ง ? ตัด 2 ตัวไม่ได้ กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ นี่ตัดไม่ได้ เพราะฌานไม่เข้มแข็ง? 
พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร
เสาร์, 10 เมษายน 2010
? พระธรรมเทศนา เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร แสดงเมื่อ?วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2530 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควาตีติ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา หรือว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะลือไม่ได้ ตรงกับวัน 3 วันคือ 1. วันประสูติ พระพุทธเจ้าออกจากครรภ์พระมารดา ก็เป็นวันกลางเดือน 6 2.... อ่านเพิ่มเติม...
บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
พุธ, 23 มิถุนายน 2010
? บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้ ขอให้ ญาติโยมทั้งหลาย พากันตั้งใจ ที่จะทำสมาธิกันต่อไป ในเบื้องต้นนี้ ให้ว่าตามอาตมาทุกๆ คน ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม... อ่านเพิ่มเติม...
จิตเข้าถึงธรรม (ธรรมเทศนา พระอาจารย์ไม อินทสิริ) พระธรรมเทศนา จิตตภาวนา
ศุกร์, 11 มิถุนายน 2010
จิตเข้าถึงธรรม (ธรรมเทศนา พระอาจารย์ไม อินทสิริ) พระธรรมเทศนา จิตตภาวนา เจ้าอาวาสวัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดรธานี การปฏิบัติธรรม ก็ปฏิบัติให้สงบ ถ้าจิตสงบแล้วเราก็จะได้ธรรม นี้พวกเรามาร่วมในงานครั้งนี้ ก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงปู่ครูบา อาจารย์มาหลายท่านหลายองค์ ได้ธรรมกันเยอะได้ฟังมาก ได้ปฏิบัติกันมาหลายวัน และจะอยู่กันไปอีกถึงเช้าวันจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กสิณ - จิตเข้าสู่ระดับฌาน
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? จิตเข้าสู่ระดับฌาน เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว จิตก็เข้าระดับฌาน อารมณ์ของฌานในกสิณทั้ง ๑๐ อย่างนั้น มีอารมณ์ดังนี้ ฌานในกสิณนี้ท่านเรียกว่าฌาน ๔ บ้าง ฌาน ๕ บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการ เข้าใจผิด ขออธิบายฌาน ๔ และ ฌาน ๕ ให้เข้าใจเสียก่อน 
เมตตาไม่มีประมาณ ธรรมะเทศนา โดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
เมตตาไม่มีประมาณ? ธรรมะเทศนา โดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เมตตาของหลวงปู่นั้นไม่มีประมาณ ใคร ๆ ก็อยากทำบุญกับท่าน ด้วยรู้ว่า ท่านเป็นนาบุญของโลก เป็นนาบุญที่ไม่มีนาบุญใดยากจะเทียบเท่า ยิ้มของท่าน สว่าง สงบ เปิดโลกให้มีแต่ความเบิกบาน? ดังนั้น เมื่อหลวงปู่ออกจากป่ามาอยู่ในวัดตามชายเมือง ไม่หลบลี้อยู่กลางป่า กลางดง หรือบนเทือกเขาสูงเช่นกาลก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนสุภาษิต - กัมมวรรค - หมวดกรรม
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ?????ลวณํ โลณตํ ยถา? พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม ? 
ประสบการณ์ศิษย์ใหม่
เสาร์, 09 พฤษภาคม 2009
ประสบการณ์ศิษย์ใหม่ต่อเมืองพญานาคกลางกรุงหลัง จากประสบเรื่องฉลองห้องพระใหม่ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็มีเรื่องมาเล่าอีกแล้ว ดิฉันก็ยัง งง ๆ อยู่ว่า แหม!! พักนี้สัมผัสได้ถี่จริงเลยนะ เรามาฟังเรื่อง ?เมืองพญานาคกลางกรุงดีกันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไร..?? ก่อน จะเริ่มเล่าเรื่องนี้ ต้องเกริ่นที่มาที่ไปกันสักหน่อย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจในเบื้องต้น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน - การเห็นมีหลายชั้น
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
การเห็นมีหลายชั้น ท่านว่าสิ่งที่จะเห็นมีหลายชั้น แต่ต้องปรับปรุงตัวให้เหมาะสม พอที่จะเห็นได้ มนุษย์ธรรมดา มีตาไว้สำหรับดูธาตุที่เป็นรูป และเป็นของใหญ่ ธาตุที่เล็กกว่าเล็นไรมนุษย์ก็มองไม่เห็น ตามนุษย์นี้ เป็นตาที่ดูของหยาบมาก สู้ตาสัตว์เดียรัจฉาน เช่น ตาแมว ตาสุนัขไม่ได้ พอมืด มนุษย์แม้ของใหญ่ ก็มองไม่เห็น ส่วนสัตว์เดียรัจฉาน... อ่านเพิ่มเติม...