Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)


alt?

สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้

จะขอนำปฏิปทาท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หรือการทรงกำลังใจ แต่ทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

หรือว่าพระโยคาวจรทุกท่าน อย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ

เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะอานาปานสติกรรมฐานนี่ให้ทรงตัว

แล้วก็จริต ๖ ประการ ใคร่ครวญอยู่เสมอ จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์

นี่อันดับต้น ถ้าอันดับต้นเรายอมแพ้นิวรณ์ เราก็ไม่อาจจะทรงฌานได้แล้ว

ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้ว

เราก็ไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้?คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจ

ดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่าน

จงคิดว่าท่านเป็นฆราวาส ท่านเป็นกฎุดพี หรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก

ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เรา ถ้าจะกล่าวกัน ท่านมีกี่นิ้ว

เรามีกี่นิ้ว หรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีอาการสามสิบสาม

หรือสามสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่ากับเราเรา

ก็มีกาอาการสามสิบสองท่านกินข้าว เราก็กินข้าว ท่านเป็นคนเราก็คน

ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้?เราเป็นคนดีไม่ได้ เรามันก็เลวเกินไป

(ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๕๖)


รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

พระเจ้าพิมพิสาร
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2009
พระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ ซึ่งเป็นแคว้นที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดแคว้นหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีเมืองหลวงชื่อ กรุงราชคฤห์ พระองค์ได้ปกครองแคว้นมคธต่อจากพระบิดา เมื่อพระชนมายุ ๑๕ ปี และครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา ๕๒ ปี พระเจ้าพิมพิสารมีอัครมเหสีพระนามว่า เวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศล แห่งแคว้นโกศล... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๕. ท่านวัดพระบาทตากผ้า
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
45. ท่านวัดพระบาทตากผ้า ท่านวัดพระบาทตากผ้านี่อาตมาไปเมื่อปี พ.ศ. 2504 ไปคราวนั้นก็มีเจ้าคุณภาวนาภิรามเถระ พระครูวิชาญชัยคุณ พระอาจารย์ใส แล้วก็อาตมา สององค์คือ เจ้าคุณภาวนาภิรามเถระกับพระอาจารย์ใส เป็นอาจารย์ยุบๆ พองๆ ก็เรียกว่า พองๆ ยุบๆ บางทีก็ยุบ ไม่พอง บางคราวก็พองไม่ยุบ ท่านว่ายังงั้น แต่สำหรับพระครูวิชาญชัยคุณกับอาตมานั้นไม่ได้พองไม่ได้ยุบ... อ่านเพิ่มเติม...
ตำนานวันสงกรานต์
อังคาร, 13 เมษายน 2010
ตำนานวันสงกรานต์ คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ คือพระ อาทิตย์ย่างขึ้น สู่ราศีใหม่ หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตกอยู่ในวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ เมษายนทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก ... อ่านเพิ่มเติม...
พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
จันทร์, 29 พฤศจิกายน 2010
? พุทธศาสนาสอนที่ใจ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) ? ? ? “เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันจะรวมมาเป็นหนึ่ง เข้าถึงอัปปนาสมาธิ นิ่งแน่วลงสู่อันหนึ่ง คือ ใจ” ทำบุญที่ต้องเตรียมการมากแต่กลับได้ผลน้อย ทำบุญที่ไม่ต้องเตรียมการมากแต่ได้ผลมาก อย่างที่ทำบุญฉลองมณฑปและฉลอง อายุของอาตมา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ งานบุญ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ สันตติมหาอำมาตย์
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2010
ประวัติ สันตติมหาอำมาตย์ สันตติมหาอำมาตย์ เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ครั้งหนึ่งได้ไปปราบปรามโจรที่ ปัจจันตชนบท เมื่อสงบแล้วจึงกลับมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ และหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหนึ่งแก่ท่าน ท่านจึงมัวเมาด้วยกามและสุรา อยู่ ๗ วัน ในวันที่ ๗ ท่านประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๓๖. ทางที่พ้นโลก..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๓๖. ทางที่พ้นโลก หลวงปู่เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงประสบการณ์จากลูกศิษย์คนหนึ่ง กล่าวคือ ในตอนแรกลูกศิษย์ของท่านคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ยอมปฏิบัติ จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปนั่งปฏิบัติในกุฏิของท่าน และเห็นหลวงปู่ทวดในนิมิต ด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงทำให้ไม่ยอมกราบหลวงปู่ทวด แต่ในที่สุดก็ต้องกราบหลวงปู่ทวดจนได้ ต่อมา... อ่านเพิ่มเติม...
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนแรก) พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 20 มกราคม 2010
น้ำมนต์พระพุทธเจ้า (ตอนแรก) จากหนังสือ พระสูตรก่อนนิทรา โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง น้ำมนต์ของพระพุทธเจ้า แต่ ความจริงร่างกายผมมันก็แย่ วันนี้เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานาน ร่างกายไม่ดีแล้ว แถมวันนี้มันก็ ยังไม่ดี ไม่ดีตลอดมา... อ่านเพิ่มเติม...
อยากไปพระนิพพาน ต้องไม่ติดอะไรทั้งนั้น หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
อยากไปพระนิพพาน ต้องไม่ติดอะไรทั้งนั้น เช่นติดดี เลว ถูก ผิด ติดรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ติดสถานที่ ติดร่างกายผู้อื่น ร่างกายตนเอง ติดครู อาจารย์ ซึ่งล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้น อะไรที่มากระทบทางทวารทั้ง ๖ ต้องวางให้ได้ ตามจริตที่เกิดด้วยกรรมฐาน แก้จริตนั้น ๆ ให้คล่องจริง ๆ จึงจะชนะอารมร์ตามจริตได้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? ? 
อริยสัจ๔ประการ
พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2010
อริยสัจ๔ประการ อริยสัจ๔ประการนี้เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดแจ้งในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจักวัคคีย์ทั้ง๕ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีปัจจุบันนี้เรียกว่า"สารนาถ"ในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ที่เราเรียกวันนี้ว่า"อาสาฬหบูชา"... อ่านเพิ่มเติม...
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
อาทิตย์, 12 กรกฏาคม 2009
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกอปัณณกปฏิปทา 3 อปัณณกปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด มี 3 อย่าง 1. อินทรียสังวร คือ สำรวมอินทรีย์ 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 2. โภชเน มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณในการบริโภค 3. ชาคริยานุโยค คือ การประกอบความเพียร ไม่เห็นแก่นอน อปัณณกปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่ควรทำทุกคน ไม่ว่าผู้เจริญกรรมฐานแบบไหน... อ่านเพิ่มเติม...
วิธีบูชาพระ ไหว้พระ รักษาศีล สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
วิธีบูชาพระ ไหว้พระ รักษาศีล สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) ๏ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภัคย์ คือบุญ เป็นองค์พระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบแล้วเอง ซึ่งเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์นั้น ๏ ยมหํ สมฺมาสมฺพทฺธํ ภควนฺตํ สรณํ คโต (หญิงว่า คตา) พระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสรู้ดีแล้วโดยชอบ พระองค์ใดแน่ะ... อ่านเพิ่มเติม...
เจตนา คือตัวกรรม หลวง ปู่แหวน สุจิณโณ
พฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2010
เจตนาคือตัวกรรม หลวง ปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว คนเราบางคนเกิดมาแล้วชอบทำแต่ความชั่ว ทั้งก็เพราะเดิม เจตนากรรมบุญ เจตนามีบาป สองอย่างนี้ก็แหละตัวเจตนา เจตนา เป็นตัวกรรม กรรมชั่ว กรรมบุญ เจตนารักษาศีล คือการสำรวมระวัง รักษากาย รักษาวาจา รักษาใจ อาศัยความอดทน อดทน  ด้วยใจ ตีติกขา ความอดทนคือความ อดกลั้นต่อบาปอกุศล มันสำคัญอยู่ที่กาย วาจา ใจ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์ หลักสูตรมนุษย์นี้ ท่านเรียกมนุษยธรรม คือธรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์มี ๕ อย่าง คือ ๑. ไม่ฆ่าสัตว์ และไม่ทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วยเจตนา ๒. ไม่ถือเอาของของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตให้ ด้วยเจตนาขโมย ๓. ไม่ละเมิดสิทธิในกามารมณ์ที่เจ้าของไม่อนุญาต คือไม่ละเมิดภรรยา สามี ลูก หลาน และคนในปกครอง ที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต ๔. ไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบ... อ่านเพิ่มเติม...
รักษาใจ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
? รักษาใจ ? หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ? บันทึกโดย :พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) ? พอรถไฟถึงกรุงเทพฯ เข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ที่บอกไปว่าให้ท่าน?(ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ) ไปพักวัดบรมฯ ก่อนเดินทางไปอุดรฯ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๑. ให้รู้จักบุญ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
๓๗ เรื่องเล่า หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสระแก และ ธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่าย ๑. ให้รู้จักบุญ การทำบุญทำกุศลนั้น โปรดอย่านึกว่าจะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวัน หรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกฐินสร้างโบสถ์ สร้างศาลา และอื่นๆ อย่างที่เขาโฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และใบเรี่ยไรกันเกลื่อนกลาด... อ่านเพิ่มเติม...