Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

alt

ไอ้เรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ

มันจะเป็น มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให้มันตายไป

ถ้ามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่ทำไม

ความดีมันไม่ได้หรอกคนกลัวตาย

ห่วงกายห่วงมันมากกว่าความดี

มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่คบ

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บุรพกรรมของเปรต เปรตไถนา
เสาร์, 06 มีนาคม 2010
บุรพกรรมของเปรต เปรตไถนา ?? กาลเมื่อสมเด็จพระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลาย พระองค์ได้ดับพระชนมายุบรรลุสิวาลัยอมฤตบุรี คือเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้ว มีพระภิกษุสงฆ์สาวกพวกหนึ่งในโรหนชนบทซึ่งมีความประสงค์จะเดินทางไปถวายนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระองค์ ? ?   ? ??... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน - ยกนิมิตอสุภเป็นวิปัสสนา
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
ยกนิมิตอสุภเป็นวิปัสสนา ธรรมดาของนิมิตที่เกิดจากอารมณ์ของสมาธิ จะเป็นนิมิตของอุปจารฌานหรือที่เรียกว่า อุคคหนิมิต หรือขั้นอัปปนาสมาธิ ที่เป็นอารมณ์ปฐมฌานก็ตาม จะเกิดยืนสภาพตลอดกาลตลอดสมัย นั้นไม่ได้ เกิดขึ้นแล้วชั่วครู่ชั่วพักก็หายไป ทั้งนี้ก็เพราะจิตไม่สามารถจะทรงสมาธิไว้ได้นานมากนัก จิตก็จะเคลื่อนจากฌาน... อ่านเพิ่มเติม...
สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
อาทิตย์, 27 มีนาคม 2011
สูรอัมพัฏฐอุบาสก? เอตทัคคะในทางผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว? สูรอัมพัฏฐอุบาสกผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ก็ โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน โดยที่ แม้เมื่อมารแปลงกายมาเป็นพระพุทธองค์... อ่านเพิ่มเติม...
เหนือ สมมติบัญญัติ
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
เหนือ สมมติบัญญัติ ของ จริงที่ปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ภาวนานั้น ต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอ ถ้าสิ่งใดยังมีสมมติบัญญัติอยู่ สิ่งนั้นยังไม่ใช่ความจริง ยัง ไม่ใช่สัจจธรรม พระราช สังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสา ลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เสียสละเพื่อธรรม
เสาร์, 08 พฤษภาคม 2010
เสียสละเพื่อธรรม หลวงพ่อ ชา สุภัทโท ? การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลาย ที่มารวมกันอยู่นี้ ทั้งพระอาคันตุกะและทั้งพระเจ้าของถิ่น ผมเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้ ? พบกับพระอาคันตุกะบางท่าน ส่วนที่อยู่ในถิ่นนั้นได้เคยอบรมบ่มนิสัยมาพอสมควร ฉะนั้น จึงไม่ควรปล่อยโอกาสและ ? เวลาให้เนิ่นนานไป อย่างไรก็ตาม จะเป็นพระอาคันตุกะหรือเป็นพระเจ้าของถิ่นก็ตาม ทุก ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ความหมายของ บัญญัติธรรม
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
? ความหมายของ บัญญัติธรรม ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html บัญญัติธรรม คือสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นหรือบัญญัติชื่อขึ้นเพื่อให้เข้าใจ ความหมายซึ่งกันและกัน เช่น ชื่อ นามสกุล สีเขียว สีแดง ทิศเหนือ ทิศใต้ เวลาเช้า เวลาเย็น เวลา ๒๔.๐๐ น พันโท พลเอก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านเจ้าคุณ เหรียญ ๑ บาท เหรียญ ๕ บาท เหรียญ ๑๐ บาท ธนบัตร ๒๐ บาท ๕๐... อ่านเพิ่มเติม...
ธาตุ กรรมฐาน
เสาร์, 13 มีนาคม 2010
ธาตุ กรรมฐาน ? สมเด็จพระญาณสังวร ? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อม ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟัง เพื่อ... อ่านเพิ่มเติม...
จุไรท่องเที่ยวดวงดาว - จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ (ตอน ๑)
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
จุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ คำปรารภพิเศษ ??????????????? คุณสุทธิชาติ? รัตนสุวรรณ???มาบอกเจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์ว่า? น่าจะเอาเรื่องของจุไรท่องเที่ยวดาวหลุมดำ? จาหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๑.๑๒ มาลงเป็นเล่มเดียวกัน? ในหนังสือจุไรท่องเที่ยวดวงดาวต่าง ๆ? ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙????? ก็เห็นว่าความคิดของท่านดี? เพิ่งมีโอกาสได้จัดทำในปีนี้??? จึงได้จัดพิมพ์ต้นฉบับใหม่?????... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตรจูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยกฎแห่งกรรม
พฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2010
? พระสูตรจูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยกฎแห่งกรรม [๕๗๙] ข้าพเจัาได้สดับมาอย่างนี้?:- ????? สมัยหนึ่ง?พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน?? อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี??เขตพระนครสาวัตถี??สมัยนั้นแล?สุภมาณพ?โตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ??... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พุธ, 30 ธันวาคม 2009
: สังขาร คือ สภาพที่ปรุงแต่งให้มีขึ้น : สังขารโลก คือ สิ่งที่มีวิญญาณครอง คือ มนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน เป็นต้น : สังขารธรรม คือ สภาพจิตปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศล หรือเป็นบาปเป็นอกุศล พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ? ? 
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - กฎการปฏิบัติกรรมฐาน - ควรกำหนดการละเป็นข้อๆ
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
ควรกำหนดการละเป็นข้อๆ เพื่อไม่ให้ยุ่งยากฟั่นเฝือ การพิจารณาวิปัสสนาญาณควรมุ่งตัดกิเลสเป็นตอนๆ ไป ถ้าตอนใดคิดว่าจะละให้เด็ดขาดก็ยังละไม่ได้ ก็ไม่ย้ายข้อที่ตั้งใจจะละต่อไปในข้ออื่น ต้องย้ำ ซ้ำๆ ซากๆ อยู่ในข้อนั้น จนเห็นว่าตัดได้เด็ดขาดไม่กำเริบแล้ว จึงเลื่อนไปพิจารณาละข้อต่อไป อย่าทำแบบสุกเอาเผากิน คราวเดียวมุ่งละหมดทั้ง ๑๐ หรือคราวละหลายๆ ข้อ... อ่านเพิ่มเติม...
สามัญญผลสูตร เรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู
อังคาร, 28 กันยายน 2010
พระสูตรความย่อ? ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค? สามัญญผลสูตร? เรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู? ? สมัยหนึ่ง ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ พระพุทธเจ้าประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ใกล้พระนครราชคฤห วันนั้นพระเจ้าอชาตศัตรู ประทับ ณ พระมหาปราสาท ทรงมีพระดำรัสว่า ควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใด ซึ่ง จะเป็นที่เลื่อมใสของพระองค์ได้ อำมาตย์คนหนึ่ง กราบทูลว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑. เจ้าด้วน
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
1. เจ้าด้วน จาก หนังสือเรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟัง สำหรับเรื่องผีนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะว่า บรรดาคนที่เกิดมาในโลก คนที่เห็นผีก็มี คนที่ไม่เห็นผีก็มี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าผีก็จัดว่าเป็นอทิสมานกาย คือว่ามีร่างกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๒๘. ลงเบ็ดราวในอากาศ
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
28. ลงเบ็ดราวในอากาศ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าขรัวอีโต้แกเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อปาน สมัยนั้นเขาบอกขรัวอีโต้นี่อยู่ที่เขาสาลิกาจังหวัดนครสวรรค์ แต่ความจริงในปัจจุบันนี่เป็นจังหวัดลพบุรี แต่ว่าระยะนั้นทางคมนาคมมันไม่ดี แล้วก็เป็นป่าเลยไม่รู้ว่าจังหวัดไหนกันแน่ เพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นี่มันกินเข้าไปถึงจันเสน ถึงสถานีรถไฟจันเสน... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - วิปัสสนาญาณ ๙ - ๑. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
๑. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณนี้ท่านสอนให้พิจารณาความเกิด และความดับของสังขาร คำว่าสังขาร หมายถึงสิ่งที่เป็นร่างทั้งหมด ทั้งที่มีวิญญาณและวัตถุ ท่านให้พยายามพิจารณาใคร่ครวญเสมอๆ ว่า สังขารนี้ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปก็แตกสลายทำลายไปหมด ไม่มีสังขารประเภทใดเหลืออยู่เลย พยายามหาเหตุผลในคำสอนนี้ให้เห็นชัด ดูตัวอย่างคนที่เกิดแล้วตาย... อ่านเพิ่มเติม...