Get Adobe Flash player

นิสสัมมะกะระณัง เสยโย

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
โอวาทหลวงพ่อวันนี้ - โอวาทหลวงพ่อวันนี้

?alt

"นิสสัมมะกะระณัง เสยโย" สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า?
.. ก่อนจะทำ ก่อนจะพูดน่ะ ใคร่ครวญเสียก่อน อย่าไปคิดเห็นบุคคลอื่นว่าเขาเลว?การเห็นคนอื่นว่าเขาเลวนี่ ก็กลายเป็นการสร้างความเลวให้เกิดแก่ใจของเรา
?
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
?
 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ขันธ์ห้า

alt

?

?

หลวงพ่อปานท่านก็สอนไว้เสมอว่า เรื่องของขันธ์ห้าน่ะลูกเอ๋ย จงอย่าสนใจมันมากนัก

?

ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าก็เพราะว่า

?

เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันนำมาด้วยก็คือความแก่ ความทรุดโทรม ความป่วยไข้ไม่สบาย ความทุกข์

?

และการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา

?

และมีความตายไปเป็นที่สุด ท่านสอนแบบนี้อาตมายังจำได้

?

ท่านบอกว่าก่อนที่จะภาวนากรรมฐานบทใดก็ตาม ควรพิจารณาขันธ์ห้าให้เห็นว่าเป็นอนิจจัง

?

คือความไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ อนัตตามันสลายตน
ถ้าเราเกิดมาเป็นคนจงอย่าเมาในความเป็นคน

?

จงคิดว่าเราจะตายเป็นผีอยู่ตลอดเวลา เรื่องความตายนี้ไม่ต้องมีใครมาบันดาลให้เราตาย

เราก็ตายของเราเองได้ ไม่ต้องง้อใครเรื่องความตาย

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ
พุธ, 17 มีนาคม 2010
? ? การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ ให้ทุกๆ ท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึง พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพรสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำ สมาธิในการฟัง ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะในคัมภีร์อยู่ไกล
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
มอบธรรม นำพร ถักจิตทอใจด้วยใยธรรม ธรรมะในคัมภีร์อยู่ไกล ธรรมะในใจอยู่ใกล้แค่เอื้อม ถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคัมภีร์ ก็ดูเหมือนกับว่าธรรมะนี้อยู่ไกลสุดเอื้อม แต่เมื่อเราจะมาศึกษา และเรียนรู้ธรรมะในตัวของเรานี่ เราจะรู้สึกว่าธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นต้องรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็คือเรื่องของกายกับใจของเรานั่นเอง   ?... อ่านเพิ่มเติม...
สอนคนขี้บ่น (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
พุธ, 07 ตุลาคม 2009
สอนคนขี้บ่น (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก) พระธรรมเทศนา ณ วัดป่าสุนันทวนาราม วันที่ 18 กันยายน 2535 อย่าประมาทที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ เราต้องตั้งใจปฏิบัติ อย่าประมาท ความประมาทช่วยไม่ได้ ผู้ ปฏิบัติธรรม ถ้าอยู่ด้วยความประมาท ก็เท่ากับไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละ ความรู้สึกของเรา ใจของเราก็ บอกว่า เราพยายามปฏิบัติ แต่สิ่งต่างๆ ที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคก็มีมาก... อ่านเพิ่มเติม...
จะไปนิพพาน เขาทำยังไง? ,นักธุดงค์ที่แท้จริง จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 05 ตุลาคม 2009
จะไปนิพพาน เขาทำยังไง? ,นักธุดงค์ที่แท้จริง จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จิตตัด โลภะ ไม่เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมีประโยชน์สำหรับเราต่อไปในวันหน้า วันนี้จำจะ ต้องอาศัยมันไม่เป็นไร มีแล้วก็แล้วกันไป แต่ว่าไม่สนใจ เราตายแล้วเราไม่ห่วง ตัดกามฉันทะ ความเป็นอยู่ในการครองคู่ไม่ได้เกิดประโยชน์ เป็นปัจจัยของความทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน - ล่าพระอาจารย์ โดย ป่อง โกษา
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2009
? ล่าพระอาจารย์ โดย ป่อง โกษา วันหนึ่ง หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียกป่องมาสั่งการ บอกว่า "นี่แน่ะ ป่อง ท่านผู้ใหญ่ท่านประชุมวางแผนแล้วมีมติว่า สำหรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ถ้าจะให้เกิดผลดีที่สุดก็ต้องให้ป่องคัดคำสอนสนทนาระหว่างฉันกับพระที่คณะเราไปเยี่ยมนมัสการมาแล้วจากเทปที่อัดไว้ แล้วก็ให้ป่องสอดแทรกด้วยสำนวนของป่องเองตามที่เห็นควร... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - หวังในพระโสดาบัน
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
หวังในพระโสดาบัน ระดับแรกควรหวังในพระโสดาบันก่อน ด้วยคิดว่าอย่างน้อย แม้ไปพระนิพพานยังไม่ได้ ก็พ้นอบายภูมิก็พอใจมากแล้ว แล้วกำหนดการละสักกายทิฎฐิก่อน พิจารณาให้เห็นชัด มีอารมณ์ เป็นหนึ่งแน่วแน่ว่า ร่างกาย คือ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่มี ในเรา มีอารมณ์รู้แจ้งเห็นจริง ไม่หวั่นไหวในเมื่ออันตรายจะเกิดแก่ ขันธ์ ๕... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยปฏิสัมภิทัปปัตโต - ตติยฌานหรือตติยสมาบัติ
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
ตติยฌานหรือตติยสมาบัติ ปฐม แปลว่าที่ ๑ ทุติยะ แปลว่าที่ ๒ ตติยะ แปลว่าที่ ๓ ตติยฌานจึงแปลว่า ฌานที่ ๓ ตติยสมาบัติ แปลว่า การเข้าถึงอารมณ์ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๓ นี้ มีอารมณ์ ๒ คือ ๑. สุข ได้แก่ความสุขที่ปราศจากปีติ คือความสุขทางจิตโดยเฉพาะ ไม่มีความสุข ที่เนื่องด้วยกาย ๒. เอกัคคตา มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ที่ไม่มีอารมณ์ห่วงใยในกาย เป็นอาการที่สงัดจากกาย... อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกบุคคลให้ทาน คัดมาจากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ (วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
? การเลือกบุคคลให้ทาน สำหรับบารมีนี่มี 10 อย่าง ท่านขึ้นต้นด้วยทานบารมีก่อน แต่การจะประพฤติทานได้จริงๆ บรรดา เพื่อน ภิกษุสามเณร และ บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ ทานไม่ได้ คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมาก แต่ไร้การให้ทาน ย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์ กี่หมื่นกี่ล้าน ก็ตาม ถ้าหากเราไม่ให้ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยว... อ่านเพิ่มเติม...
การไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจากหลวงปู่โต
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
?การไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน? ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 1. ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้า น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่าง ห้สัตว์โลก พร้อมสำนึกน้อม รับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 2. ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรม น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่... อ่านเพิ่มเติม...
ปฐมฌาน
เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2010
ปฐมฌาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันนี้ ก่อนที่จะศึกษาอย่างอื่น ก็ให้คำนึงถึงกฎธรรมดาเป็นสำคัญ กฎธรรมดาที่จะมีสำหรับเรานั้นก็ คือ ชาติปิ ทุกขา เกิดความเป็นทุกข์ ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์ มรณมปิ ทุกข์ ความ ตายเป็นทุกข์ โสกปริเทวทุกขโทมนัสเป็นต้น ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความพลัด พลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
บุรพกรรมของเปรต เปรตไถนา
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
บุรพกรรมของเปรต เปรตไถนา ?? กาลเมื่อสมเด็จพระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลาย พระองค์ได้ดับพระชนมายุบรรลุสิวาลัยอมฤตบุรี คือเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้ว มีพระภิกษุสงฆ์สาวกพวกหนึ่งในโรหนชนบทซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางไปถวายนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระองค์ ? ?   ? ??... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงพ่อธุดงค์ ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
ปักกลดที่เขาชอนเดื่อ จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2533? เมื่อพักอยู่ที่พระพุทธบาทแล้ว? หลวงพ่อปานก็นำย้ายกลดมาที่ เขาวงพระจันทร์ ขึ้นไปปักกลดกันอยู่บนยอดเขา? เวลานั้นบันไดก็ไม่มี ต้องเดินแบกกลดบุกป่าขึ้นไปบนยอดเขา? ไปตามทางที่เขามีอยู่บ้าง ไม่ใช่ทางบ้าง ไต่เขาขึ้นไป พอถึงยอดเขาก็ปักกลด... อ่านเพิ่มเติม...
อภิชฌา - พยาบาท - มิจฉาทิฏฐิ
จันทร์, 21 กุมภาพันธ์ 2011
อภิชฌา ???????เจตนาเป็นเหตุละโมบ?ในเมื่อเห็นสิ่งของ ๆ ผู้อื่นแล้ว เพ่งเล็ง โดยน้อมเข้ามาหาตนว่า ทำอย่างไรหนอ ? ของนี้จะพึงเป็นของ เรา ชื่อว่า?อภิชฌา?ที่ถึงความเป็นกรรมบถ แต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้ว ไม่คิดเอามาเป็นของตน เพียงแต่ยินดีว่า ผู้ใช้สอยสมบัติเช่นนี้มีบุญหนอ เราควรได้ใช้สอยสักชั่วคราว หรือว่า เราควรได้รับของเช่นเดียวกันนี้ อย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
บารมีและอาสวะ (สมเด็จพระญาณสังวร) ..เหตุที่ให้ประสบโลกธรรม
พุธ, 23 มีนาคม 2011
? บารมีและอาสวะ? สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต?ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ?พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น?ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ?ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ในยมโลก ต่อ
ศุกร์, 11 กันยายน 2009
? ?ประสบการณ์ในยมโลก ต่อ ตอนที่ 1 สัญญาณมรณะ คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่ยังไม่ตาย โดยมากมักจะมีความสงสัยและอยากรู้กันนักว่า คนที่กำลังจะตายนั้นมีความรู้สึกอย่างไร และเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไร หรือจะไปที่ใด“ทั้งนี้ นับว่าเป็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่อยากรู้ในสิ่งที่ไม่ควรจะ รู้... อ่านเพิ่มเติม...