Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

รักษากำลังใจ

alt

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ ผุดผ่องเสียอย่างเดียว ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็จะดีเอง ไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา การที่เราจะต้องดีเพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประวัติ พระอุบลวัณณาภิกษุณี (๑) เอตทัคคมหาเถรีผู้เลิศทางฤทธิ์
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2009
ประวัติ พระอุบลวัณณาภิกษุณี (๑) เอตทัคคมหาเถรีผู้เลิศทางฤทธิ์ คัดลอกจากสารานุกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน พระนางอุบลวัณณาเถรีก็ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐี ณ กรุงสาวัตถี บิดามารดาก็ตั้งชื่อของนางว่า อุบลวรรณา เพราะมีผิวพรรณเสมอ ด้วยวรรณะของดอกอุบลขาบ สมัยนั้น เวลาที่นางเติบโตเป็นสาวแล้ว พระราชาทั้งหลายทั่วชมพูทวีป พากันส่งทูตไปยังสำนักเศรษฐีว่า... อ่านเพิ่มเติม...
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๒๙
จันทร์, 05 เมษายน 2010
โอวาทหลวงพ่อตอนที่ ๒๙ ถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทรงความดีของจิตใน วันหนึ่ง ๓ นาที ก็คิดว่า ๑๐ วันมันก็ ๓๐ นาที ๑๐๐ วันมันก็ ๓๐๐ นาที ความดีมัน สะสมตัว เมื่อเวลาใกล้จะตาย อารมณ์จิตที่เราทำ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ได้ดีบ้าง ไม่ได้ดีบ้างในระยะต้น มันจะเข้าไปรวมตัวกัน ตอนนั้นจนกลายเป็นมี สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เมื่อเวลาจะตาย จิตจะน้อมไปในกุศล ถ้าตายจากความเป็นคน... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อจง พุทธสโร (ตอนที่ ๒)
อาทิตย์, 22 กรกฏาคม 2012
ตอนที่ ๒ หลวงพ่อจงเป็นผู้มีบุคลิกเหมาะสมหลายประการ เหมาะสมจะเข้าบำเพ็ญบารมีใฝ่ หาสัจธรรมอาทิเป็นผู้มีสัจจะ คือ ผู้ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตใจปราศจากความกลับกลอก พูดคำไหนเป็นคำนั้น ตั้งใจทำสิ่งใด ด้นดั้นใช้ความพากเพียรทำไปจนปรากฏผลโดยปราศจากยับยั้ง ไม่มีถอยหน้าถอยหลังเป็นผู้เปี่ยมด้วย ทมะ คือ เป็นผู้มีอำนาจใจกล้าแข็ง ... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - สังโยชน์ ๑๐
พุธ, 07 พฤศจิกายน 2012
สังโยชน์ ๑๐ สังโยชน์ แปลว่า กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะ มี ๑๐ อย่างคือ ๑. สักกายทิฏฐิ มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เป็นเรา เป็นของเรา เรามีในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มีในเรา ๒. วิจิกิจฉา สงสัยในผลการปฏิบัติว่า จะไม่มีผลจริงตามที่ฟังมา ๓. สัลัพพตปรามาส ถือศีลไม่จริงไม่จัง สักแต่ว่าถือตามๆ เขา ไปอย่างนั้นเอง... อ่านเพิ่มเติม...
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน : เส้นทางของการดับทุกข์
เสาร์, 27 มีนาคม 2010
? สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน : เส้นทางของการดับทุกข์ เป็นเรื่องของการดับทุกข์โดยแท้ ซึ่งถือว่าเป็นแก่นของพุทธศาสนา ซึ่งผู้ใดปฏิบัติตาม จะสามารถเข้าถึงสภาพของความไม่มีทุกข์ได้ ซึ่งเส้นทางของการพ้นทุกข์มีดังนี้ อริยสัจจ์สี่ ทุกข์ – สภาพการไม่พอใจ อยากเป็น อยากได้ ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ ความกังวล เจ็บ ตาย สมุทัย - สาเหตุของการเกิดทุกข์ - อนิจจัง คือ... อ่านเพิ่มเติม...
อำนาจของกรรม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
? กรรมไม่ควรถูกลืม กรรมควรได้รับการนึกถึงไว้เสมอในทุกเรื่อง? อำนาจของกรรมมหัศจรรย์จริง?เมื่อกรรมควบคุมมาอย่างมุ่งมั่นจะพาเหยื่อของกรรมไปนรกให้ได้?ก็ ยากที่เหยื่อนั้นจะรอดพ้นมือของกรรม? นอกจากว่าเหยื่อของกรรมจะมีมือบุญที่ยิ่งใหญ่จริงเข้ามาช่วยทันเวลาและอย่าลืมความจริงประการ... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร โกกนุทสูตร ว่าด้วยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงฯ
ศุกร์, 19 มีนาคม 2010
? พระสูตร โกกนุทสูตร ว่าด้วยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงฯ [๙๖] สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์ อยู่ที่ตโปทาราม ใกล้พระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ลุกขึ้นแล้วในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ได้ไปยังแม่น้ำตโปทาเพื่อสรงน้ำ ครั้นสรงน้ำที่แม่น้ำ ตโปทาแล้วกลับขึ้นมา มีจีวรผืนเดียว ได้ยืนผึ่งตนอยู่... อ่านเพิ่มเติม...
นางสุปปิยา (อุบาสิกา-เอตทัคคะ) ในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
อังคาร, 19 เมษายน 2011
นางสุปปิยา? เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้? นางสุปปิยาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน อุบาสิกานั้น ปกติก็จะไปสู่อาราม เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมดา
อาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2010
? ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินธรรมดา ท่านสอนให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วางทุกข์เสีย ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ ถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นธรรมดาของ โลกทั้งนั้น ในเมื่อร่างกายเรามีอยู่ในโลกเท่านี้เอง หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ? 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พบพญานาคแม่น้ำโขง
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2009
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พบพญานาคแม่น้ำโขง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอริยะเจ้าอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านได้ผ่านพบประสบการณ์อันอัศจรรย์มากมาย ระหว่างธุดงค์ไปในป่าเขาลำเนาไพร เพื่อพากเพียรบำเพ็ญธรรม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมสายปฏิบัติแห่งภาคอีสาน... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมา สังกัปโป ดำริชอบ พระโพธิธร รมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
สัมมาสังกัปโป? ดำริชอบ พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) จากหนังสือประทีปในต่างแดน หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แสดง ณ เมืองซีแอตเติล? สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ? โปรดตั้งใจฟัง การอบรมจิตภาวนาที่ว่าด้วยการดำริชอบ เพราะสิ่งที่มาก่อกวนทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตที่เราดำริไม่ถูกต้อง สร้างอารมณ์ สร้างกิเลสขึ้นมา เป็นเหตุให้เกิดความอยาก ความดิ้นรน... อ่านเพิ่มเติม...
ประสบการณ์ในยมโลก
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009
? ประสบการณ์ในยมโลก บทนำ ทำไม จึงต้องตาย-ทำอย่างไรจึงจะไม่ตายเมื่อพูดถึงความตาย ทุกคนก็ต้องรู้ดีและมักจะร้องอ๋อไปตาม ๆ กัน แต่ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าท่านรู้จักดี มีน้อยคนที่จะรู้จักดี ที่ว่ารู้จักในที่นี้หมายถึงรู้โดยตลอดอย่างแน่ชัดว่าความตายคืออะไร ตายอย่างไร และตายแล้วไปไหนตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องราวกฏแห่งกรรม นายจุนทสูกริก ตายแบบพิศดารอย่างสุกร
เสาร์, 12 มิถุนายน 2010
เรื่องราวกฏแห่งกรรม นายจุนทสูกริก ตายแบบพิศดารอย่างสุกร พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษชื่อ จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ” เป็นต้น. นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย ได้ยินว่า นายจุนทสูกริกนั้น ฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิต อยู่สิ้น ๕๕ ปี. ในเวลาข้าวแพง... อ่านเพิ่มเติม...
ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน
พุธ, 19 พฤษภาคม 2010
ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ?1. จิตของบัณฑิต ย่อมไม่หวั่นไหว บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ พุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า “ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและ สรรเสริญ ฉันนั้น” พระพุทธองค์ทรงเปรียบบัณฑิตดังภูเขาหินแท่งทึบ ... อ่านเพิ่มเติม...
ป่าหลวงพระบาง, ผจญเสือโคร่ง, เสือแม่ลูกอ่อน ประสบการณ์โลกทิพย์ ฯ ของพระอาจารย์มั่น (ตอนที่ ๑๒)
อาทิตย์, 10 มกราคม 2010
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๑๒) ป่าหลวงพระบาง พระอาจารย์มั่นจาริกธุดงค์ไปยังหลวงพระบาง รอนแรมบุกป่าฝ่าดงอันหนาแน่นไปด้วยต้นไม้และขวากหนามเส้นทางทุรกันดารยาก ลำบาก วกไปเวียนมา มองไปทางไหนมีแต่ป่าแต่เขาสูงใหญ่จนอ่อนล้าเพราะหลงทิศทาง เดินไปทั้งวันก็วกกลับมาที่เดิมไม่น่าเชื่อ ... อ่านเพิ่มเติม...