Get Adobe Flash player

พระธรรมเทศนา เรื่องมาฆะมานพ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(1 VOTITALY_VOTE, VOTITALY_AVERAGE: 5.00 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - คำสอนหลวงพ่ออื่น ๆ
ดัชนีบทความ
พระธรรมเทศนา เรื่องมาฆะมานพ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
หน้า ๒
ทุกหน้า

พระธรรมเทศนา เรื่องมาฆะมานพ

โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

แสดงเมื่อ ?วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2523

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ?มาตาเปติภรัง ชันตุง กุเล เชฏฐาปจายินังติ

alt

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอัตตโนบุพพกัมมกถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดา

นริศราทานบดีทั้งหลายมาพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์ คือวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 วันนี้แต่ความจริงการแสดงพระสัทธรรม

เทศนาวันนี้ ทีแรกตั้งใจจะแสดงเรื่องเทวาสุรสงคราม แต่ว่าเทวาสุรสงครามนี้ก็ต่อเนื่องกันเนื่องมาจากอัตตโนบุพพกรรม คำว่า

อัตตโนบุพกรรม ก็หมายความว่า กรรมที่พระพุทธเจ้าทำมาแล้วในกาลก่อน ?กรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง จนกระทั่งองค์

สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสร้างความดีพิเศษ จึงได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสำหรับวันนี้อารัมภบทจะพูดแต่น้อย ทั้งนี้ก็

เพราะว่าเรื่องราวนี้ยาวมากสงสัยว่าวันนี้เทศน์ไม่จบ เป็นอันว่ามีเนื้อความอยู่ว่า เมื่อถอยหลังจากกัปนี้ไปท่านไม่ได้บอกกัปไว้ว่ากี่กัป มี

นานพคนหนึ่งมีนามว่า มาฆะมานพ ท่าน มาฆะมานพ คนนี้อยู่เป็นชาวป่า คือเป็นชาวชนบทอยู่ในป่าลึก ทว่าเป็นคนใจดีมีควมดี

7 ประการ ไอ้ 7 ประการนี่จำไม่ไดหมดอีก ตามพระบาลีที่มีมา มาตาเปติภรัง ชันตุง กุเล เชฏฐาปจายินัง ติ เป็นต้น

1. ท่านพยายามเลี้ยงบิดามารดาให้มีความสุข

2. มีความเคารพในบุคคลผู้มีอาวุโสกว่า แม้แต่เขาเกิดก่อนวันเดยวท่านก็มีความเคารพว่าเป็นพี่

3. มีการให้ทานเป็นปกติ

4. เป็นคนใจดี

5. ตัดความตระหนี่

6. ระงับความโกรธแล้วก็

7. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่พูดว่าส่อเสียดเป็นปกติ

รวมว่า มาฆะมานพ ที่มีความดี 7 ประการ ที่พูดมานี่มันครบหรือเปล่ามันครบ 7 ข้อ ?แต่ตรงหรือไม่ตรงก็ไม่รู้ หือ อาจารย์หง่า ว่าจะ

มาเทศน์เรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาเทศน์เรื่องหนึ่งคนละเรื่องเป็นอันว่าท่าน มาฆะมานพ นี้ เป็นคนดีเป็นพิเศษ เรียกว่าขึ้นชื่อว่าความ

โกรธท่านอาจจะไม่หมด ความโกรธ แต่ว่าเป็นคนระงับความโกรธได้ดี ให้อภัยแก่บุคคลอื่นอยู่เสมอ มีความเคารพในบิดามารดา

เลี้ยงให้ท่านมีความสุขตามฐานะแล้วคนที่มีอายุสูงกว่า นี่ถือว่าเป็นพี่ถือว่าเป็นคนชั้นพ่อ ถือว่าเป็นพ่อ คนชั้นปู่ถือว่าเป็นปู่ ไม่เคยล่วง

เกิน ไม่เคย ดีเสมอ บุคคลผู้ใดที่จะมีอายุแก่กว่า แถมใจดีให้ทานเป็นปกติ ระงับความโกรธ ไม่พูดจาส่อเสียด เป็นต้นนับเป็นความดี

ของท่านเป็นประจำต่อมาในฤดูหนาว ขอโทษ เป็นอันว่าในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

ท่านชอบใจจะยืนจะนั่งท่านก็ไปถากถางปัดกวาดให้ดี แล้วก็ไปยืนเล่นนั่งเล่นในที่นั้นบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าที่นั้นเป็บทีรื่นรมย์

น่านั่งน่ายืนก็ไปไล่ มาฆะมานพ ก็ไม่โกรธ ไปถากถางใหม่อีกทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา เวลาที่ลมหนาวโชยมาเป็นฤดูหนาว ท่านก็สุม

ไฟสำหรับจะผิง ชาวบ้านก็ไม่ต้องทำละ พอเข้าไปมึงก็ผิงบ้างกูก็ผิงบ้าง มาผิงมายืนเบียดเสียดกันมากก็เลยผลักไส มาฆะมานพออก

ไปยืนแทน เป็นอันว่า ท่านก็ไปก่อไฟของท่านใหม่ ท่านทำอย่างนี้เป็นปกติไม่โกรธใคร ไม่ส่อเสียดใคร ไม่ประทุษร้ายใคร ?ต่อมา

ไอ้สถานที่มันเตียนมาก ๆขึ้น อาศัยทำคราวละเล็กละน้อย เป็นที่อาศัยของปวงชนทั้งหลายมีความสุข เป็นอันว่าคนในหมู่บ้านนั้นนะ มี

ความสุขเพราะ มาฆะมานพ คนเดียว นี่มันจะเตียนขึ้นมาที่มันจะเกิดความสบายขึ้นมาอาศัยท่า

ท่านก็มานั่งคิดในใจว่า การให้ความสุขแก่บุคคลทั้งหลายในตที่เล็กน้อยเท่านี้มันไม่พอสำหรับใจเรา คนที่จะเข้าไปในเมือง ไปจ่าย

ตลาด ไปเสียภาษีอากรนี่เดินด้วยความลำบาก เพราะต้องบุกป่าฝ่าดง ใช้ทางในระยะเป็นวิถีโค้ง ใช้เวลานานอันตรายย่อมมี ฉะนั้น

มาฆะมานพ ผู้ใจดี จึงได้คิดจะทำทางเข้าไปสู่เมือง ?จึงได้ใช้เครื่องมือมีมีดกะขวานพร้า เป็นต้น เข้าไปฟันต้นไม้ ?ก็มีคน 32 คน

มาถามว่าทำอะไรเพื่อรัก มาฆะมานพ ก็ปรากฏว่า ไอ้คนบ้านเรานี่มันลำบาก เดินไกลจะไปตลาดหรือไปติดต่อทำราชการดี ก็

ต้องเดินลัดป่าไปไกลแสนไก เราจะทำทางเดินเข้าไปสู่ในเมือง 32 คนก็ถามว่า ฉันทำด้วยได้ไหม ท่าน มาฆะมานพ ก็บอกว่า ดีซิ คน

ก็มาร่วมทำกัน ทำทางตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ไปในตัวเสร็จ ไปได้ประมาณครึ่งเส้นทางที่ต้องการ ?แล้วปรากฏว่ามีนายอำเภอท่านหนึ่ง

ท่านเป็นคนใจดี เขาเรียก คามโภชก นะ คามโภชก ก็แปลว่านายบ้าน

สมัยนี้ก็แปลว่า นายอำเภอ มาถามว่าพวกแกจะทำอะไร ท่าน มาฆะมานพ ก็บอกว่า พวกกระผมทำทางไปสู่เมืองขอรับต้องการให้คนที่

อยู่ในป่าเข้าเมืองได้โดยสะดวก แกบอกทำได้ ไอ้พวกแกนี่ตัดต้นไม้ทำลายป่านี่ มันมีความผิดตามกฎหมาย ถ้าหากแกจะไม่ให้ฉันจับ ก็

ต้องเอาเงินมาเสียให้ฉัน มาฆะมานพ ก็บอกว่ไอ้ผมทำทางนี่ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับ ?แล้วก็ฐานะของผมก็เป็นอย่างนี้นี่ ท่านจะให้ผม

เอาเงินที่ไหนไปเสียค่าจ้าง ท่านนายอำเภอโมโห ความจริงไอ้คอรัปชั่นหรือการโกงการกินของข้าราชการเลวๆ นี่มันมีมาตั้งแต่สมัย

โบราณ นับจากกัปนี้ไปอีกกี่กัปก็ไม่ทราบ พระพุทธเจ้าเกิดเป็น มาฆะมานพ ท่านไม่ได้บอกไว้ในบาลี ?เป็นอันว่านายอำเภอคนนี้ไม่

ได้รับเงินสินบน หรือว่าค่าจ้างรางวัล ในฐานะที่เป็นนายอำเภอ ความจริงจะเรียกว่า ขอทานอันธพาลมากกว่าเหมือนข้าราชการใน

ปัจจุบันก็เหมือนกัน อ๊ะ ไอ้ที่มันโกงชาวบ้านนะควรจะเรียกว่า ขอทานมันก็ยังเล็กไปนะ ขอทานเขายกมือไหว้ เรียกมหาโจรดีกว่า ใน

คราบของเครื่องแบบผู้มีเกียรติ นายอำเภอคนนั้นจึงได้รายงานให้พระราชาทราบ กราบทูลให้ทรงทราบว่า ไอ้คน 33 คนนี่คิดกบฏ

ถากถางทางให้ตรงข้ามมายังพระราชฐานคือพระราชนิเวศน์ หวังจะยกกำลังจากคนในป่าเข้ามายึดประเทศ นั่นเอาเข้านั่นกลายเป็นกบฏ

ไปแล้วเป็นอันว่าพระราชาก็ดีจริงๆ เหมือนกัน ท่านเป็นคนหูหนัก ไอ้หูน่ะหนักใจเบา

คำว่าหูหนักนี่หมายความว่า ใครเขาส่งอะไรมาให้ก็รับ ไม่ต้องใคร่ต้องครวญนะไม่ใช่คนหูเบา รับฟังอย่างเดียว แล้วก็เชื่อ

เลย จึงส่งพวก ตำรวจในสมัยนั้น เขาเรียกราชบุรุษคือคนของพระราชา ไปจับคน 33 คน เข้ามาแล้วก็สอบสวน คน 33 คนก็บอกว่า ไม่

ได้กบฏ ทำทางให้คนเดินโดยสะดวก ?แกก็บอกว่า นายอำเภอเขามาแจ้งฉัน แกปฏิเสธเท่าไรฉันก็ไม่เชื่อ ฉะนั้นจะฆ่าให้ตาย ด้วยวิธี

การฆ่าฟังคอเห็นว่าไม่สมควร จึงจับคนทั้งสามสิบสามมัดให้ยืนขึ้น แล้วก็ใช้ช้างตัวซับมันให้ตกมัน แล้วก็ไล่แทง ช้างมันก็ไม่แทง จึง

จับให้นอน หงายทั้งหมด แล้วก็ให้ช้างเข้าไปเหยียบ ช้างก็ไม่ยอมเหยียบ

นายอำเภอเขาบอกว่าคนลืมตาช้างกลัวตาท่านจึงสั่งให้เอาผ้าผูกตาเสีย สั่งให้ช้างเข้าไปเหยียบคน ช้างก็ไม่เหยียบ ให้เอาเสื่อ

ลำแพนมาปิดให้หมด สั่งให้ช้างเดินบนนั้น ช้างไสเท่าไรสับเท่าไร ช้างก็ไม่ยอมไปตามเดิม ด้วยความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตร

และบรรดาคณะอีก 32 คนซึ่งเป็นคนมีใจดี ทำงานเป็นสาธารณะประโยชน์ ฉะนั้นโทษจาการประหารคราวนี้จึงไม่มีผลแล้วก็เป็นเหตุให้

เป็นกำลังใจอีกประการหนึ่ง คือ เทวดาก็ดลใจ

พระราชาซึ่งทรงพิจารณาว่า ธรรมดาช้างตัวนี้เป็นช้างสำหรับทำการรบ แต่ว่าเราใช้เท่าไรเราใช้อย่างไรก็ไม่เคยขัดข้อง?แต่

เวลานี้ไม่ทำตามสักอย่างความจริงมันคงจะมีสักอย่างหนึ่งจึงให้เปิดลำแพนเสื่อลำแพนขึ้นมาแก้วมัด แล้วพระบรมกษัตริย์ก็ทวนถามอีก

ครั้งหนึ่ง เรียกไปถามีละคนละคนในที่ลับ หนังสือเขาไม่ได้บอกนะ หนังสือเขาเรียกไปสอบสวนใหม่ ตอนนี้ท่านบอกว่าเรียกไปทีละ

คนละคนไปที่ลับตา เธอเทศน์ไปนี่ พวกได้มโนมยิทธิแล้วก็ทำตามไปด้วย จับภาพให้เห็น ครั้นคนทั้ง 33 คน ให้ความตรงกัน

ว่าการทำทางครั้งนี้นะ ไม่ได้ทำเพื่อกบฏ เห็นว่าคนในป่าจะเข้ามาติดต่อกับหน่วยราชการเสียภาษีอากรก็ดี มาจากตลาดก็ดี มีธุรกิจก็ดี

มาได้ยาก จึงทำการเพื่อเป็นการสงเคราะห์นายอำเภอตอนนี้กลับเห็นด้วย ดีไม่ตายเสียเถอะ นายอำเภอเห็นด้วยจึงได้ให้รางวัลเป็น

กรณีพิเศษแล้วก็สั่งว่าถ้าเจ้าทำความดีอย่างนี้ พระราชานะแก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:56 น.)

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์

alt

...ฉะนั้น พรหมวิหารสี่ถ้ามีอยู่กับท่านผู้ใด ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าศีลมันจะขาด

หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าสมาธิจะไม่ทรงตัว แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าวิปัสนาญานจะไม่เกิด

เพราะว่าถ้ามีพรหมวิหารสี่อย่างเดียวศีลก็บริสุทธิ์

ถ้าศีลบริสุทธิ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ ถ้าศีลบริสุทธิ์นี่อารมณ์เยือกเย็น

ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์

เมื่อสมาธิมีแล้ว ปัญญามันก็เกิดวิปัสสนาญาน ก็คือตัวปัญญา...

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พรหมวิหาร ๔ - ตอนที่ ๖ ตัดสังโยชน์ ๑๐ เป็นพระอรหันต์
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
ตอนที่ ๖ ตัดสังโยชน์ ๑๐ เป็นพระอรหันต์ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดตั้งใจสดับ ในเรื่องของเมตตา คือ พรหมวิหาร ๔ ในขั้นสุดท้าย ความจริงพรหมวิหาร ๔ นี่ ผมได้พูดไว้แล้วว่า ถ้าหากว่าท่านผู้ใดตั้งใจจริง มีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ?มีความพอใจ... อ่านเพิ่มเติม...
บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
พุธ, 23 มิถุนายน 2010
? บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้ ขอให้ ญาติโยมทั้งหลาย พากันตั้งใจ ที่จะทำสมาธิกันต่อไป ในเบื้องต้นนี้ ให้ว่าตามอาตมาทุกๆ คน ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ ธัมโม... อ่านเพิ่มเติม...
อนุโมทนา และจุไรเที่ยวชั้นจาตุมหาราช จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑
อาทิตย์, 27 กันยายน 2009
? ?อนุโมทนา และจุไรเที่ยวชั้นจาตุมหาราช จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านผู้อ่าน และท่านผู้ฟังทั้งหลาย สำหรับรายการต่อไปนี้ เป็นรายการ อนุโมทนา หรือการให้พร คือว่า วันที่บันทึกวันนี้เป็น วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ กำลังจะเข้าปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่ทว่าพรวันนี้ ที่จะกล่าวในฉบับนี้ ถือว่าเป็นพรที่ให้แก่บรรดาท่านผู้อ่าน... อ่านเพิ่มเติม...
วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน
อังคาร, 27 เมษายน 2010
วัณณุปถชาดก ว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้าน พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถี ตรัสพระธรรม เทศนานี้ ดังนี้ ถามว่า ทรงปรารภใคร???ตอบ ว่า ทรงปรารภภิกษุผู้สละความเพียรรูปหนึ่ง. ดังได้สดับมา เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในนครสาวัตถี มีกุลบุตร ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไปเชตวันวิหาร สดับพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใส ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๑
อังคาร, 04 สิงหาคม 2009
? เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ หนีนรก ตอนที่ ๑๑ ? พรหมและพระนิพพาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย (ประตูไปสวรรค์ พรหม นิพพาน) สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ ๑๑ เป็นเรื่องของการปฏิบัติตน เพื่อทำตนให้พ้นนรก หรือว่า "หนีนรก" การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรก ก็ขอพูดย่อ ๆ ว่า ๑.อย่าลืมความตาย อย่าประมาท จงอย่าคิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๒๙
จันทร์, 05 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๒๙ ถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทรงความดีของจิตใน วันหนึ่ง ๓ นาที ก็คิดว่า ๑๐ วันมันก็ ๓๐ นาที ๑๐๐ วันมันก็ ๓๐๐ นาที ความดีมัน สะสมตัว เมื่อเวลาใกล้จะตาย อารมณ์จิตที่เราทำ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ได้ดีบ้าง ไม่ได้ดีบ้างในระยะต้น มันจะเข้าไปรวมตัวกัน ตอนนั้นจนกลายเป็นมี สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เมื่อเวลาจะตาย จิตจะน้อมไปในกุศล ถ้าตายจากความเป็นคน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๙. อานาปานานุสสติกรรมฐาน - นับลม
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
นับลม การฝึกในอานาปาน์ จะว่าง่ายนั้น ก็ดูจะเป็นการยกเมฆเกินไป เพราะอานาปาน์เป็น กรรมฐานใหญ่ที่ครอบงำกรรมฐานทั้งหมด จะง่ายตามคิดนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่ ท่านที่ไม่เคยผ่าน คงคิดว่าไม่น่ายากเลย เรื่องคิดแล้วไม่ทำ นำเอาไปพูดนั้น ที่ว่าไม่ยากก็ไม่เถียง เพราะพวกนี้มี ความดีอยู่แค่ริมฝีปาก ส่วนอื่นทั้งตัวไม่มีอะไรดีเลย เลวเสีย ๙๙.๙๙ มีดีนิดเดียว... อ่านเพิ่มเติม...
ความหลอกลวง
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010
ความหลอกลวง ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องที่มีผู้ถามมาว่า ทำไมคนเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วยังทำชีวิตให้ตกต่ำ เช่นรู้ว่ายาเสพติดให้โทษ เช่น เฮโรอีน เป็นต้น มีโทษร้ายแรงทางสุขภาพทางร่างกาย ใครติดก็เท่ากับประหารชีวิตตัวเอง แต่ก็ยังมีคนเอาชีวิตเข้าแลก อีกอย่างหนึ่งก็คือ ชาวโลกก็รู้ว่าพวกแดงเป็นพวกที่ชั่วร้ายอสัตย์ ชอบหลอกลวง... อ่านเพิ่มเติม...
วิเวก ๓ , สังโยชน์ ๓ และสักกายทิฏฐิตัวเดียว จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์
เสาร์, 03 ตุลาคม 2009
วิเวก ๓ , สังโยชน์ ๓ และสักกายทิฏฐิตัวเดียว จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน มันต้องเอาจิตเข้าไปชนกับอารมณ์ต่าง ๆ เขาไม่ให้หลบคนนี่ การฝึกจิตให้สงัดจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิที่จิตสงัดเรียกอะไร .. "กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก" กายวิเวก หลบเข้าไปในที่วิเวก คือ ที่สงัด จิตวิเวก จิตเป็นฌานสมาบัติ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมย่อของอธาตุ (๑) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
ธรรมย่อของอธาตุ (๑) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 1. มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นของมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ เจ้ากำหนดรู้ความเป็นไปของตนเองกันว่าเป็นเช่นไร เนื้ออยู่บนเขียง รอแต่จะให้มีดสับเพื่อความป่นปี้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์สัตว์ก็ขึ้นเขียง รอความเจ็บป่วย ทุกข์โศก แก่ชรา แตกดับ ตายไป... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๑)
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (ตอนที่ ๑) ? ? ? คราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร พระพุทธองค์ เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงา ครึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า? "อานนท์! เพราะอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกัปป์หรือมากกว่านั้นก็ สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้" ?... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่บุดดา ถาวโร สนทนาธรรม กับ หลวงพ่อฤๅษี
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2009
??หลวงปู่บุดดา ถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี? สนทนาธรรม กับ หลวงพ่อฤๅษี และ สนทนาธรรม กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร? หลวงพ่อ หวัดดีครับหลวงปู่ อย่าพึ่งตายนะ หลวงปู่ ยังไม่ตายหรอก ลมหายใจยังทำงานอยู่ หลวงพ่อ เป็นลมเหรอ หลวงปู่ ป่วยแต่กาย จิตไม่ป่วย หมอให้น้ำเกลือ ๓ ขวด หลวงพ่อ ให้น้ำเกลือทำไม ทำงานมากไป หมอต้องฉีดยาสลบ ใช่ไหมหลวงปู่ ... อ่านเพิ่มเติม...
อาฏานาฏิยสูตรบรรยาย
พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
อาฏานาฏิยสูตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๑ จะแสดงตำนานที่ ๖ อาฎานาฏิยสูตรหรืออาฎานาฎิยปริตร พระปริตรว่าด้วยพระสูตร ชื่อว่าอาฏานาฏิย?มีตำนานแสดงว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาชื่อว่าคิชฌกูฏ ที่แปลว่ามียอดคล้ายศีรษะของแร้ง ในกรุงราชคฤห์ ในครั้งนั้นท้าว... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓๓ "การเห็นอริยสัจ"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๓๓ "การเห็นอริยสัจ" พระบาลีว่า?อริยสจฺจานทสฺสนํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ การเห็นอริยสัจ จัดว่าเป็นอุดมมงคล เอาแล้ว อริยแปลว่าประเสริฐ เมื่อตะกี้ให้นั่งดูพระสมณะทีแล้ว นี่มาให้นั่งดูของประเสริฐกันอีก ของบริสุทธิ์ ๆ อริยะแปลว่าบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ผ่องใส นี่ หมายถึงว่าไม่สกปรก ใครก็รู้ ไม่น่าจะมานั่งแปล ชาวบ้านรำคาญ ดันพูดไปได้ มันอยากจะพูดก็พูดซิ... อ่านเพิ่มเติม...
ภัยในวัฏสงสาร
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
ภัยในวัฏสงสาร โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี คำว่า "ภิกขเว" แปลและหมายความได้หลายอย่าง ดังนี้ คือภิกขเว เป็นคำร้องเรียกบุคคลผู้จะ รับเอาพระธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อกำจัด กิเลสทั้งหลาย ให้เสื่อมคลายไปจากขัน ธสันดานของตน จนกระทั่งถึงอมตมหานฤพาน เป็นปริโยสาร ดังมีหลักฐานรับรองไว้ว่า "ภิกขเวติ ธัมมปฏิคคาหกปุคคลานมาลปนเมตัง" คำว่า ภิกขเว นี้... อ่านเพิ่มเติม...