Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ใจมันแย่งกัน

alt

?

" ใจมันแย่งกัน " ก็หมายความว่าการเจริญกรรมฐาน เดี๋ยวจะภาวนาบทนั้น เดี๋ยวจะภาวนาบทนี้

?

เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้ว การบรรลุมรรคผลมันจะช้า

?

ทำให้มันทรงตัวเรียงลำดับ การเรียงลำดับก็นับกันมาตั้งแต่..

?

๑. การจับอานาปานสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสสติกรรมฐาน

?

๒. จับกายคตาสติ

?

๓. จับมรณัสสติ

?

๔. จับอุปสมานุสติ

?

๕. จับอริยสัจ

?

ว่ากันตามลำดับให้จิตมันทรงตัว....

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

โพรงดินในเมืองไทย โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2009
โพรงดินในเมืองไทย? โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๕ ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ เป็นการบันทึกเพื่อหนังสือเล่มที่ ๕ ตอนที่ ๒ วันนี้ก็มาคุยกันถึง โพรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย ว่า ประเทศไทยเรามีโพรงแผ่นดินไหม เจ๊กเขามีแล้ว ใกล้ไทยเหลือเกินในเมืองเจ๊กมีใกล้ไทย ไทยก็ควรจะมีด้วย ... อ่านเพิ่มเติม...
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก ต่อ
พฤหัสบดี, 15 เมษายน 2010
รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก ต่อ สมเด็จพระญาณสังวร ? ? ? สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ? ? 5. เครื่องปิดกั้นความประภัสสรแห่งจิต ? กิเลส เครื่องทำให้ปรากฏความเศร้าหมอง บังความประภัสสรแห่งจิตกิเลส 3 กองใหญ่ เครื่องทำให้ปรากฏความเศร้าหมอง บังความประภัสสรแห่งจิต คือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็คือการประกอบกันของอุปกิเลส 16 ข้ออุปกิเลส เครื่องประกอบของกิเลส... อ่านเพิ่มเติม...
อหิราชสูตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
อังคาร, 21 กันยายน 2010
อหิราชสูตรบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นิตยสารธรรมจักษุ ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ จะแสดงบทสวดมนต์ในเจ็ดตำนาน ได้แสดงมาแล้ว ๓ ตำนาน ถึงตำนานที่ ๔ บทสวดเป็นนิคมคาถา คือคาถาที่สุดท้ายของอหิราชสูตร ให้ราชสูตรนี้ได้แสดงว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวัน อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกคหบดีสร้างถวายในกรุงสาวัตถี... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009
ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ต่อ พรรษาที่ ๔๑ - ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑)จำพรรษาที่วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระญาณสังวรนิมนต์พระอาจารย์เจี๊ยะเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณฯ จาก สมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจี๊ยะ...หลังจากพระอาจารย์เจี๊ยะบอกลาพวกพระ ที่วัดเขาแก้วไป จำพรรษาที่วัดถ้ำกลองเพล อันเป็นพรรษาที่ ๔๐... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๑. เจ้าด้วน
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
1. เจ้าด้วน จาก หนังสือเรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1 ต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟัง สำหรับเรื่องผีนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะว่า บรรดาคนที่เกิดมาในโลก คนที่เห็นผีก็มี คนที่ไม่เห็นผีก็มี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าผีก็จัดว่าเป็นอทิสมานกาย คือว่ามีร่างกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า... อ่านเพิ่มเติม...
คิลาโนวาท (โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
คิลาโนวาท (โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพศิรินทราวาส คนเจ็บ ควรพิจารณาภายนอกก่อนว่า ความเจ็บ เป็นทุกขเวทนา จะไม่ให้เจ็บตามใจไม่ได้ ลางคน เมื่อเจ็บปวดขึ้น ก็อยากให้เจ็บปวดนั้นไปเป็นในที่ต่าง ๆ เช่นเท้าเจ็บ ก็บ่นว่าเจ้ากรรมเฉพาะมาเป็นที่เท้า จะเดินไปไหนก็ไม่ได้ เจ็บมือดีกว่า ถ้าเจ็บมือก็บ่นว่า เจ็บมือช่างลำบากจริง ๆ... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติ พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
ประวัติ?พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางฤทธิ์ พระมหาโมคคัลลานะ มีชื่อเดิมว่า โกลิตะ เป็นบุตรพราหมณ์ท้ายบ้านผู้หนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์ โกลิตมาณพเป็นเพื่อนสนิทกับอุปติสสมาณพหรือพระสารีบุตร ทั้งสองคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เป็นบุตรแห่งสกุลผู้มั่งคั่งเหมือนกัน เบื่อชีวิตการครองเรือนที่วุ่นวาย... อ่านเพิ่มเติม...
มาร้าย - ไปดี
ศุกร์, 16 เมษายน 2010
มาร้าย - ไปดี มนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ เราจะเลือกเกิดเองตามชอบใจไม่ได้ ฉะนั้น จึงมีมนุษย์ถือกำเนิดเกิดมาในตระกูลที่สูงศักดิ์ อุดม สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ และก็มีมนุษย์ที่เกิดมาในตระกูลยากจนเข็ญใจ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่กฎแห่งกรรมจะบันดาลให้เราเกิด ไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามใจชอบ ต้องแล้วแต่บุญกุศลบารมีที่เราได้เคยสร้างสมเอาไว้ ... อ่านเพิ่มเติม...
การยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ
พุธ, 30 มิถุนายน 2010
? การยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ... ? พระศรีญาณโสภณ ทุก ชีวิตล้วนมีภัย ภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัย ที่เกิดจากภายนอก ไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้น ? กระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้ว กลับมานั่นเสียใจในภายหลังภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษ ที่ปลิดชีวิตจิตใจ ? เราได้ทั้งสิ้นไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่ง คือ ... อ่านเพิ่มเติม...
พระอภิธัมมัตถสังคหะคืออะไร ?
อาทิตย์, 18 เมษายน 2010
? พระอภิธัมมัตถสังคหะคืออะไร?? ? เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ ต่อมาประมาณปี พ.ศ ๙๐๐ มีพระเถระผู้ทรงความรู้ในพระไตรปิฎก ท่านหนึ่งมีนามว่า พระอนุรุทธเถระ (พระอนุรุทธาจารย์) ท่านเป็นชาวกาวิลกัญจิ แขวงเมืองมัทราช ภาคใต้ของประเทศอินเดีย ท่านได้มาศึกษาพระอภิธรรมอยู่ที่สำนักวัดตุมูลโสมาราม เมืองอนุราชบุรี ประเทศลังกา... อ่านเพิ่มเติม...
เสือตัวใหญ่ และ วิธีฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อ
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
เสือตัวใหญ่ และ วิธีฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อ จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ ? ? ทีนี้หากว่าเราอยู่ในบ้าน อยู่ในวัด อยู่ในวัดถ้าเรายังหา คาถาอาคม ขาดพรหมวิหาร ๔ ก็แสดง ว่าเราก็ไม่พ้นปากเสือเหมือนกัน เสือตัวใหญ่ คือ โลภะ หรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ เสือตัวใหญ่ ๔ ตัวนี่ได้แก่ "กิเลส" รากเหง้าของกิเลสมันจะกินเอา เป็นอันว่า ธุดงค์ในป่าก็ดี ธุดงค์ในบ้านก็ดี... อ่านเพิ่มเติม...
ถ้าไม่เป็นมหาเศรษฐีแล้ว จะชำระหนี้ให้
พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2012
? คนที่เกิดมาในโลกนี้ จะมีบุญวาสนาบารมีแบบไหนก็ตาม ต้องถูกกฎของกรรมเดิมลงโทษ ท่านจงอย่าคิดว่าเราเจริญกรรมฐานแล้ว เราให้ทานแล้ว จะเกิดมาใหม่ มีแต่ความสุข อันนี้ขอยืนยันว่า คนที่ถวายสังฆทานแล้วมาเกิดใหม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคน ถ้าไม่เชื่อให้มาต่อว่าฉัน จะเอาสัญญา จะปรับไหม ยังไงก็ยอม แต่แกต้องตายไปก่อนเถอะ... อ่านเพิ่มเติม...
อธิบายอานิสงส์กฐินทาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2533
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
? อธิบายอานิสงส์กฐินทาน โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2533 ท่านพุทธบริษัทโปรดทราบ วันนี้เอาแค่ย่อๆ นะ อานิสงส์จริงๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระ ตรัส บางคนทอดกฐิน ทานครั้งหนึ่งในชีวิตตายจากความเป็นคนแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้าห้าร้อยชาติ นั่นก็หมายความว่า ถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือ นางฟ้าชั้นดาวดึงส์มีเวลาพันปีทิพย์... อ่านเพิ่มเติม...
เกิดแก่เจ็บตาย เป็นธรรมดา
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
 
การฟังและการปฏิบัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2010
การฟังและการปฏิบัติ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 3 กันยายน 2511 ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง พวกเราทั้งหลายที่อยากฟังพระธรรมเทศนา อย่าสักแต่ฟัง จงระลึกไว้ว่า เมื่อพระท่านเทศนาไป ว่าด้วยกุศลก็ดี อกุศลก็ดี ให้พากันน้อมเข้ามาถึงตัวเราทุก ๆ คน บุญกุศลทั้งหลายมันไม่ได้อยู่ในที่ อื่นที่ไกลนั้นอยู่กับตัวของเราทั้งนั้น ในวันนี้พระองค์อื่น ๆ... อ่านเพิ่มเติม...