Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา

alt

ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ไปก้าวก่ายกับจริยาของใคร ไม่เข้าไปอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ว่าบุคคลนี้กินมากเกินไป นอนมากเกินไป หลงในลาภสักการะเกินไป บำเพ็ญเพียรดีเกินไป อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งกับเขาแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิ อย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่ง ไปเองแบบสบาย

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องที่ ๒๕. มหาจักรพรรดิ..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๒๕. มหาจักรพรรดิ หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังถึงการปลุกเสก หรืออธิษฐานวัตถุมงคลของท่านว่า?“นอกจากการมีพลังจิตแล้ว ที่ท่านใช้อยู่เสมอคือ บทสวดมนต์ตามเจ็ดตำนาน”?ซึ่งท่านบอกว่า ดีกว่าคาถาอาคมมากมาย เพราะเป็นเรื่องราวของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้น ไม่จัดเป็นเดรัจฉานวิชา บทที่ท่านทำทุกครั้งคือ บทพระพุทธเจ้าทรมานพญาชมพูบดี... อ่านเพิ่มเติม...
สัมปชัญญะ ๔ พระธรรมคำสอน สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
สัมปชัญญะ ๔ พระธรรมคำสอน สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) สาตกสัมปชัญญะ รู้รอบในประโยชน์ เช่น เห็นประโยชน์แล้วจึงกินเพื่อแก้หิว จะไปไหน ถ้ามีประโยชน์จึงไป ไม่มีประโยชน์ไม่ไป ถึงการไปมีประโยชน์แต่ไปแล้วเกิดอันตรายก็ไม่ไป สัปปายสัมปชัญญะ รู้รอบในความสบาย คือ กินแล้วจะสบายหรือไม่สบาย โคจรสัมปชัญญะ รู้รอบในโคจร ให้อาหารที่กินเป็นอารมณ์แห่งปฏิกูล ... อ่านเพิ่มเติม...
เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2011
? ...อำนาจของพระพุทธานุภาพ เคยเห็นกันบ้างไหม ถ้าไม่เคยเห็น ก็ เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน เข้า รักษาอารมณ์ให้เป็นฌาน... (พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ) ? 
ธรรมวิภาค ตอนที่๓
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ตอนที่๓) บรรดาท่านภิกษุสามเณรทั้งหลาย และบรรดาท่านอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย วันนี้เราก็มาคุยกันถึง เรื่อง คิหิปฎิบัติ คำว่า คิหิปฎิบัติ อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสำหรับ ฆราวาส ปฎิบัติกัน เป็นธรรมเบา ๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นผู้ครองเรือนเมื่อวันที่แล้ว กล่าว มาถึงลักษณะของ มิตรเทียม... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 06 ตุลาคม 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ ถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น ? ที่ พักของเรา (หลวงปู่เจี๊ยะ) กับท่านพระอาจารย์มั่นไม่ห่างกันมากนัก ท่านอายุ ๗๐ แล้ว ต้องคอยดูแลท่าน ท่านจะเรียกใช้อะไรจะได้ยินได้ง่าย ในตอนเย็นๆ หลังจากทำข้อวัตรปฏิบัติเสร็จ มีปัญหา ธรรมอันใดขัดข้อง จะนำไปถามท่านเสมอ เราเคยเข้าไปที่พักท่านที่โนนนิเวศน์ ไปถาม ปัญหา ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องที่ ๑๒. ไม่เคยโกหกใคร..๓๗ เรื่องเล่าหลวงปู่ดู่
อังคาร, 16 ตุลาคม 2012
๑๒. ไม่เคยโกหกใคร หลังจากที่ผู้เขียนสอบสัมภาษณ์ปริญญาโทเรียบร้อยแล้ว ได้กลับมานมัสการหลวงปู่ พร้อมกับรายงานผล เนื่องจากก่อนจะไปสอบ ผู้เขียนได้ขอบารมีหลวงปู่ให้ช่วยเหลือ ท่านพยักหน้ารับ ซึ่งในวันนั้นหลวงปู่มีอารมณ์แจ่มใสมาก ท่านพูดว่า?“ ข้าอธิษฐานบารมีพระ แผ่บุญกุศลไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแกนั่นแหละ เอาบุญให้เขา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา... อ่านเพิ่มเติม...
การเจริญพระกรรมฐานและทรงฌาน เขาทำกันอย่างไร
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2010
การเจริญพระกรรมฐานและทรงฌาน? เขาทำกันอย่างไร? จงจำไว้ว่าอย่าขยันเกินไปและอย่าขี้เกียจเกินไป ไอ้การขยันเกินไปก็ทำกัน? ๒? ชั่วโมงบ้าง? ๓? ชั่วโมงบ้างตลอดวัน? ถ้าเราทำแบบนี้แสดงว่าเราดีเกินพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้น? การปฏิบัติแบบนี้จะว่ากันตามความจริง? ผมว่าเอาปูนหมายหัวไว้? ถ้าใครก็ตามทำแบบนั้น? เพราะมันถึงจุดที่เรียกว่า?... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๔. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
44. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต อาจารย์สร้อยนี่อยู่จังหวัดสระบุรี เป็นพระพิเศษ บวชอยู่ในถ้ำตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เพราะพระในถ้ำชอบกับพ่อและแม่ เคยไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ ต่อมาไปเยี่ยมที่บ้านท่านรักพระองค์นั้น คล้ายๆ กับปดิษฐสามเณรรักพระสารีบุตร ก็ตามพระมาอยู่ในถ้ำ หนังสือสักตัวก็ไม่ได้เรียน ในถ้ำไม่มีการสอนหนังสือกัน พระก็สอนแต่ภาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อนุสสติ ๑๐ - ๑. พุทธานุสสติกรรมฐาน - แบบท่านวัดปากน้ำภาษีเจริญ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? แบบท่านวัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านสอนแบบพุทธานุสสติควบแบบอื่นเหมือนกัน โดยท่านให้กำหนดลม ๗ ฐาน แล้วภาวนาว่า สัมมาอรหัง แล้วกำหนดดวงแก้ว ตามแบบของท่านควรวิจัยอย่างนี้ กำหนดฐานลมเป็นอานาปานานุสสติ ภาวนาเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน กำหนดดวงแก้ว เป็นอาโลกกสิณ เป็นกสิณกลาง เป็นเหตุให้ได้ทิพยจักษุญาณและได้มโนมยิทธิ... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์จากงานกฐินวัดป่าโนนวิเวก ปี ๒๕๕๒
เสาร์, 30 ตุลาคม 2010
? ?งานกฐินปี 2552 ที่วัดป่าโนนวิเวก จ.อุดรธานี ? งานกฐิน เพื่อหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่วัดป่าโนนวิเวกปีนี้มีขึ้นในวันที่ 10-11 ต.ค.นี้ เราก็ได้จัดกองกฐินเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรนักไปร่วมด้วย โดยมี น้องๆ คือ อู๊ด ปอน เปิล คิวและแม่ และน้อง ตุ๊กตา(เพื่อนคิว) มาร่วมกันบอกประกาศงานบุญกฐินคือการหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤษีของเรา...... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไป ๆ
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2011
? ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไป ๆ ? เรื่องมีอยู่ ว่า ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล มีสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เกิดมาในกองเงินกองทองไม่เคยแสวงหาโภคทรัพย์นับแต่ เกิดมา มารดาบิดาทั้งสองผ่ายได้ ? มอบเงินสดให้บุตรธิดาของตนคนละ ๔๐โกฏิ รวมเข้ากันเป็น ๘๐ โกฏิ สมบัตินอกนี้มีบ้านเรือนและเครื่องแต่งตัวเป็นต้นไม่นับ เริ่มแต่วัน แต่งงาน... อ่านเพิ่มเติม...
ทางพ้นทุกข์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
อาทิตย์, 20 กันยายน 2009
ทางพ้นทุกข์ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การสำเร็จมรรคสำเร็จผล ไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกล สำเร็จที่ดวงใจของเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านวางไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่น วางที่กาย ที่ ใจ ของเรานี้เอง นี่เรียกว่า เป็น ที่ตั้งแห่ง ธรรมวินัย?ความที่พ้นทุกข์ ก็จะพ้นจากที่ไหนเล่า คือ ใจเราไม่ทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหลวงพ่อธุดงค์ พระเจ้าของถ้ำหุงข้าว
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009
?พระเจ้าของถ้ำหุงข้าวจาก หนังสือ หลวงพ่อธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย? วันนี้ตรงกับ? วันที่ 16 กรกฏาคม 2533? เมื่อถึงเขาชอนเดื่อ?? ตอนนั้นก็ปรากฏว่า? หลวงพ่อปานท่านรู้จักกันกับพระที่เขาชอนเดื่อ (ความจริงพระที่เขาชอนเดื่อนี่รู้สึกว่า อายุจะน้อยกว่าหลวงพ่อปานมาก ถ้าจะประมาณอายุจริง ๆ ก็ประมาณ 50 เศษ ๆ หลวงพ่อปานเวลานั้น 60 เศษ)???... อ่านเพิ่มเติม...
พระภูมิมีจริงไหม โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
พุธ, 20 มกราคม 2010
พระภูมิมีจริงไหม จากหนังสืออ่านเล่น เล่ม ๒ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ขอยืนยันว่า พระภูมิมีจริง ที่ท่านเรียกว่า ภูมิเทวดา มีวิมานอยู่ระดับแผ่นดิน วิมานเลื่อนหนีสิ่งที่มาชนได้โดยที่พระภูมิไม่ต้องเข็นวิมาน เมื่อถามว่าภูมิเทวดามีอานุภาพไหม ขอตอบว่าอานุภาพของท่านมีแน่ แต่ทว่าเทวดาไม่ใช่คนไม่ซุกซนใช้อานุภาพแบบคนอันธพาลหรือคนบ้าท่านใช้ตามความจำเป็น... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๒๔. ธรรมานุสสติเป็นวิปัสสนาญาณ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
ธรรมานุสสติเป็นวิปัสสนาญาณ สำหรับวันนี้ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมานุสสติต่อ วานนี้ได้พูดถึงเรื่องธรรมานุสสติกรรมฐานใช้เป็นอารมณ์ฌาน ตั้งแต่รูปฌานและอรูปฌานมาแล้ว วันนี้ก็จะใช้ธรรมานุสสติกรรมฐานในด้านสมถภาวนาเป็นวิปัสสนาภาวนา แต่ว่าการที่เราจะเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นบาทแห่งการพิจารณาถึงร่างกายว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา... อ่านเพิ่มเติม...