Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

อยากไปพระนิพพาน ต้องไม่ติดอะไรทั้งนั้น หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

alt

อยากไปพระนิพพาน ต้องไม่ติดอะไรทั้งนั้น

เช่นติดดี เลว ถูก ผิด ติดรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์

ติดสถานที่ ติดร่างกายผู้อื่น ร่างกายตนเอง

ติดครู อาจารย์ ซึ่งล้วนไม่เที่ยงทั้งสิ้น อะไรที่มากระทบทางทวารทั้ง ๖

ต้องวางให้ได้ ตามจริตที่เกิดด้วยกรรมฐาน แก้จริตนั้น ๆ

ให้คล่องจริง ๆ จึงจะชนะอารมร์ตามจริตได้

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

สมาธิวิธี
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
สมาธิวิธี พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี บัดนี้ จะได้อธิบายในวิธีทำความสงบแก่ผู้ปฏิบัติภาวนา เมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาด้วยปัญญาเหนื่อยแล้ว ก็จำเป็นต้องสร้างที่พักให้ แก่จิต เพื่อให้จิตได้พักผ่อนเอากำลัง เมื่อจิตได้พักผ่อนในสมาธิแล้ว ก็พิจารณาด้วยปัญญาต่อไป ทำสลับกันไป แนวพิจารณา ด้วยปัญญานั้น ... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 56-60: สรุปผลการปฏิบัติใน 60 วัน
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร?(ตอนสุดท้าย) ? ? วันที่ 56 :1 ก.ย.52 : ฝึกให้จิตตั้งอยู่ในพระกรรมฐานตลอดเวลา ? ตื่น นอน 04.40 น. เพื่อไปทำงาน ตอนขับรถไปทำงานก็ฟังเทศน์หลวงพ่อจนถึงที่ทำงาน นอนในรถ 1 ชั่วโมงโดยจับลมหายใจหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็ หยิบพรหมวิหารขึ้นมาใช้ ? ระหว่างเดินเข้าออฟฟิสก็มองทุกสิ่งรอบๆตัวเป็นป่าช้า คนที่เห็นเป็นศพของสกปรก ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ๒. วินีลกอสุภ
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
? ๒. วินีลกอสุภ อสุภนี้ ปกติพิจารณาสี มีสีแดง สีเขียว สีขาวปนกัน เมื่อขณะกำหนดภาวนาว่า "วินีละกัง ปะฏิกุลัง" จนภาพนิมิตที่มีสี แดง ขาว เขียว เกิดติดตาติดใจคละกันอย่างนี้ ท่านเรียกว่า อุคคหนิมิต ต่อไปถ้าปรากฏว่าในจำนวนสีสามสีนั้น สีใดสีหนึ่งแผ่ปกคลุมสีอีกสองสีนั้นจนหนาทึบ ปิดบังสีอื่นหมดแล้วทรงสภาพอยู่ได้นาน ท่านเรียกนิมิตอย่างนี้ว่า ปฏิภาคนิมิต... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมฐาน ๔๐ - ตอนที่ ๓๕. อารมณ์สมาธิ
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
อารมณ์สมาธิ สำหรับวันนี้เรามาสรุปอารมณ์กันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจหรือเผื่อว่าจะลืมไป สำหรับอารมณ์สมาธินี่ตั้งใจให้ดีนะ จะเป็นกรรมฐานกองใดก็ตาม ในด้านสมถภาวนา เราต้องการอย่างเดียว คือ ทรงสติสัมปชัญญะ คำว่าสติ แปลว่า คอยนึกเข้าไว้ สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัว สติเข้ามานึกไว้ ก็หมายความว่าคอยนึกอยู่เสมอว่า... อ่านเพิ่มเติม...
ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) ตายแล้วฟื้นครั้งที่ ๑ (ตอนที่ ๕)
พุธ, 28 เมษายน 2010
? ? ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) ตายแล้วฟื้นครั้งที่ ๑ (ตอนที่ ๕) ?????ผมหมดสติหรือผมตายไป ดังที่ว่านี่ก็เป็นเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ แล้ววันจันทร์ตอน ๔ โมงผมฟื้น ตอนช่วงที่ผมสิ้นชีวิตหรือว่าตายไป คุณแม่ผมจุดธูปตลอดไม่ให้ขาดเลยนะ โดยที่ขอชีวิตผมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณแม่ก็หวังลม ๆ แล้ง ๆ ไปอย่างนั้นเอง คล้าย ๆ กับว่าคุณพ่อก็มาเสียไป... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - วิริยบารมี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
เสาร์, 20 พฤศจิกายน 2010
ทศบารมีวิภาค - วิริยบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กทม. สำเนาเทศน์เช้า เดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ำ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๗๐ อิทานิ ปณฺณรสี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ วิริยปารมึ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่ ๘ ค่ำ แห่งกาฬปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
จับปลานอกสุ่ม (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)
เสาร์, 12 กันยายน 2009
จับปลานอกสุ่ม หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในการเทศน์อบรมสั่งสอนฆราวาสญาติโยมนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะกล่าวปรารถเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่า “การเทศน์การสั่งสอนฆราวาสญาติโยมนั้น เหมือนกับ การจับปลานอกสุ่ม” (สุ่มคือ เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง) การจับปลานอกสุ่มนั้นใครๆ ก็ย่อมรู้ว่ามันยากขนาดไหน เพราะปลามัน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๗. ผีพม่า
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
7. ผีพม่า จาก หนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ? เรื่องของผีเจ้ายี่ก็ขอยุติกันเพียงเท่านี้ ยุติเจ้ายี่นะ แต่ความจริงเรื่องมีมาก เรามาพูดกันอย่างนี้เรียกว่าพูดกันเรื่องของผี ท่านจะเป็นเทวดาหรือพรหมอะไรก็ไม่ทราบละ เราก็ยกประโยชน์ให้ท่านเป็นผีไปเสียก็แล้วกัน เพราะว่าท่านเป็นอทิสมานกาย เราเรียกกันว่าผี ? ทีนี้ต่อมา ยังไม่จบละ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานตอนที่ ๑
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
?ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานตอนที่ ๑นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะหนังสือ? 'เที่ยวกรรมฐาน'? เป็นอัตตชีวประวัติ ของ พระบุญนาค โฆโส หนังสือเล่มนี้ 'สัจจธรรมภิกขุ' ได้จัดพิมพ์เป็นไฟล์เอาไว้ เพื่อเก็บเป็นหนังสืออิเล็คโทรนิคส์ไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ใน ทางธรรมในวงกว้างแก่ผู้สนใจปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดใน สังสารวัฏนี้ กล่าวคือ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๔. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
44. อาจารย์สร้อยบิณฑบาต อาจารย์สร้อยนี่อยู่จังหวัดสระบุรี เป็นพระพิเศษ บวชอยู่ในถ้ำตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เพราะพระในถ้ำชอบกับพ่อและแม่ เคยไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ ต่อมาไปเยี่ยมที่บ้านท่านรักพระองค์นั้น คล้ายๆ กับปดิษฐสามเณรรักพระสารีบุตร ก็ตามพระมาอยู่ในถ้ำ หนังสือสักตัวก็ไม่ได้เรียน ในถ้ำไม่มีการสอนหนังสือกัน พระก็สอนแต่ภาวนา... อ่านเพิ่มเติม...
ไฮเทค ไฮทุกข์ ชยสาโรภิกขุ ต่อ
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
?ไฮเทค ไฮทุกข์? ชยสาโรภิกขุ ต่อถ้า หากว่ายังไม่เห็นความจริงข้อนี้ ก็ยังลังเลสงสัย ยังอยู่เรื่อย ไม่กล้าทำหรืออาจจะอ้างว่ายังไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม แต่เมื่อเราเห็นความจริง ความจำเป็น เห็นว่าชีวิตของเราจะได้ลุถึงความหมายของคำว่า ?เลิศ? คำว่า ?ประเสริฐ? จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการพัฒนา... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
พระสูตรก่อนนิทรา พระโปฐิลเถระ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท สำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่อง?เถรใบลานเปล่า?ก็หมายความว่า เป็นผู้ทรง พระไตรปิฏก แต่ปาก?แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตาม พระไตรปิฏก แต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เหมือนกันไม่ใช่มี สมัยนี้ก็มีเหมือนกัน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 17. พระพิเศษท่านที่1 ในจังหวัดกาญจนบุรี
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 17 พระพิเศษท่านที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงปี 42 เป็นต้นมา ผมก็มักจะตระเวนไปเที่ยวแถวเมืองกาญจนบุรี เพราะผมชอบภูเขาและต้นไม้ เห็นภูเขา ต้นไม้เขียวแล้วรู้สึกสบายใจ... อยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้หนึ่ง(ตอนนี้บวชเป็นภิกษุอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี) มาชวนผมไปแถวเมืองกาญจนบุรีเพราะเหตุว่า ท่านได้ไปรู้จักหม่อมหลวงท่านหนึ่ง(บอกชื่อไม่ได้....อันตราย)... อ่านเพิ่มเติม...
สมเด็จสั่งฝากหลวงพ่อมาบอกพุทธบริษัท
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
? สมเด็จองค์ปฐมตรัสสั่งหลวงพ่อมาบอกพุทธบริษัท? ...เป็นอันว่าวันนี้จะขอย้ำเรื่อง เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน สักนิดหนึ่งคือในเรื่อง เวทนานุปัส สนามหาสติปัฏฐาน นี่เป็นเรื่องของจิตโดยตรง การเจริญพระกรรมฐาน เราฝึกกันที่จิต ฉะนั้นสำนัก ของเรานี่ย่อมเป็นที่รังเกียจของสำนักบางสำนัก ที่สำนักนั้นชอบฝึกกาย ใช่ไหม แล้วเวลาจะทำก็... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร โกกนุทสูตร ว่าด้วยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงฯ
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
? พระสูตร โกกนุทสูตร ว่าด้วยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงฯ [๙๖] สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์ อยู่ที่ตโปทาราม ใกล้พระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ลุกขึ้นแล้วในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ได้ไปยังแม่น้ำตโปทาเพื่อสรงน้ำ ครั้นสรงน้ำที่แม่น้ำ ตโปทาแล้วกลับขึ้นมา มีจีวรผืนเดียว ได้ยืนผึ่งตนอยู่... อ่านเพิ่มเติม...