Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อยากไปนิพพานเป็นตัณหาไหม

alt?

?

ถ้าถามว่า ถ้าคนเขาอยากไปนิพพานเป็นตัณหาไหม

?

ก็เห็นจะ 99 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าคำว่าอยาก แปลว่า ตัณหา

?

ในเมื่ออยากไปนิพพาน ก็แสดงว่าเป็นตัณหาเหมือนกัน

?

ก็เลยบอกว่านี่แกเทศน์แล้ว แกก็เดินลงนรก ไปเลยนะ

?

แกเทศน์แบบนี้แกเลิกเทศน์ แล้วก็เดินย่องไปนรกเลยสบาย

?

ไปเสียคนเดียวก่อนดีกว่ามาชวนชาวบ้านเขาไปอีก

?

ถ้าต้องการไปนิพพานเขาเรียกว่า ธรรมฉันทะ

?

มีความพอใจในธรรมเป็นอาการซึ่งทรงไว้ซึ่งความดี

พวกเราฟังแล้วจำไว้ด้วยนะถ้าใครเขาถาม จะได้ตอบถูก

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
ธรรมะที่เป็นพหุลานุสาสนี ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ?สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ... อ่านเพิ่มเติม...
๖ พระสูตร โดย พระอาจารย์ชยสาโร : พระสูตร ๑ ภาวะยอดเยี่ยม ๖ ประการ
เสาร์, 10 ธันวาคม 2011
?๖ พระสูตร โดย พระอาจารย์ชยสาโร คำนำ ขอชี้แจงนิดหนึ่งว่า หนังสือหกพระสูตรนี้ ไม่ใช่หนังสือวิชาการเต็มตัว (จะได้ครึ่งตัวก็ยังไม่แน่ใจ) อาตมาจึต้องขอโทษผู้รู้ทั้งหลาย ซึ่งอ่านแล้วอาจจะ ผิดหวัด หรืออ่านไม่กี่หน้าแล้วต้องวางด้วยความรำคาญใจ อาตมามาจากประเทศด้อยพัฒนา (ทางพุทธธรรม) แล้วมาบวชในวัดป่า มีการศึกษาน้อย แต่รักพระสูตรมาก... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๔ - นางฟ้าปลาทู
อาทิตย์, 13 กันยายน 2009
? ? นางฟ้าปลาทู ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความจริงการบันทึกวันนี้ เป็นการบันทึก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ แต่ว่ารายการที่พูดเป็นรายการของ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ เพราะภาพนิมิตที่เห็น เห็นเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ขอทบทวนนิดหนึ่งว่า มีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิต อาตมานิมิตไปว่าไปสำนักของ ท่านปัญจสิกขเทพบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
อาทิตย์, 27 มีนาคม 2011
สูรอัมพัฏฐอุบาสก? เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว? สูรอัมพัฏฐอุบาสกผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ก็ โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน โดยที่ แม้เมื่อมารแปลงกายมาเป็นพระพุทธองค์... อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกหัดจิตให้มีสติตลอด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พุธ, 09 กันยายน 2009
การฝึกหัดจิตให้มีสติตลอด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีแสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔วันนี้ จะเทศนาเรื่อง การฝึกหัดจิต จิตของคนเราต้องฝึกหัด เช่นเดียวกับสัตว์ที่อยู่ในป่าที่เขาจับมาใช้ จะใช้งานได้ต้องฝึกต้องหัดเสียก่อน จิตของเรายังไม่ได้ฝึกหัดก็เหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในป่านั่นแหละ เราจับจิตมาฝึกหัด คือ... อ่านเพิ่มเติม...
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
พุธ, 02 กันยายน 2009
?ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมงคลข้อที่ 23 ในมงคลสูตร เป็นหลักปฏิบัติที่สอนให้คนเรารู้จักวางตัวให้เหมาะสม ลดความเย่อหยิ่ง ลดความหยาบกระด้าง และไม่ให้หลงยึดติดอยู่ในลาภ ยศ อำนาจ และตำแหน่ง ความหมายของความอ่อนน้อม ความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงกับภาษาบาลีว่า นิวาตะ แปลว่า ไม่มีลม ไม่พองลม แต่ควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพปกติที่เป็นจริง... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมจำแนกไว้อย่างไร ?
อาทิตย์, 21 พฤศจิกายน 2010
กรรมจำแนกไว้อย่างไร ? ในมโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตนิทานสูตร จำแนก กรรมไว้หลายอย่าง ได้แก่ กรรม ๑๑ อย่างตามสุตตันติกปริยาย กรรม ๑๖ อย่างตามแนวอภิธรรม กรรม ๑๒ อย่างตามแนวแห่งปฏิสัมภิทามรรค ซึ่ง หากกล่าวโดยย่อจะเหลือกรรม ๓ ประเภท ดังนี้ ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาตินี้ ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า ๓.... อ่านเพิ่มเติม...
กบเฝ้าดอกบัว หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี
อาทิตย์, 06 มิถุนายน 2010
กบเฝ้าดอกบัว หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร ชาวโลกทุกถ้วนหน้าที่เคารพ พวกเราอย่าได้เป็นกบเฝ้าดอกบัว และอย่าได้เป็นกบเลือกนายเลย นายของพวกเราคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ทรงพระเหตุผล สมต้นสมกลางสมปลาย บริบูรณ์ดีพอแล้ว พร้อมทั้งฆราวาสและบรรพชิต ... อ่านเพิ่มเติม...
ตำนานสวดมนต์ (ตอนที่ ๑)
พฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2010
ตำนานสวดมนต์ (ตอนที่ ๑) ? รายการบรรยายตำนานสวดมนต์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของ พระธรรมโกศาจารย์ สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา การสวดมนต์ก็ดี การฟังมนต์ที่พระสวดก็ดี ก่อนอื่นเราควรจะทราบว่า สวดมนต์อย่างไร ? ของใคร ? เพื่ออะไร ? ด้วยว่า เมื่อทราบชัด แล้ว จะเป็นงานที่เราทำด้วยความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่ทำโดยไม่รู้ ไม่เข้าใจ... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารุเปกขาญาณ จาก หนังสือ พ่อรักลูก (พิเศษ)
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2011
? ? ? กำลังใจของเราจะทรงได้ดีจริง ๆ ต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญา พิจารณาหาความจริงจิตใจตั้งอยู่ในสังขารุเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขาร?คือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง คนเป็นอนิจจัง วัตถุในโลกก็เป็นอนิจจัง คำว่า "อนิจจัง" แปลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
สาเหตุของการต้องตั้ง นโม
อาทิตย์, 25 กรกฏาคม 2010
สาเหตุของการต้องตั้ง นโม หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ได้มีโยมคนหนึ่ง คือ อาชญาขุนพิจารณ์ (บุญมาก) สุวรรณรงค์ ?เป็นผู้ช่วยสมุห์บัญชีอยู่ในอำเภอพรรณา นิคม บุตรของพระเสนา ณรงค์ (สุวรรณ์) เจ้าเมืองพรรณานิคมคนที่ 4 ( ?และเป็นนายอำเภอพรรณานิคม คนแรกในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 5) ?ได้นมัสการถามพระอาจารย์มั่นถึงเรื่อง"นโม" ... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๑๐ "การมีวาจาสุภาษิต"
เสาร์, 15 สิงหาคม 2009
มงคลที่ ๑๐ "การมีวาจาสุภาษิต" มงคลที่ ๑๐ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีว่า?สุภาษิตา จ ยาวาจา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?อีตรงนี้ต่อ อีตรงไหนที่ไม่ได้ต่อละ คุณเสริมช่วยต่อให้มันเต็มด้วยนะ ตัวบาลีมีอยู่ตรงไหนละก็ช่วยต่อให้มันเต็ม ใช้เอตัมมังคลมุตตมังใส่เข้าไปด้วย แต่ที่ให้ต่อนี้ไม่ใช่จะกลัวเขาหาว่าคนพูดบกพร่องหรอก เขาจะได้ไม่สะดุดใจมากนัก... อ่านเพิ่มเติม...
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
??บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อดินแดนสัปปายะ- เทพบุตร เทพธิดา มาขอฟังธรรมหลัง จากธุดงค์ที่แก่งคอย ก็เลาะเลียบมาตามอรัญแนวป่า ถึง ปากช่อง ดินแดนที่เคยปกคลุมที่ดงพญาไฟ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ดงพญาเย็น ดินแดนแห่งนี้ แต่เดิมนั้นเป็นที่สัญจรของพระอริยเจ้า จนถึงพระธุดงค์ที่กำลังแสวงหาความหลุดพ้น บางรูปก็มามรณภาพ ในดงนี้ เนื่องจากไข้ป่าบ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ตอนนี้มาว่ากันถึงคาถาพระปัเจกพุทธเจ้า เรื่องนี้มันไม่เรียงตามลำดับนะ ฉันนึกอะไรขึ้นมาได้ฉันก็ว่าดะ คาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้านี่หลวงพ่อปานท่านมาเรียนตอนปลายชีวิตของท่าน คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี่หลวงพ่อปานไปเรียนกับครูผึ้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนั้นครูผึ้งเป็นฆราวาส อายุ ๙๙ ปี สมัยนั้นค่าของเงินมันสูง เงิน ๑๐๐... อ่านเพิ่มเติม...
สติปัฏฐานสี่ (หลวงปู่คำดี )
ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012
สติปัฏฐานสี่ ธรรมเทศนา หลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ แนวทางปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฝึกหัดสติ พิจารณากายเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริง ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฝึกหัดสติ กำหนดพิจารณา เวทนา คือความสุขและความทุกข์ ไม่สุข และไม่ทุกข์ อุเบกขา เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริง ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฝึกหัดสติ กำหนดพิจารณาจิต... อ่านเพิ่มเติม...