Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ไม่มีอะไรเกินธรรมดา

?

alt?

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา

ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา

วางทุกข์เสียให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ

ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้น

ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง

คำสอนพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 1
จันทร์, 26 เมษายน 2010
?พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 1 ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ วันนี้ก็เป็นวันที่ 23 กันยายน 2526 หันดูเวลานาฬิกาประมาณ 19 นาฬิกา 45 นาที ที่บอกวันเวลานี้ก็จะได้ทราบว่าทำกันเวลาไหน คิดเศษชั่วโมงครึ่งทำตลอดเวลา ท่านอาจจะคิดว่าอาตมาร่างกายแข็งแรงแต่ความจริง   บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - จริต ๖
อาทิตย์, 04 พฤศจิกายน 2012
จริต ๖ จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของ จิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็น ๖ ประการด้วยกัน คือ ? ๑. ราคจริต จิตท่องเที่ยวไปไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงาม คือพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล รวมความว่าอารมณ์ที่ท่องเที่ยวไปในราคะ คือ ความกำหนัด ยินดีนี้ บุคคลผู้เป็นเจ้าของจริต... อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อกษัตริย์โบดวง ทรงชักนำในหลวง เปลี่ยนศาสนา
พุธ, 21 เมษายน 2010
?เมื่อกษัตริย์โบดวง ทรงชักนำในหลวง เปลี่ยนศาสนา? จาก หนังสือพระราชอารมณ์ขัน โดย วิลาส มณีวัต ?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอารมณ์ขัน (humor)?และพระราชปฎิภาณเชิงขันที่ฝรั่งเรียกว่า?wit?ถ้าถามว่า?wit?เป็นอย่างไร คงจะต้องตอบว่า เครื่องปรุง?wit?นั้น ต้องมี อารมณ์ขัน ๑ ส่วน ปฏิภาณ ๒ ส่วน ความฉลาดหลักแหลม ๑ ส่วน   นำมาคลุกเคล้ากันเข้า เติมเปรี้ยวเค็มตามชอบ... อ่านเพิ่มเติม...
วิปัสสนาญาณ
อาทิตย์, 13 พฤศจิกายน 2011
วิปัสสนาญาณ ได้อธิบายกรรมฐานที่เป็นส่วนของสมถะภาวนา อันเป็นบทบาทของจิต เพื่อ พิจารณาวิปัสสนามาครบถ้วนทั้ง?40 กอง แล้ว และการอธิบายในสมถกรรมฐานนั้น ได้สอดแทรกวิปัสสนาญาณไว้ทุกกอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้อารมณ์นักปฏิบัติค่อย ๆ ชินต่อ อารมณ์วิปัสสนาญาณมาทีละน้อย ๆ ด้วยเมื่อปฏิบัติมาเอง ตามความรู้สึกของตนเองคิดว่า คนอย่างเราจะมีหวังมรรคผลได้อย่างไร... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หนี้ศักดิ์สิทธิ์ ต่อตอนสุดท้ายพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุพระ สูตรที่อ้างถึงข้างต้นนั้น ทำให้เข้าใจว่า ตัวกำหนดความสุข และความทุกข์ในชีวิตของเรา ที่ยิ่งใหญ่ คือความรู้สึกนึกคิด หรือจิตใจเราเอง ท่านจึงสอนว่า ลูกที่สามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ตั้งอยู่ในคุณธรรม มีจิตใจแจ่มใสเบิกบานได้ก็ได้บุญมากทีเดียว เพราะเป็นการให้และช่วยให้ท่านได้สิ่งล้ำค่า... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อรูปฌาน ๔ - ๓. อากิญจัญญายตนะ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
? ๓. อากิญจัญญายตนะ อรูปนี้กำหนดความไม่มีอะไรเลยเป็นสำคัญ โดยเข้าฌาน ๔ ในวิญญาณแล้วเพิก วิญญาณคือไม่ต้องการวิญญาณนั้น คิดว่าไม่มีอะไรเลยเป็นสำคัญ อากาศก็ไม่มี วิญญาณก็ไม่มี ถ้ายังมีอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่น้อยหนึ่ง ก็เป็นเหตุของภยันตราย ฉะนั้น การไม่มีอะไรเลยเป็นการ ปลอดภัยที่สุด แล้วก็กำหนดจิต ไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด จนจิตตั้งเป็นอุเบกขารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
จงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
♦♦พระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ธิดานายช่างทอหูกที่เมืองอาฬวีว่า ท่านทั้งหลายชีวิตคือการทรงอยู่ เป็นของไม่เที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องประสบกับความตายแน่นอน ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต จงรีบทำความดีเสียแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้♦♦ (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ วัดท่าซุง อ.เมือง... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์ 5
อาทิตย์, 31 ตุลาคม 2010
สัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์ 5 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต ๘. อังคิกสูตร [๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้ง หลาย ก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันประเสริฐเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน... อ่านเพิ่มเติม...
กรณียเมตตสูตร (หลวงพ่อสด)
เสาร์, 26 พฤษภาคม 2012
? กัณฑ์ที่ ๓๒? กรณียเมตตสูตร? ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ นโม ตสฺส??ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส? ?นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ กรณียมตฺถกุสเลน?ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ?สกฺโก อุชู สุหุชู จ?สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ??อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ??สนฺตินฺทฺริโย จ นิปฺปโก จ??อปฺปคพฺโภ กุเสสุ อนนุคิทฺโธ?น จ ขุทฺทํ สมาจเร... อ่านเพิ่มเติม...
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดย ... วิลาศ มณีวัต เข้าจุฬาฯ ชั่วโมงแรกก็เจอดี นิสิต จุฬาฯ ตื่นเต้นกันทุกคน เมื่อทราบข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนว่าสมเด็จเจ้า ฟ้าพระองค์นี้จะทรงสอบเข้าจุฬาฯ เพื่อจะ ทรงศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ไม่ เฉพาะแต่ที่ตึกอักษรศาสตร์เท่านั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะ บัญชี ตลอดจนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ... อ่านเพิ่มเติม...
เต่าวัดพยาบาท : กฏแห่งกรรม
พุธ, 01 กันยายน 2010
เต่าวัดพยาบาท ?: ?กฏแห่งกรรม พรานคงและคนรุ่นเก่า ๆ ให้สัจจะปฏิญาณว่า ถึงจะล่าสัตว์ก็จริง แต่จะไม่ล่าและฆ่าลิง ค่าง บ่าง ชนี เพราะสัตว์เหล่านี้เมื่อถลกหนัง ออกแล้ว มีสภาพคล้ายเด็กทารกแดง ๆ และเลือกไม่ฆ่า ช้าง เต่า เพราะสัตว์ที่ว่านี้ อายุยืน การฆ่าสัตว์ที่อายุยืนนั้นท่านว่า ...ชดใช้ เวรใช้กรรมกันชาติตกนรกหลายขุมนัก ? ?หลายคนพูดเล่น ๆ ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
มนุษย์เกิดมาทำไม (ธรรมะของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)
อาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2010
มนุษย์เกิดมาทำไม (ธรรมะของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร) คำอาจารย์ ในระหว่างการกล่าวธรรมปฏิสันถาร ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๐ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้เล่าให้ฟังว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเคย สอนท่านว่า“หนังสือตัวเล็กๆ มันเรียนง่าย เรียนแล้วก็หลง เรียนตัวใหญ่ คือ เรียนกาย เรียนใจของตัวเอง ถ้าได้ตัวนี้ละ ไม่มีหลง” ... อ่านเพิ่มเติม...
ละอันหนึ่ง อันหนึ่งงอกงาม
พุธ, 05 พฤษภาคม 2010
ละอันหนึ่ง อันหนึ่งงอกงาม ? พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)วัดป่า เขาน้อย จ. บุรีรัมย์ ? แต่งใจของเราให้ดี ให้ตั้งอยู่ในธรรมที่ดี ในส่วนที่เป็นกุศล เพื่อจะห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี เราเชื่อในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า เรื่อง ? บาปเรื่องบุญ เรื่องสุขเรื่องทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอด ในสัจธรรมเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง... อ่านเพิ่มเติม...
พระราชกฤษฎาภินิหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010
? พระราชกฤษฎาภินิหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ นับตั้งแต่ผมได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยวิชาโหราศาสตร์ดวงดาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “อิทธิพลของคราส” ผมได้มีโอกาสอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งได้แก่หนังสือพระราชพงศาวดาร และจดหมายเหตุโหรต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการค้นคว้า... อ่านเพิ่มเติม...
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พุธ, 20 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ? ๕? ของพระอริยสงฆ์ : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ บุพเพสันนิวาสอันเหลือเชื่อของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ว้าวุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง จิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้ก็เกิดปรวนแปรไป ความคิดคำนึงคอยแต่จะโลดแล่นซัดส่ายไปหาหญิงงามอย่างเดียว ทำให้หลวงปู่แหวนเกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่ง... อ่านเพิ่มเติม...