Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

การอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

alt

การอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

อย่าถือเหตุภายนอกที่เข้ามาว่ากวนใจเรา เหตุภายนอกนี่ห้ามเขาไม่ได้

ความวุ่นวายในกิจการงาน กิจที่เหตุที่จะต้องแบกภาระต่าง ๆ

เป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

งานมันเหนื่อยเท่าไรเราต้องเข้าใจ มันเป็นเรื่องของงาน ว่าเราเลือกเกิดมาทำไม

ถ้ารู้ว่างานมันยุ่งล่ะ เลือกเกิดมาทำไม

เรามันเลือกเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้

เมื่อยุ่งมาแล้วก็ต้องยุ่งเพื่อใช้หนี้มัน

เพื่อไม่ยุ่งต่อไป ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน

อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทตัวเอง

ถือว่าภาระหน้าที่มียังไง ทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุข

เราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศล เพราะการอดทนต่อความทุกข์ นี่เป็นภารกิจของเรา

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ภาวนาสูตร
พุธ, 06 เมษายน 2011
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต ภาวนาสูตร [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา แม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพ้น จากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ก็จริง แต่จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกล่าวได้ว่า... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนา เรื่อง เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 09 มิถุนายน 2010
? พระธรรมเทศนา เรื่อง เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร ? แสดงเมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน 2533 ? ? นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ? ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐาโหนติ ปาณินันติ ? ณ โอกาสบัดนี้ อาตภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในอานิสงส์ทำบุญวันสารท เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดา ท่านบริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญวันสารท... อ่านเพิ่มเติม...
เหนือ สมมติบัญญัติ
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
เหนือ สมมติบัญญัติ ของ จริงที่ปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ภาวนานั้น ต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอ ถ้าสิ่งใดยังมีสมมติบัญญัติอยู่ สิ่งนั้นยังไม่ใช่ความจริง ยัง ไม่ใช่สัจจธรรม พระราช สังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสา ลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กรรม พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
? ? กรรม ? ? ? พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จาก “ พระพุทธศาสนา และการนับถือพระพุทธศาสนา ” ? ? ? คนส่วนมากยังมีความเชื่อว่ามีผู้ดลบันดาล เช่น ดลบันดาลให้เกิดภัย ดลบันดาลให้เกิดโชคลาภ เป็นต้น แต่ทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือทุกเพราะกรรม ก็เปลี่ยนให้คนมากลัวกรรมกันอีก เช่นเดียวกับที่เคยกลัวผู้ดลบันดาล ... อ่านเพิ่มเติม...
นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก
ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012
นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก เทศน์อบรมพระวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อค่ำวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระมีจำนวนเท่าไรที่จะเข้าจำพรรษาปีนี้ (๕๖ ครับ) นู่นน่ะพระตั้ง ๕๖ องค์อยู่ที่นี่ กำหนดตายตัวไว้เป็นประจำเรื่อยมาว่า ๕๐ องค์ ปีนี้เป็น ๕๖ ทางนู้นขอมา ทางนี้ขอมา สุดท้ายก็เป็น ๕๖ ส่วนเพิ่มนะนี่ ตั้งแต่ ๕๐... อ่านเพิ่มเติม...
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ (ตอนที่ ๑) ทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นคนมีศีล
อาทิตย์, 06 มีนาคม 2011
ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ? ( สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ ) ประณีต??ก้องสมุทร เตสํ สมฺปนฺนสีสานํ สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานํ อปฺปมาทวิหารินํ?มาโร มคฺคํ น วินฺทติ มารค้นหาอยู่ ย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์?อยู่ด้วยความไม่ประมาท หลุดพ้น เพราะรู้ชอบ จาก . . . ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ในฤดูที่ดอกไม้บาน เป็นฤดูที่ยังความรื่นรมย์ให้แก่มนุษย์และสัตว์ ดอกไม้หลากชนิด หลายสี ... อ่านเพิ่มเติม...
คติธรรม คำสอน.. ลูกรัก
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
คติธรรม คำสอน.. ลูกรัก ลูกรัก... ลูกจงอย่าสร้างภาระให้แก่ผู้อื่นลูกอย่าทำห้องนอน บ้านเรือนให้สกปรก ลูกจงเป็น คนมีระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญ...ลูกอย่าเอาเปรียบผู้อื่น เพราะจักเป็นบาปแก่ตัวของลูกเอง ลูกรัก... การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ ลูกมีน้ำใจต่อผู้อื่น...ผู้อื่นจักมีน้ำใจต่อลูกแต่ถ้าเขาไม่มีน้ำใจตอบ ... อ่านเพิ่มเติม...
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย .. ประไพ สุนทราณู ตอนที่ ๑
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
สัมภาษณ์ผู้ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง? โดย .. ประไพ สุนทราณู? ตอนที่ ๑ ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งได้รับการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังที่วัดท่าซุง ข้าพเจ้าบวชชี พราหมณ์และถือธุดงค์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นครั้งแรกจริง ๆ ในชีวิตที่ได้บวช ได้ร่วมเดินเวียนรอบโบสถ์ กับพระที่บวชใหม่และชีพราหมณ์ทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอะไรก็เลยสวด อิติปิ โสฯ... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๔๓. วิปัสสนาญาณ (ต่อ)
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
วิปัสสนาญาณ (ต่อ) วันนี้ขอเริ่มที่จุดวิปัสสนาภาวนาเป็นแบบง่ายๆ แต่การเจริญพระกรรมฐาน บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขออย่าทำแต่แค่เป็นอุปนิสัย ถ้าคิดอย่างนี้ก็ขาดทุนเกินไป การเจริญพระกรรมฐานเราต้องมุ่งหาจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพาน เป็นที่ไป ความจริงการไปพระนิพพานเป็นของไม่ยาก เว้นไว้แต่ว่าไม่มีใครอยากไปเท่านั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ทัททัลลวิมาน ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทัททัลลวิมาน
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
๖. ทัททัลลวิมาน ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในทัททัลลวิมาน นางภัททาเทพธิดาผู้พี่สาว ได้ถามนางสุภัททาเทพธิดาผู้น้องสาวว่า [๓๔] ท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมี ทั้งเป็นผู้เรืองยศ ย่อมรุ่งเรืองโรจน์ล่วงเทพเจ้าชาวดาวดึงส์ทั้งหมด ด้วยรัศมี ดิฉันไม่เคยเห็นท่านเพิ่งจะมา เห็นในวันนี้เป็นครั้งแรก ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงมาเรียกดิฉันโดย ชื่อเดิมว่า ภัททา... อ่านเพิ่มเติม...
ป่วยกาย แต่ใจไม่ป่วย ท่าน ว.วชิรเมธี
อาทิตย์, 14 มีนาคม 2010
คนที่กายป่วย แต่ใจสบาย หรือ ป่วยกาย แต่ใจไม่ป่วย คนที่รู้จักเปลี่ยนความเจ็บไข้ให้เป็นครูทางธรรม คือ ยอดคน เราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ วันหนึ่งจะป่วยกาย ก็ขอให้เตือนตัวเองเอาไว้ด้วยว่า กายป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วย หรือกายป่วยขึ้นมา ฉันจะเปลี่ยนให้เป็นเวลาของการปฏิบัติธรรม ด้วยท่าทีอย่างนี้ ความป่วยก็จะเป็นเรื่องธรรมดา ป่วยขึ้นมา... อ่านเพิ่มเติม...
อรรถอันแท้จริงของคำว่าธรรมะ (สมเด็จพระญาณสังวร)
อาทิตย์, 10 เมษายน 2011
? อรรถอันแท้จริงของคำว่าธรรมะ สมเด็จพระญาณสังวร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระ ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ? ?... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่เป็นเกาะ เป็นที่พึ่งของตน
อังคาร, 21 สิงหาคม 2012
กัณฑ์ที่ ๔ สิ่งที่เป็นเกาะ เป็นที่พึ่งของตน? วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๖ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส??? นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส? นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส? อตฺตทีปา? อตฺตสรณา นาญฺญสฺสรณา? ธมฺมทีปา? ธมฺมสฺสรณา นาญฺญสฺสรณาติ ฯ ? ??????????????? ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถา แก้ด้วยสิ่งที่เป็นเกาะและสิ่งที่เป็นที่พึ่งของตน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๔) คิดอยากจะบวช, ออกบวชทั้งสองคน, ข้ามฝั่งโขงไปบวชที่จังหวัดอุดรธานี
เสาร์, 30 มกราคม 2010
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๔) คิดอยากจะบวช, ออกบวชทั้งสองคน, ข้ามฝั่งโขงไปบวชที่จังหวัดอุดรธานี ความรักลูกดั่งดวงใจ สามีก็รักลูกมากเช่นเดียวกัน พอลูกร้องไห้เขาก็ทนไม่ได้ บ่นว่าเราหยาบๆ คายๆ มึงๆ กูๆ เสียดแทงหัวใจนัก อยู่ด้วยกันมา ๑๐ ปีกว่าไม่เคยพูดคำหยาบช้า เมื่อมีลูกแล้วทำไมจึงพูดได้เช่นนี้ คิดเบื่อขึ้นมาทันที... อ่านเพิ่มเติม...
ผีข่าอาละวาด เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๘)
พุธ, 17 มีนาคม 2010
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา?(ตอนที่ ๘) จากหนังสือ คณะเผยแพร่ธรรม ฉะเชิงเทรา พรรษาที่ ๓-๑๐ วัดหนองบัวทอง นครเวียงจันทน์ ผีข่าอาละวาด ออกพรรษาที่ ๒ แล้วข้ามไปเวียงจันทน์ ไปขออยู่กับอาจารย์มหาถวัลย์ ที่วัดหนองบัวทอง ที่แถวนี้ชาวบ้านเล่าว่า แต่เดิมเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าอนุเวียงจันทน์ ดิฉันอยู่กุฏิเล็กๆ ฝาใบตาล หลังคามุงหญ้า ไม่มีประตู... อ่านเพิ่มเติม...