Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

โลกธรรมแปดประการ

alt

เราเกิดมาเพื่อประสบกับความทุกข์ คนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะไม่มีทุกข์เป็นไม่มี

ถ้าหากว่าเรายังยึดถือว่าร่างกายเป็นของเรา ทรัพย์สินเป็นของเรา

ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเรา

อารมณ์ทุกข์มันก็เกิด เกิดเพราะว่าเราเกาะ เรียกว่า.. "อุปาทาน"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โลกธรรมแปดประการ" คือ..

มีลาภดีใจ ลาภสลายตัวไปเสียใจ

มียศดีใจ ยศสลายตัวไปเสียใจ

มีความสุขในกามดีใจ ความสุขหมดไปร้อนใจ

ได้รับคำนินทาเดือดร้อน ได้รับคำสรรเสริญมีสุข

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราใช้อารมณ์คิดอยู่เสมอว่า..

"ทุกข์นี้เป็นกฎธรรมดาของโลก"

?

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยฉฬภิญโญ - ปฐวีกสิณ
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
ปฐวีกสิณ กสิณนี้ท่านให้เพ่งดิน เอาดินมาทำเป็นรูปวงกลม โดยใช้สะดึงขึงผ้าให้ตึงแล้วเอาดินทา เลือกเฉพาะดินสีอรุณ แล้วท่านให้วางไว้ในที่พอเหมาะที่จะมองเห็นไม่ใกล้และไกลเกินไป เพ่งดูดิน ให้จำได้แล้วหลับตานึกถึงภาพดินนั้น ถ้าเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูดินใหม่ จำได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึง ภาพดินนั้น จนภาพนั้นติดตา... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - สรุปการปฏิบัติเพื่ออนาคามีผล
อาทิตย์, 23 สิงหาคม 2009
สรุปการปฏิบัติเพื่ออนาคามีผล อันดับต่อไปนี้จะขอพูดสรุปในการปฏิบัติของพระอนาคามีมรรคเพื่อให้เข้าถึงอนาคามีผล สำหรับพระอนาคามีตัดสังโยชน์ 2 คือ?กามฉันทะ?กับ?ปฏิฆะ กามฉันทะ?เรา?ใช้สมถะควบด้วยกายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐาน ให้เกิดนิพพิทาญาณ?ความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาด สวยสดงดงาม มีการทรงตัว... อ่านเพิ่มเติม...
โพชฌงค์ องค์คุณของความรู้ซึ่งเป็นตัวปัญญา
เสาร์, 27 ตุลาคม 2012
โพชฌงค์ สมเด็จพระญาณสังวร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม วันนี้จักแสดงโพชฌงค์ ที่แปลว่าองค์ของความรู้... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - ๙. อานาปานานุสสติกรรมฐาน - ช่วยกรรมฐานกองอื่น
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ช่วยกรรมฐานกองอื่น ท่านที่ได้ฌาน ๔ ในอานาปาน์นี้แล้ว จะปฏิบัติในกรรมฐานกองอื่น ๆ อีก ๓๙ กองนั้น ท่านเข้าฌานในอานาปานน์ก่อน แล้วถอยหลังจิตมาดำรงอยู่แค่อุปจารสมาธิ แล้วกำหนดกรรมฐาน กองนั้นๆ ท่านจะเข้าถึงจุดสูงสุดในกรรมฐานกองนั้น ๆ ได้ภายใน ๓ วัน เป็นอย่างช้า ส่วนมาก ได้ถึงจุดสูงสุดของกรรมฐานกองนั้น ๆ ภายในที่นั่งเดียว คือคราวเดียวเท่านั้นเอง 
ข้อปฏิบัติประจำวัน พระอาจารย์บุญกู้อนุวฑฺฒโน
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? ขณะเรากำลังมีชีวิตอยู่นี้ ร่างกายกับจิตใจยังอยู่รวมกันแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องพลัดพรากจากกันไป ร่างกายเป็นรูปคือ วัตถุธาตุ ได้แก่ ดินน้ำ ลม ไฟ จึงต้องหาเลี้ยงเขาด้วยเงินทองอันเป็นโลกียทรัพย์มีปัจจัย ๔เป็นต้น จิตใจเป็นนาม คือ วิญญาณธาตุ กอปรด้วย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจึงต้องเลี้ยงเขาด้วยบุญกุศลอันเป็นอริยทรัพย์ มีทาน ศีล ภาวนาเป็นต้น... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - คำชี้แจงสำหรับผู้อ่าน
พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2012
? ? คำชี้แจงสำหรับผู้อ่าน ? จาก หนังสือ?ประวัติหลวงพ่อปาน หลวงพ่อของเรามักเล่าเรื่องของตัวท่านกับเรื่องของหลวงพ่อปานให้ลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอ ๆ จนทำให้พวกเราอยากเขียนหรือทำเป็นหนังสือเอาไว้แจกในโอกาสหลัง ๆ แต่เมื่อนึกถึงประวัติอาจารย์ต่าง ๆ ที่ขลัง ที่มีผู้เขียนขึ้นในภายหลังจากที่อาจารย์นั้น ๆ มรณภาพไปแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนาเทศน์อบรมพระและฆราวาสพระอาจารย์เจี๊ย จุนฺโท) ๒ สิงหาคม ๒๕๒๓
จันทร์, 21 กันยายน 2009
พระธรรมเทศนาเทศน์อบรมพระและฆราวาส ท่านพระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ย จุนฺโท) ๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ ? สะมาโธจะ วิปัสสนาจะ อิมัสสะ ธัมมะปะริยายัสสะ อะโธสาธายัสมันเตหิ สักกัจจัง ธัมโมโส ตับโปติ บรรดา พุทธบริษัททั้งหลาย และก็มีครูบาอาจารย์ท่านด้วย อาตมาจะได้แสดงธรรม เพราะฉะนั้น สิ่งอันใดไม่ใช่เป็นนักเทศน์ และก็ไม่ใช่นักดูตำรับ ตำรา ... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๑
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
? ? บันทึกเทศน์ กัณฑ์ที่ ๑? สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ)? ?วัดเทพศิรินทราวาส แสดง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วิสาขะ พ.ศ. ๒๔๘๔ สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระศาสดาของเทวดาแลมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ แลเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวม ๓ สมัยกาลนี้เป็นพิเศษ ก็แล วันเช่นนี้ เวียน มาครบรอบปีในวันนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
ลองถามตนเองซิว่าความสุขคืออะไร...ท่านชยสาโร ภิกขุ
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
ลองถามตนเองซิว่าความสุขคืออะไร...ท่านชยสาโร ภิกขุ? อาตมาเคยเห็นการ์ตูนรูปหนึ่ง เป็นภาพทหารเบาปัญญาอยู่ท่ามกลางสนามทุ่นระเบิด เขาถือเครื่องตรวจสอบทุ่นระเบิด แต่กลับค่อยๆ เดินถอยหลัง คนจำนวนไม่น้อยก็พยายามดับเหตุให้เกิดทุกข์ทำนองนั้นเหมือนกัน เครื่องอุปกรณ์ คือ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีพร้อมแต่ใช้ไม่ถูก พันกว่าปีก่อนที่คำว่า ...มีดโกนอาบน้ำผึ้ง... ... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมย่อของอธาตุ (๔) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
อาทิตย์, 20 ธันวาคม 2009
ธรรมย่อของอธาตุ (๔) พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) 101. สมองบังคับกาย จิตบังคับสมอง นิพพานบังคับจิต นิพพานคืออะไร คือการหมดไปของตัวมันเอง สิ่งใดที่อยู่เหนือกาย ทำกายให้เป็นไป สิ่งนั้นเรียกว่าสมอง สิ่งใดอยู่เหนือสมอง ทำสมองให้เป็นไป สิ่งนั้นเรียกว่าจิต การเป็นไปของจิต อันเข้าถึงความหมด หยุดแล้ว เพราะเหตุนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์" มงคลที่ ๓๒ พระบาลีว่า?พฺรหฺมจริยญฺจ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?ซึ่งแปลเป็นใจความว่า?การประพฤติพรหมจรรย์ จัดว่าเป็นอุดมมงคล คำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ ท่านผู้อ่านที่มีความรู้ทางภาษาบาลีก็พอจะเข้าใจ ที่ไม่มีความรู้อยู่บ้างชักจะยุ่ง คิดว่าพรหมจรรย์ก็คือนักบวชที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองบ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
อัฏฐธรรมปัญหา ที่มา หนังสืออัดตโนประวัติ พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)
อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010
อัฏฐธรรมปัญหา โดย นักบินปีกเหลือง ที่มา หนังสืออัดตโนประวัติ พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ภาพประกอบ จาก Internet เมื่อผมได้ไปร่วมงานมุทิตาสักการะ หลวงปู่เจริญ ราหุโล มีอายุครบ ๘๐ ปี ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี ผมได้รับแจกหนังสือ อนุสรณ์ใน งานครั้งนี้มาเล่มหนึ่ง เมื่อได้อ่านดูแล้ว ก็พบว่ามีหลักธรรมที่ทรงคุณค่า ควรแก่การศึกษาและเผยแผ่มากมาย โดยเฉพาะ ... อ่านเพิ่มเติม...
รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เสาร์, 23 มกราคม 2010
อุบายชนะกามคุณ ๕ ของพระอริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย? จันทสาโร? วัดถ้ำผาบิ้ง? จ.เลย รอยกรรมอันเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส "ภิกษุ" หมายถึง ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว เป็นผู้มองเห็นภัยในสังขารหรือผู้ทำลายกิเลส มีพระธรรมวินัยควบคุม กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบสมณะธรรม เพื่อปฏิบัติจิตให้เกิดสมาธิ ปัญญา กระทั่งหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายได้สำเร็จเด็ดขาด... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๒)
อังคาร, 15 กันยายน 2009
? จุไรท่องเที่ยวดาวพุธ (ตอน ๒) บรรดาลูกรักทั้งหลายต่อไปนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องจุไรกับโลกพระพุธสำหรับวันนี้พูดมาแล้วก็ไม่คล้ายเป็นเสียงพูดคล้ายเป็นเสียงปาฐกถาไปเพราะคอมันไม่ดีหลังจากการให้น้ำแล้วเสียงมันก็แห้ง ในเมื่อจุไรลงไปตามคำสั่งของพระแล้วพระท่านก็บอกว่า "จุไรลูกรักมีความเข้าใจคำว่ารู้หรือยัง" จุไรก็บอกว่า "ยังไม่เข้าใจชัดค่ะ"... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - ขอมดำสิ้นซาก
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
ขอมดำสิ้นซาก เป็นอันว่า เมื่อกองทัพหน้าอันมีพระเจ้าพรหมมหาราช ตีขอมดำตะลุยไม่หยุดเลย เป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน ก็มาพักทัพอยู่ที่บ้านยั้งทัพ แล้วเคลื่อนไปรวมพลที่บ้านชุมพล เห็นว่าทแกล้วทหารรวม ตัวกันดี และทัพราบตามมาทัน มีการพักผ่อนตามสมควร ต่อมาก็ขยายกำลังออกเป็นจุดเล็ก ๆ เพราะตอนนี้ขอมไม่อยู่เป็นจุดใหญ่แล้ว ก็เก็บเล็กเก็บน้อย ขอมหมดแรง... อ่านเพิ่มเติม...