Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พรหมวิหาร 4

?

alt

ถ้าเรายังปรารภคนอื่นว่าดีหรือชั่ว แสดงว่าเรายังเลวมาก

ถ้าเราไม่เลว เราก็ไม่เห็นความเลวของคนอื่นหรอก

ถ้าเราเห็นความเลวของบุคคลอื่นมากเพียงไร แสดงว่าเราเลว เลวมากเพียงนั้น

ต้องไปดูพระพุทธเจ้า ท่านตำหนิใครบ้าง มีไหม เจอไหม ไม่มี

เพราะคนทุกคนที่เกิดมาต้องการดีหมด

ไม่มีใครต้องการความชั่ว แล้วทำไมถึงได้ทำความชั่ว เพราะ ไอ้กรรมที่ติดตามเรามา

เราไม่สามารถจะต้านทานมันได้ เราเกิดมาเราต้องรับผล 2 อย่าง คือ

กรรมที่เป็นกุศลอย่างหนึ่ง กรรมที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่ง ขณะใดที่กรรมอกุศลครอบงำ

จิตไม่มีทางจะทำความดีได้เลย ความเลวมันจะครอบงำจิต เห็นผิดเป็นชอบ

ถ้าอกุศลมันถอยไป กุศลกรรมเดิมมันเข้ามาสนอง

จะรู้เลยว่าที่ทำครั้งเก่ามาเลวมาก มันก็ไม่ทำ

พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าดีหรือชั่ว เพราะกรรมบังคับใจ

ท่านก็เลยไม่ตำหนิโทษ แต่ก็ทรงตำหนิเหมือนกัน

ทรงตำหนิกิเลส ไอ้นี่มันระยำ ช่วยกันไล่มันไปเสียให้หมด

นี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติ ต้องคำนึงตอนนี้


?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์ - แนะนำเรื่องการปฏิบัติ
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? แนะนำเรื่องการปฏิบัติ ? ? ท่านบอกในหนังสือวิสุทธิมรรค ท่านแนะแนวปฏิบัติไว้ตรงตามพระพุทธพจน์ (พระดำรัสของพระพุทธเจ้า) เรื่องอารมณ์กรรมฐานแต่ละกองต้องจำให้ขึ้นใจ นิมิตแต่ละกองต้องจำให้ได้ อารมณ์ญาณทั้งหมดต้องจำให้ได้ จริตทั้ง?๖ และกรรมฐานหักล้างแต่ละกองต้องจำให้ได้ เคล็ดลับในการดูวิสุทธิมรรคท่านสอนต่อไปว่า พวกเธอ ทั้ง ๔... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์-หลวงพ่อจงพยากรณ์
พุธ, 26 สิงหาคม 2009
?หลวงพ่อจงพยากรณ์จาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่าน สาธุชนพุทธบริษัท วันนี้ก็เป็น วันที่ 24 ธันวาคม 2533 ก็เป็นอันว่า หลังจากนั้นมา หลวงพ่อจงก็พยากรณ์ ท่านก็บอกว่า กสิณทั้ง 10 ประการนี่เธอใช้ได้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเธอเอง (หมายถึงอาตมา) คล่องในกรรมฐาน 40 แล้ว ก็มหาสติปัฏฐานสูตร แต่การคล่องประเภทนี้มันใช้ไม่ได้ ก็กราบเรียนถามท่านว่า ทำไมขอรับ... อ่านเพิ่มเติม...
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม
พุธ, 07 เมษายน 2010
กำลัง แห่งความเพียรของมหาบุรุษ ผู้ประสงค์บำเพ็ญพุทธการกธรรม พระเจ้าสาคร... หมอบด้วยพระอุระแทบเบื้องพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคแล้ว เปล่งวาจาตั้งปณิธานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยบุญนี้ แม้ข้าพระองค์ขอจงได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคตมศักยะ” แล้วได้ตรัสว่า “ข้าแต่พระนาถเจ้า แม้พระองค์ตรัสรู้แล้ว ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ได้ฉันใด ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา
จันทร์, 27 ธันวาคม 2010
ประวัติพระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เป็นที่รักของเทวดา การที่ท่านพระปิลินทวัจฉเถระ ท่านนี้ได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้เป็นที่รักของเทวดานั้นก็เนื่องด้วยเหตุ ๒ ประการคือ โดยเหตุเกิดเรื่อง คือ พระมหาสาวกองค์นั้น ได้มีเหล่าเทวดาที่เคยได้รับการสั่งสอนจากท่านให้ดำรองอยู่ในศีล ๕... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ทางธรรม ความอัศจรรย์มีจริง !
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
ประสบการณ์ทางธรรม ความอัศจรรย์มีจริง ! ??“ ถ้าหลวงตาสั่งให้ไปตาย? หนูก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ? เพราะหลวงตาเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่หนู?? หากหลวงตาไม่ช่วยหนูไว้? หนูก็คงตายไปตั้งแต่วันที่? 19? มกราคม? แล้ว?? ตอนนี้หนูก็ได้กำไรมา? 1? เดือนแล้วค่ะ ”? ข้าพเจ้าลั่นวาจาก้องกังวานถวายชีวิตแด่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน? พระผู้เป็นยิ่งกว่า? “พ่อแม่ครูอาจารย์”?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๓. ภยตูปัฏฐานญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๓. ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณนี้ท่านให้พิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่ากลัว ท่านหมายถึงให้กลัว เพราะสังขารมีสภาพพังทลายเป็นปกติอยู่เป็นธรรมดาอย่างนี้ จะเอาเป็นที่พักที่พึ่งมิได้เลย สังขารเมื่อมีสภาพต้องเสื่อมไป เพราะวันเวลาล่วงไปก็ดี เสื่อมเพราะเป็นรังของโรค มีโรคภัยนานาชนิดที่คอยเบียดเบียนเสียดแทงจนหาความปกติสุขมิได้ โรคอื่นยังไม่มี... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์กลุ้มจะพาลงนรก
ศุกร์, 06 มกราคม 2012
? การเจริญพระกรรมฐานว่าคำว่า ฌานก็คืออารมณ์ชิน เราจะคิดให้มันนอกลู่นอกทางไป ขืนคิดนอกลู่นอกทางแล้วมีหวังลงนรกแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะ เพราะว่าอารมณ์เรามันจะเสียอยู่แล้ว พยายามรักษาอารมณ์ให้มันดีไว้ วันหนึ่งควรจะรักษาอารมณ์ให้สบายจริง ๆ สักสอง สามนาที ก็ยังดี ให้มันชินแต่เวลาอื่นไม่มีก็ใช้เวลาก่อนจะหลับนั่นดีที่สุด แล้วเวลาตื่นใหม่ ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๒)
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๒) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวถุงดำ? คำว่าดาวถุงดำ? หรือว่าโลกถุงดำ??? ก็ตามใจชอบ? แต่ว่าวันก่อนก็ลืมอธิบายไปว่า? เมื่อมาถึงโลกนี้แล้ว พระท่านอธิบาย บอกว่า โลกนี้? เขาเรียกว่า ชินโลก? คือ โลกที่มีความชนะ? ชนะโลกต่าง? ๆ ทั้งนี้เพราะอะไร? เพราะโลกต่าง ๆ ที่เป็นโลกทีมีความเล็กกว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
อัฏฐธรรมปัญหา ที่มา หนังสืออัดตโนประวัติ พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)
อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010
อัฏฐธรรมปัญหา โดย นักบินปีกเหลือง ที่มา หนังสืออัดตโนประวัติ พระภัทรสีลคุณ (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ภาพประกอบ จาก Internet เมื่อผมได้ไปร่วมงานมุทิตาสักการะ หลวงปู่เจริญ ราหุโล มีอายุครบ ๘๐ ปี ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี ผมได้รับแจกหนังสือ อนุสรณ์ใน งานครั้งนี้มาเล่มหนึ่ง เมื่อได้อ่านดูแล้ว ก็พบว่ามีหลักธรรมที่ทรงคุณค่า ควรแก่การศึกษาและเผยแผ่มากมาย โดยเฉพาะ ... อ่านเพิ่มเติม...
ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อัตตนา หิ สุทันเตนะ นาถัง ลภติ ทุลลภัง. พระพุทธเจ้ากล่าวว่า ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ เมื่อเราฝึกฝนตนเองดีแล้ว เราก็จะได้สิ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยาก... (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ) ? 
ลักษณะประการต่างๆของจิต
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
? คำสอนโดยอุบาสิกา ? นีน่า วัน กอร์คอม เรื่องพระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน ? บทที่ 3 ? ลักษณะประการต่างๆของจิต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมต่างๆที่มีจริง เราสามารถพิสูจน์พระธรรมที่ทรงแสดงด้วยตัวของเราเอง เราไม่รู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง กล่าวคือ นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ?... อ่านเพิ่มเติม...
กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว อุปัชฌาย์ท่านสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ปัญจกกรรมฐานเป็นที่ตั้งของกาม กามพาหนุนอยู่ ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็ เกิดขึ้นที่นี่ ความเจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว เวลามันเจ็บ เราไม่ชอบ แต่ก็ยังชอบมันอยู่ ถ้าไม่รู้เท่ามันเสียเปรียบมันไม่ใช่น้อย ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) - โลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
โลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย “การทำงานทุกอย่างต้องเป็นประเภท โลกไม่ช้ำธรรมไม่เสีย” จะถือว่า ฉันต้องการสงบ ฉันมีกำลังใจสงบสงัดดีแล้ว ใครจะมายุ่งไม่ได้ต้องตามใจฉัน ถ้าทำแบบนี้ก็ชื่อว่า ฝืนคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ เขายังเดินแนวทางไม่ถูก เนื้อแท้จริง ๆ แล้ว พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ ๓ แบบ คือ ๑.พระธรรมวินัย ๒.พระสุตตันตปิฎก ๓.พระอภิธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
อานิสงส์การให้ทาน
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
อานิสงส์การให้ทาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง บรรดาท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่ามีอานิสงส์เป็นประการใด ทั้งนี้ก็ขอให้ดูเรื่องราวของ อังกุรเทพบุตร ในสมัยที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชมน์อยู่ ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปแสดงพระธรรม เทศนาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงส์ครั้งแรก แรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดา ๒... อ่านเพิ่มเติม...
..คน พูดแล้วไม่ทำ คือ คนแพ้.
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
.คน พูดแล้วไม่ทำ คือ คนแพ้ .หลวงพ่อจรัญ ฐตธมฺโม เรามาเจริญพระกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่ของยากอะไรนักหนาแต่ของที่ยากที่สุดนั้นก็คือ จิตของเราไม่ได้สนใจ ขาดสติตกไป ไม่สามารถจะชนะใจเราได้ จิตมันก็แพ้ จิต ใจเหลวแหลกแตกลาญ เหมือนคนติดยาเสพติด บอกเลิกแล้วก็ไม่เลิก เลิกไม่ ได้ก็แพ้อยู่ตลอดชนะไม่ได้ ถ้าเรามีสติอยู่ในสมาธิ ... อ่านเพิ่มเติม...