Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

พิจารณาตน ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน


alt

ถ้าบุคคลใดไม่สนใจจริยาของบุคคลอื่น ไม่เพ่งเล็งบุคคลอื่น ไม่ยกตนข่มท่าน

ไม่มีความประมาท มีจริยาดี มีความสงบใคร่ครวญเฉพาะความประพฤติของตัว

อย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงสะเก็ดความดีที่ตถาคตสอน แล้วบุคคลใดไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง

ไม่ยุยงส่งเสริมให้คนอื่น ทำลายศีล ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว

สามารถระงับนิวรณ์ ๕ ได้ตามต้องการ จิตทรงฌาน มีอารมณ์ทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นปกติ

ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานโลกีย์ อย่างนี้ถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอน

ถ้าบุคคลใดทำความดีดังนี้ตามลำดับมาครบถ้วนทรงตัว

สามารถทำจิตให้ระลึกชาติได้โดยไม่จำกัด

อย่างนี้เข้าถึงกระพี้ความดีที่พระองค์สอน

ถ้าบุคคลใดทำจุตูปปาตญาณให้เกิดขึ้นเห็นคนและสัตว์

รู้ได้ทันทีว่าคนและ สัตว์นี้ก่อนเกิดมาจากไหน คนตายแล้วไปอยู่ไหน

อย่างนี้ถือว่าเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์สอน แต่เป็นแก่นขั้นฌานโลกีย์

ต่อไปทบทวนความดีนี้ให้ทรงตัว ทำวิปัสสนาญาณ ถ้ามีบารมีแก่กล้า

จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาน ได้ภายใน ๗ วัน

ถ้าบารมีอย่างกลางจะตัดกิเลสได้หมดภายใน ๗ เดือน

ถ้าบารมีอย่างอ่อนจะตัดได้หมดภายใน ๗ ปี

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
หลักสูตรเกิดเป็นมนุษย์ หลักสูตรมนุษย์นี้ ท่านเรียกมนุษยธรรม คือธรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์มี ๕ อย่าง คือ ๑. ไม่ฆ่าสัตว์ และไม่ทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วยเจตนา ๒. ไม่ถือเอาของของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตให้ ด้วยเจตนาขโมย ๓. ไม่ละเมิดสิทธิในกามารมณ์ที่เจ้าของไม่อนุญาต คือไม่ละเมิดภรรยา สามี ลูก หลาน และคนในปกครอง ที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต ๔. ไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยฉฬภิญโญ
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
๓.อัชฌาสัยฉฬภิญโญ อัชฌาสัยของท่านที่ชอบมีฤทธิ์มีเดช ทำอะไรต่ออะไรเกินกว่าสามัญชนจะทำได้ เรียกว่า อัชฌาสัยของท่านผู้มีฤทธิ์ หรือท่านผู้ทรงอภิญญา ๖ อภิญญา ๖ นี้ เป็นคุณธรรมพิเศษสำหรับนักปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องฝึกฝนตนเป็นพิเศษ ให้ได้คุณธรรมห้า ประการก่อนที่จะได้บรรลุมรรคผล หมายความว่าในระหว่างที่ทรงฌานโลกีย์นั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2009
ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพานโดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)พ่อสอนลูก๑. ขอลูกรักจงรักษากายไว้ด้วยดีอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและจงรักษาวาจาไว้ให้ดีอย่าพูดปดมดเท็จที่ไม่ตรงความจริงอย่าพูดคำหยาบหรือด่าคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคีคือ... อ่านเพิ่มเติม...
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ
อาทิตย์, 30 มกราคม 2011
สรุปมหาสติปัฏฐาน ต่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์ ๕ เดี๋ยวมันก็สุข เดี๋ยวมันก็ทุกข์ ทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดา มันพังอยู่เป็นปกติ พออารมณ์สบายเกิดขึ้น บอกเอ้อ อารมณ์นี่ดีแฮะสุขก็ไม่สุข ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ ไม่เนื่องด้วย กามารมณ์ ไม่เนื่องด้วยกิเลส ไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งหมด มีความสบาย ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - ความดีระดับแก่น
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
ความดีระดับแก่น เมื่อท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ กำจัดนิวรณ์ ๕ ได้ ทรงพรหมวิหาร ๔ ได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และบรรลุทิพยจักษุญาณ สามารถรู้ว่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ไหน สัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากไหน มีความสุข ความทุกข์เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุ ตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นความดีที่ทรงความเป็นสาระ แก่นสาร ความดีระดับนี้ก็เป็นความดีระดับวิชชาสาม... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑๐. อุปสมานุสสติกรรมฐาน - มนุษย์ต้องการเห็น
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
มนุษย์ต้องการเห็น ถ้ามนุษย์ต้องการเห็นพวกผี เปรต เทวดา ท่านให้เจริญกสิณกองใดก็ได้ แล้วฝึกทิพยจักษุญาณมีระดับฌาน เพียงอุปจารฌาน หรือฌาน ๑ - ๒ เท่านี้ก็พอเห็นผีเทวดาได้แต่ไม่ชัดนัก แต่จะ เห็นพรหมไม่ได้ ถ้าจะให้เห็นพรหม ต้องได้ฌาน ๔ ชำนาญ ทิพยจักษุญาณจะแจ่มใสขึ้นสามารถเห็นพรหม ได้ แต่จะเห็นพระนิพพานไม่ได้ ถ้าอยากจะเห็นพระนิพพาน ต้องเจริญวิปัสสนาญาณ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เมื่อข้าพเจ้าตาย - ตายครั้งที่ ๑
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? ? ตายครั้งที่ ๑ เรื่องตายนี้ ตายมาหลายครั้ง ไม่ใช่ลองตายหรืออยากตาย มันตายเอง ตายแล้วก็กลับฟื้น การตาย ทุกครั้งตายด้วยโรคทางเดินอาหารไม่ดี โรคท้องผุ หรือกระเพาะลำไส้ผุ มาพูดเรื่องตายเลยดีกว่า ประวัติดั้งเดิมการเขียน เขียนไปมันก็ไม่พ้นเรื่องของคนตาย จะเป็นเทวดาระดับไหนก็ตาย ลงมาเกิด เดินดินกินข้าว หรือกินขนมปัง กินถั่ว กินงาอะไรก็ตาม... อ่านเพิ่มเติม...
มาร ๕› (สมเด็จพระญาณสังวร)
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2010
มาร ๕› สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ?บัดนี้?จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต?ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง ผลของกรรม
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง ผลของกรรม แสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ?24 มกราคม 2525 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) กัมมัง สัตเต วิภชตีติ ณ โอกาสบัดนี้อาตมภาพจะแดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กรรมคาถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่ บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญราศี ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อและความเลื่อมใสใน... อ่านเพิ่มเติม...
การเจริญพระกรรมฐานและทรงฌาน เขาทำกันอย่างไร
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2010
การเจริญพระกรรมฐานและทรงฌาน? เขาทำกันอย่างไร? จงจำไว้ว่าอย่าขยันเกินไปและอย่าขี้เกียจเกินไป ไอ้การขยันเกินไปก็ทำกัน? ๒? ชั่วโมงบ้าง? ๓? ชั่วโมงบ้างตลอดวัน? ถ้าเราทำแบบนี้แสดงว่าเราดีเกินพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้น? การปฏิบัติแบบนี้จะว่ากันตามความจริง? ผมว่าเอาปูนหมายหัวไว้? ถ้าใครก็ตามทำแบบนั้น? เพราะมันถึงจุดที่เรียกว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปัตติวิเทศภังค์... พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2010
ภ. ถามว่า.. เช่น การรักบุตรหลานญาติมิตร คิดให้เป็นสุข และให้พ้นทุกข์หรือสงสาร จะว่าเป็นสมุทัยอย่างไร รู้สึกรสชาติของใจ ประกอบด้วยความเอ็นดูปราณี ม. ตอบว่า ความรักและสงสารบุตรหลานญาติมิตร ประกอบด้วยฉันทาราคะ อาลัย ห่วงใย กังวล พัวพัน ยึดถือ จิตใจไม่โปร่ง เมื่อ คนรักเหล่านั้นวิบัติไป เช่น ตาย เป็นต้น ก็เกิดทุกข์ โทมนัส เศร้าโศก เสียใจ อาลัย คิดถึง... อ่านเพิ่มเติม...
หลักการปฏิบัติธุดงค์
พุธ, 30 กันยายน 2009
? ? หลักการปฏิบัติธุดงค์ จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ ? พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า .. "ในเวลาใกล้ที่องค์ สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน ในกาลนั้น พระมหากัสสป เข้า ไปทูลลา?องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จะออกธุดงค์ สมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า "กัสสปะ!... อ่านเพิ่มเติม...
กัณฑ์ที่ ๑๒ พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ว่าด้วย ความ อยาก โลภนักมักลาภหาย
เสาร์, 19 มิถุนายน 2010
? กัณฑ์ที่ ๑๒ พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ว่าด้วย ความ อยาก โลภนักมักลาภหาย มักหลาย กลายบ่ได้ อยากกินหลายได้กินเท่าก้อย อยากกินน้อยได้กินเท่าโป้มือ ฯ นี่เราทั้งหลายจงพิจารณาดู. ความโลภเป็นความฉิบหาย. เรามักอยากได้หลาย ๆ ก็เลยกลายไม่ได้. เราอยากกินหลาย ๆ ทำไมจึงได้กินเท่าก้อย. ผู้ที่อยากกินน้อย,?ทำไมได้กินเท่าโป้มือ.... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่อง ความสามัคคี (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี แสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2523 นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ใน วัตตบท 7 ประการ เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดานริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลทางอากาศ แต่ความจริงวันนี้ อาตมาภาพจะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของ... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
ศุกร์, 18 กันยายน 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ผู้ถาม ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? คุณทิพยา วิลาวัลย์ ผู้ตอบ ( เล่าผลการฝึก ) พระครูปลัดฯ : ว่าไง ทิพยา ขึ้นไปครั้งแรก ทำอารมณ์ใจอย่างไร ทิพ ยา : ก่อนจะภาวนา ขณะที่ยกจานบูชาครูขึ้นแล้วกล่าวคำสมาทานพระกรรมฐานว่า ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย... อ่านเพิ่มเติม...