Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ยึดอารมณ์พระนิพพานเป็นสำคัญ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

alt

การบำเพ็ญของบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ยึดอารมณ์พระนิพพานเป็นสำคัญนะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเราตัดศีล 5 มีหลุด รักษาไม่ได้หมด ก็อย่าทิ้งอารมณ์พระนิพพาน

ถ้าอยู่บ้าน ควรบูชาพระทุกวัน ดีไหม บูชาพระทุกวัน น่ะ

อย่าลืมนะ ถ้าตั้งใจบูชาพระ ถ้าถึงเวลาแล้วต้องบูชา ไม่บูชาแล้วรำคาญใจ

ทนไม่ไหวอย่างนั้นถือว่าเป็นฌานในพุทธานุสสิ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ

คือ อนุสสตินี่เป็นอารมณ์ที่นึกถึงอนุสสติ เขาแปลว่า ตามนึกถึง

นึกถึงพระพุทธเจ้า เวลานี้เราเคยบูชาท่าน

นึกถึงพระธรรม เวลานี้เราสวดมนต์ นึกถึงพระสงฆ์ เวลานี้เราเคยนึกถึงท่าน

นั่นแหละเป็นฌานถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนจะตายทุกคนจะเห็นพระพุทธเจ้า

เห็นพระธรรม เห็นพระอริยสงฆ์ พระธรรมเห็นได้ไหม เห็นไม่ได้ช่างเป็นไร ใจสบาย

ใจสบายนั่นคือพระธรรมนะ ถ้าเห็นพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วไม่ลงนรก

อย่างเลวก็ไปสวรรค์ เอาอย่างเลวนะอย่างกลางไปพรหม อย่างดีไปนิพพาน

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อ
จันทร์, 07 กันยายน 2009
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ต่อตอน สุดท้าย เคยเกิดเป็นชาวนาอาตมา ยังระลึกชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งได้ว่า ก่อนจะมาเกิดเป็น หลวงปู่ ซึ่งมรณภาพแล้วร่างกายไม่เปื่อยเน่านั้น ในชาตินั้นอาตมาได้เกิด เป็นชาวนายากจนชีวิตตั้งแต่เด็กในอีกชาตินั้น ก็ช่วยบิดามารดาทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการหาฟืนและจับปลาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการจับปลานั้น ได้ทำมากที่สุด ทั้งตกเบ็ด... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๒. หลวงพ่อเขียนให้หวย
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
42. หลวงพ่อเขียนให้หวย ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 มีโอกาสมาคุยกับท่านผู้ฟังตามปกติ บางวันก็ไม่ได้มาเพราะว่ามีธุระ วันไหนมีธุระมากก็ไม่ได้มา ถ้ามีธุระน้อย พอจะปลีกเวลามาได้ก็มา ประกอบด้วยร่างกายก็ไม่ค่อยดี ก็ช่างมันเถอะ วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องให้หวยต่อไป เพราะว่าเมื่อวันก่อนได้คุยถึงหลวงพ่อจงให้หวย... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2009
?อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ต่อโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก?9. อสุภกรรมฐาน คือ การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ไม่สวย ไม่งาม อสุภะ แปลว่า ไม่สวย ไม่งาม ท่านให้พิจารณาร่างกายของตัวเองว่าไม่สวยไม่งาม เป็นปฏิกูล เป็นของน่าเกลียด เพื่อคลายกำหนัด เป็นวิราคะ และถอนอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ว่าเป็นเรา เป็นของเรา ออกเสียได้ สาธยาย... อ่านเพิ่มเติม...
มารผู้ลามก
อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
มารผู้ลามก ? สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ มิคทายวัน ในเภสกลาวันเขตเมืองสุงสุมารคีระ ในภัคคชนบท.สมัยนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ถูกมารผู้ลามกเข้าไปในท้องในไส้ได้ มีความดำริว่า ท้องเราเป็นดังว่ามีก้อนหินหนักๆ และเป็นเช่นกะทออันเต็มด้วยถั่วหมัก เพราะเหตุอะไรหนอ จึงลงจากจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหาร นั่งอยู่บนอาสนะที่ปูไว้... อ่านเพิ่มเติม...
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
คุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หลักของพระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงใจของผู้ที่ทำ การฟังเทศน์ต้องเข้าใจหลัก ถ้าฟังไม่ถูกฟังไม่เป็นก็จะไม่ค่อยได้ความเข้าใจ ธรรมะเป็นของ สงบ เป็นเรื่องสงบ ถ้าหากเป็นเรื่องยุ่งแล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - นิมิต - ข. ปล่อยอารมณ์
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
ข. ปล่อยอารมณ์ อารมณ์ของจิตบางคราวมันไม่เอาถ่านจริงๆ จะภาวนาหรือพิจารณามันก็ไม่เอาเรื่องด้วยทั้งนั้น มันคอยจะออกนอกลู่นอกทางไปตามอารมณ์ของมัน ที่เป็นอย่างนี้เพราะ ? ๑. อาจเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไป ? ๒. ความป่วยไข้เบียดเบียน ? ๓. ตั้งใจเกินไป โดยคิดว่าวันวานนี้ เรามีอารมณ์แช่มชื่นดี วันนี้ทำให้ดีกว่านั้น ถ้าตั้งใจเกินไป อย่างนี้ รายไหนก็รายนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 46-49: ฝึกต่อสู้ความอยากอาหารและพบอาการแปลกๆในสมาธิ และอื่นๆ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร..(ต่อ) ? ? วันที่ 46 :22 ส.ค.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น 07.10 น. จับมรณา แปรงฟันก็คิดว่านี่คือความสกปรกของฟัน นี่คือส่วนหนึ่งของความทุกข์ ทุกข์ที่ต้องคอยมาทำความสะอาดฟัน ถ้าไม่แปรงให้เขาความเหม็นมีกลิ่นก็ไม่หาย เราแค่นอนไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดความสกปรกขึ้นได้ ?? ...วันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ศีลานุสสติ หลวงปู่ขาว อนาลโย
เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010
? ศีลานุสสติ อนาลโยวาท กัณฑ์ที่ ๑๗ หลวงปู่ขาว อนาลโย มีผู้ถามท่านว่า การปฏิบัตินี้ ถ้าบริกรรมไม่สงบ จะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม หรือต้องให้จิตสงบก่อนพิจารณา ท่านก็ สอนดังต่อไปนี้อันหนึ่งสมถะ อันหนึ่งวิปัสสนา มันถูกกับจริตอันใด การภาวนามันสบาย ก็ให้เอาอันนั้น ถ้ามันถูกกับ จริต จิตก็สงบสบาย ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น จิตรวมอยู่ นั่นแหละมันถูกนิสัย... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๘) ลิงเพื่อนในป่า
พุธ, 17 มีนาคม 2010
ลิงเพื่อนในป่า ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๘) บ่ายวันหนึ่ง พระอาจารย์มั่นออกจากสมาธิไปนั่งตากอากาศอันรื่นรมย์ห่างจากหน้าถ้ำพอประมาณ ขณะกำลังเสวยสุขเพลินอยู่กับ การพิจารณาธรรมทั้ง ฝ่ายมรรคคือทางดำเนิน และ ฝ่ายผลคือความสมหวัง เป็นลำดับ จนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกข์ภายในใจ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร อนันทสูตร ว่าด้วย พระอานนท์ถามปัญหา
เสาร์, 07 สิงหาคม 2010
พระสูตร อนันทสูตร? ว่าด้วย พระอานนท์ถามปัญหา ? (๘๐๑)?ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชก ได้เข้าไปเฝ้าท่านพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับท่านพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอ ให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อัตตามีอยู่หรือ ? เมื่อวัจฉโคตร ปริพาชกได้ทูลถามอย่างนี้แล้ว... อ่านเพิ่มเติม...
วิญญาณที่วัดสะแกตอนที่๑
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
? วิญญาณที่วัดสะแก ตอนที่ ๑ ? (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ? ข้าพเจ้า ได้เคยเขียน เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณมาหลายเรื่อง ทุกครั้งที่เขียนก็ไม่ค่อยสบายใจนัก กลัว ? บางท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าพเจ้างมงาย แต่ความจริงข้าพเจ้ามีใจรักและเขียนและสนใจในสิ่งลี้ลับ ? ดำมืดแต่แฝงไว้ด้วย ความมหัศจรรย์ ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ของโลกยังไม่สามารถจะพิสูจน์ ? ได้... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่๑๓ อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑
เสาร์, 08 สิงหาคม 2009
? อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑ จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๓ ????????????????? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ ๑๓ ในรายการหนีบาป ขอย้ำกับบรรดาท่าน พุทธบริษัทไว้ก่อน ว่าถ้าฟังเรื่องราวกว่าจะจบมันนานนัก การหนีบาปจริงๆ ให้ยึดสังโยชน์ ๓ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ก็คือ การทำลายสังโยชน์ข้อที่ ๑ ได้แก่การมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ต้องตาย... อ่านเพิ่มเติม...
พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 1
จันทร์, 26 เมษายน 2010
?พิจารณาละสักกายทิฏฐิ 1 ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ วันนี้ก็เป็นวันที่ 23 กันยายน 2526 หันดูเวลานาฬิกาประมาณ 19 นาฬิกา 45 นาที ที่บอกวันเวลานี้ก็จะได้ทราบว่าทำกันเวลาไหน คิดเศษชั่วโมงครึ่งทำตลอดเวลา ท่านอาจจะคิดว่าอาตมาร่างกายแข็งแรงแต่ความจริง   บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง... อ่านเพิ่มเติม...
อารมณ์ใจที่จะทรงกำลังใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 8 ประการ
พฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม 2010
คำนินทาและสรรเสริญ นี่มันไม่ได้สร้างคนให้ดี หรือไม่ได้สร้างคนให้เลวเพราะเรามีความดี? ใครเขานินทาว่าเลว นินทาเท่าไรก็ช่างมันก็ไม่รู้จักเลว สมมติว่า เรามีสตางค์อยู่ในกระเป๋าเต็มกระเป๋า มีคนๆหนึ่งเขานินทาว่าไอ้บ้านี่ หรืออีบ้านี่ไม่มีจะกินหรอกจนจะตาย ต้องหาขอทานเขากินทุก เวลา แต่ความจริงเราเป็นมหาเศรษฐี แล้วเราจะจนตามคำนินทาของเขาหรือเปล่า  ... อ่านเพิ่มเติม...
การยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ
พุธ, 30 มิถุนายน 2010
? การยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ... ? พระศรีญาณโสภณ ทุก ชีวิตล้วนมีภัย ภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัย ที่เกิดจากภายนอก ไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้น ? กระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้ว กลับมานั่นเสียใจในภายหลังภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษ ที่ปลิดชีวิตจิตใจ ? เราได้ทั้งสิ้นไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่ง คือ ... อ่านเพิ่มเติม...