Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ถ้าเราเลวเสียอย่างเดียว เขาจะชมอย่างไรเราก็ดีไม่ได้

alt

"คำชมของชาวบ้านไม่มีความหมาย..

ถ้าเราเลวเสียอย่างเดียว เขาจะชมอย่างไรเราก็ดีไม่ได้"

"ถ้าเราดีเสียอย่างเดียว เขาจะนินทาว่าร้ายอย่างไร

เราก็เลวไม่ได้เหมือนกัน.. ไม่มีความสำคัญ"

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๖) พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ
เสาร์, 16 ตุลาคม 2010
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา (ตอนที่ ๖) - พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) ถาม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ พระธรรมเจดีย์ ทำไมคนเราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย ก็ทำบาปกรรมความชั่วอะไรไม่ได้แล้วจะกล่าววจีทุจริต ปากก็พูดไม่ได้ จะล่วงทำกายทุจริต มือแลเท้าก็ไหวไม่ได้แล้ว ยังเหลือแต่ความคิด นึกทางใจนิดเดียวเท่านั้น ทำไมใจประกอบด้วยนิวรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - สัจจบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2010
ทศบารมีวิภาค - สัจจบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อิทานิ อฏฺฐมี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ สจฺจปารมึ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่ ๘ ค่ำ แห่งศุกลปักษ์ เป็นวันสันนิบาตแห่งพุทธบริษัท เพื่อจะฟังพระธรรมเทศนา... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - เข้าเขตกาสาวพัสตร์
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
? ? เข้าเขตกาสาวพัสตร์ ? ? ? วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ เป็นวันที่ ๓ ของการบันทึกความทรงจำ การเขียนกำหนด แน่นอนไม่ได้ เพราะว่างก็เขียน สบายใจก็เขียน ถ้าไม่ว่างหรือไม่สบายกายใจก็ไม่เขียน สุดแล้วแต่อารมณ์หลวง ตาแก การเขียนนี้ตั้งใจจะเขียนไม่มากนัก เพราะหนังสือหนามากอ่านนานจบ คนขี้เกียจอ่าน เปลืองเงินคนออก สตางค์ค่าพิมพ์... อ่านเพิ่มเติม...
อนา ลโยวาท กัณฑ์ที่ ๒๐ หลวงปู่ขาว อนาลโย
พุธ, 10 มีนาคม 2010
ทุกขสัจจ์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ร่างกายที่อาศัยอยู่นี่ ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกานนี่แหละ หมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ยึด ถือ นั่นแหละอัสสิมานะ คนถือเราว่าตัวตน นั่นแหละ อันนี้แหละ ความมานะนี่แหละคือ ความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพสังขาร มันหลงสมมติ ... อ่านเพิ่มเติม...
ปัญหาของผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ
พุธ, 23 กันยายน 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ปัญหาของผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ ผู้ถาม : บางคนเขาก็มาปรารภว่า มาครั้งแรกทำไมจึงฝึกไม่ได้...? หลวงพ่อ : พวกที่ไม่ได้มันยัง ตั้งอารมณ์ไม่ถูก เขามีสิทธิ์ได้มาถึงปุ๊บเดียวจะให้มันได้ ความเข้าใจมันยังไม่ดีที่เรียกว่ายังไม่เข้าใจ บางคนก็ใช้ตาดู บ้าง บางคนก็ใช้ฌานหนักเกินไป มันก็ไม่ถูกจุด สูงเกินไปนิด ต่ำเกินไปนิด ก็ไม่ได้ ต้องพอดี ๆ คือว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๓๗. ให้หวยคนที่สีกุก
อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012
37. ให้หวยคนที่สีกุก สีกุกกับวัดหน้าต่างนอกไม่ไกลกันนัก ห่างกันประมาณครึ่งกิโล นี่จะได้รู้กันว่าคนที่ไม่มีบุญวาสนาบารมีในการเล่นหวยน่ะ ถ้าไม่มีลาภสักการจริงๆ ที่จะพึงได้ มันก็ไม่ได้ เรื่องการให้หวยและการรู้ห้วยนี่ มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมาก สำหรับอาตมาเอง เมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกัน ไม่เชื่อเขา เมื่อสมัยที่เลขท้าย 3 ตัวออกมาใหม่ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
พระพุทธปาฏิหารย์และการไปใช้หนี้กรรมที่ทุ่งแสลงหลวง
เสาร์, 20 ตุลาคม 2012
? ? "หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือทางวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์... อ่านเพิ่มเติม...
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
ลักษณะแห่งพระสุตตันตปิฎก พระธรรมเทศนาโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ตีพิมพ์ใน วารสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาดีแล้ว กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็คงย่นลงในปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรมนั้นแหละ ในยุคเบื้องต้นครั้งพุทธกาล มีแต่ธรรมวินัย ตัดออกเป็น ๒ คือ ธรรม ๑ วินัย ๑... อ่านเพิ่มเติม...
อินทรียสังวร
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2009
? อินทรียสังวร พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฏก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค สามัญญผลสูตร (ความ จริงอินทรียสังวรนี้จัดเป็นขั้นที่สูงกว่าศีลอีก 1 ขั้น หรือจะกล่าวว่าเป็นศีลในระดับ ? จิตใจ หรือเป็นศีลขั้นสูงก็ว่าได้ อินทรียสังวรนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็น ? อย่างมาก - ธัมมโชติ)อินทรียสังวรดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง ?... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อิริยาบถ - การยืน
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
การยืน แบบยืนนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบาย ก็การยืนไม่มีหลายท่า เอากันแค่ยืนได้ ใครขืนเล่นพิเรนทร์ ยืนนอกแบบฉบับก็เห็นจะลำบาก 
พระสูตร ปรัมมรณสูตร ว่าด้วย สัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด
อาทิตย์, 11 เมษายน 2010
พระสูตร ปรัมมรณสูตร ว่าด้วย สัตว์ตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด?? [๕๒๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัสสปและท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่เร้นในเวลาเย็น เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปถึงที่อยู่ ครั้นเข้าไปหาแล้วได้ปราศรัยกะท่านพระมหา กัสสป ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ... อ่านเพิ่มเติม...
เสรีววาณิชชาดก
พฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2010
เสรีววาณิชชาดก? ถ้าท่านพลาดโสดาปัตติมรรค คือ ความแน่นอนแห่งสัทธรรม?ในศาสนานี้ ท่านจะต้องเดือดร้อนใจ?ในภายหลัง สิ้นกาลนาน ? ดุจพาณิช ชื่อ เสรีวะ ผู้นี้ ฉะนั้น. •?อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อปัณณกวรรค •?เสรีววาณิชชาดก ว่าด้วยเสรีววาณิช พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อประทับอยู่ในเมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ละความเพียรเหมือนกัน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๕ ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓
จันทร์, 10 สิงหาคม 2009
?? ?ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๕ ? ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ ๑๕ ตอนที่ ๑๕ นี่จะพูดกันถึงเรื่อง ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ สำหรับศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓ นี่ คือศีลก็เหมือนกับกรรมบถ ๑๐ กรรมบถ ๑๐ ก็เหมือนศีล นั่นก็หมายความว่า เป็นข้อที่กล่าวถึง "กาเมสุมิจฉาจาร" แต่สำหรับศีลข้อนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเว้นไว้ก่อน... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อจง พุทธสโร (ตอนที่ ๔)
ศุกร์, 13 กันยายน 2013
หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก ตอนที่ ๔ ปกติหลวงพ่อจงไปไหนท่านชอบไปองค์เดียว จนตอนระยะวัยสูงมีสภาพของคนชรา ไม่น่าวางใจว่าอาจไปเกิดพลั้งเผลอมีอุบัติเหตุ ผู้เจตนาดีและศิษย์ผู้ภักดีจึงต้องติดตามท่านไปด้วยสองสามคน เพื่อคอยดูแลและรับใช้ถวายปรนนิบัติท่าน หลวงพ่อจงเป็นภิกษุผู้ปราศจากละโมบในลาภสักการ ยศศักดิ์ทั้งปวง... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24-28: พิจารณามรณานุสสติ และอื่นๆ...
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009
บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไรต่อ ? วันที่ 24 : 31 ก.ค.52. : พิจารณามรณานุสสติ ? ? กำลัง นอนหลับอยู่ มารู้สึกตัว มีสติขึ้นในสมาธิที่กำลังเปลี่ยนสูงขึ้น กำลังจะไปสู่ ณาน 4 ก็รีบถอนออกมา สู่อารมณ์คิด และคิดพิจารณาเรื่องมรณานุสสติและความสกปรกของกาย สักครู่แล้วหลับไปอีก และมาตื่นอีกทีตอน 05.00 น.ระหว่างขับรถไปทำงาน ฟังหลวงพ่อเทศน์เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...