Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

alt

?

?

"พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี

รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน

เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว ตอนที่ 1
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2009
?เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถวตอนที่ 1?ต่อไปจะขอเล่าเรื่องราวในการฝึกมโนมยิทธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับได้สิบกว่าปี? แต่หากใครมีเรื่องเล่าหรือต้องการสอบถาม? ก็ยินดีที่จะตอบหากไม่เกินวิสัยที่ผมจะตอบได้? คำว่า "มโนมยิทธิ" นั้นท่านแปลว่ามีฤิทธิ์ทางใจ? ที่เรานั้นเอาใจไปสัมผัสโดยอาศัยบารมีท่านมีพระคุณ? มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการเห็น... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยเตวิชโช - สีของจิต
ศุกร์, 05 ตุลาคม 2012
? ? สีของจิต จาก หนังสือ คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน สีของจิตนี้ ในที่บางแห่งท่านเรียกว่า "น้ำเลี้ยงของจิต" ปรากฏเป็นสีออกมาโดยอาศัยอารมณ์ของจิตเป็นตัวเหตุ สีนั้นบอกถึงจิตเป็นสุข เป็นทุกข์ อารมณ์ขัดข้องขุ่นมัว หรือผ่องใส ท่านโบราณาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังนี้ ๑. จิตที่มีความยินดีด้วยการหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กระแสจิตมีสีแดงปรากฏ ๒. จิตที่มีอารมณ์โกรธ... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องตัดน้อยเกินไป (หลวงพ่อฤๅษี) ,หลัก ๑๐ ประการ ในการปฏิบัติธรรมให้เร็วๆไวๆ (สมเด็จองค์ปัจจุบัน)
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (เล่ม ๕) พล.ต.ท.นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน เรื่องตัดน้อยเกินไป (หลวงพ่อฤๅษี) , หลัก ๑๐ ประการ ในการปฏิบัติธรรมให้เร็วๆไวๆ (สมเด็จองค์ปัจจุบัน) ? หลวงพ่อฤๅษีท่านเมตตาสอนลูกสาวในอดีตของท่าน เป็นปริศนาธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ต.ค. ๓๕ มีความสำคัญโดยย่อดังนี้ ลูกสาวในอดีตชาติของท่านมีจิตวุ่นวาย (ฟุ้งซ่าน) โดยหาสาเหตุไม่พบอยู่ ๒-๓ วัน... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าของคนบ้า - ตอนที่ 16. หาความจริงที่ "เขาวง"
อังคาร, 09 ตุลาคม 2012
?ตอนที่ 16 หาความจริงที่ "เขาวง"? ปิดเทอมคราว (ปี พ.ศ.2545-2546) นี้ผมตั้งใจจะไปหาคำตอบในเรื่อง?" ความเป็นอยู่ของพระธุดงค์ในป่า ว่าเป็นอย่างไร " ผมตัดสินใจไปที่ " เขาวง "?ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 3 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ มุกดาหารและสกลนคร สาเหตุที่เป็นเขาวงเพราะ ลูกศิษย์(ปวช.)ของผมเอง เขามีคุณปู่และคุณพ่อเป็นนายพรานอยู่ที่นี่?... อ่านเพิ่มเติม...
ต้นชาติ, ศพเป็นดวงแก้ว ประสบการณ์โลกทิพย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙)
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2009
ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ ๙) ต้นชาติ แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ ๆ ในสำนักพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ อุบลราชธานี พระอาจารย์มั่นได้สุบินนิมิตในคืนวันหนึ่งว่า ท่านได้เดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ อันรกชัฏเต็มไปด้วยขวากหนาม จนจะหาที่ดั้นด้นไปแทบไม่ได้ แต่ท่านก็พยายามซอกแซกฝ่าไปจนได้... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อิริยาบถ - นอน
อังคาร, 30 ตุลาคม 2012
นอน ท่านว่าควรนอนตะแคงขวา แบบสีหไสยาสน์ แต่ทว่าถ้านอนตะแคงขวาไม่ได้เพราะเหตุใด ก็ตาม ท่านจะนอนท่าใดก็ได้ ตามแต่ที่ท่านจะเห็นว่าสบาย 
เมตตากรุณา (หลวงพ่อพุธ)
อังคาร, 23 มีนาคม 2010
 
หนังสืออ่านเล่นพิเศษ สูตรทำทองคำ
พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2009
ท้าวโกสีสักกะเทวราชเสด็จมาโปรดคนไทย?ฉะนั้นท้าวโกสีสักกะเทวราชคือพระอินทร์ เห็นพระเจ้าพังคราชกับบรรดาประชาชนชาวไทยอดอยากมานาน เพราะกรรมเก่ามันลงโทษ และเห็นว่าบุคคลคณะนี้แม้ว่าจะเป็นทาสเขา เขาจะไล่เขาจะดี แต่การไหว้พระ การภาวนา การเจริญพระกรรมฐานยังคงเป็นไปตามปกติ และทุกคนยังมีจิตเผื่อแผ่สงเคราะห์กันในด้านสังคหวัตถุ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๒ การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ ๑
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
? การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ ๑ ?จากหนังสือหนีนรก ตอนที่ ๑๒? ? ?ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องราวแห่งการหนีบาป ตอนที่ ๑๒ การหนีบาปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าให้ทุกคนปฏิบัติตัดสังโยชน์ ๓ ประการ คือ ๑. มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย... อ่านเพิ่มเติม...
โพชฌงค์ 7 ประการ
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
โพชฌงค์ 7 ประการ โดย หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง) พระคุณเจ้าที่เคารพ และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รัก สำหรับวันพุธนี้มาพบกับท่านตามเคย ไอ้เรื่องสุ้มเสียงน่ะ บรรดาญาติโยม พุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพโปรดอย่าถือเป็นประมาณนะขอรับ เพราะว่าเสียงผมมันไม่ดี ไอ้เรื่องของคนป่วยไข้ไม่สบายมือก็ เป็นแบบนี้เหมือนกันหมด บางทีก็เบา บางทีก็หนัก... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมวิภาค ตอนที่๔
อังคาร, 19 มกราคม 2010
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ธรรมวิภาค(คิหิปฎิบัติ ๔) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย วันนี้จะขอ พูดกับท่านในเรื่องของ คิหิปฎิบัติ คือข้อปฎิบัติของฆราวาส แต่ความจริงข้อปฎิบัติของ ฆราวาสนี่ ผมว่าบางที พระบางองค์ก็ปฎิบัติไม่ได้ก็มี ฆราวาสจะไปถือว่าเขาเลวกว่าพระ เสมอไปนี่ไม่ได้ บางทีเราเห็นว่าพระนี่เลวกว่าฆราวาสก็เยอะ... อ่านเพิ่มเติม...
พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๒
อังคาร, 06 เมษายน 2010
พ ญ า น า ค กั บ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ตอนที่ ๒ พระพุทธเจ้าเคยกำเนิดเป็นพญานาค พระพุทธเจ้าทรงแสดงอดีตนิทานว่า พระองค์เคยเกิดเป็นพญานาค ดังที่ปรากฏใน • อรรถกถาจัมเปยยชาดก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗ หน้า ๑๘๕ พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอุโบสถกรรม ความว่า ดูก่อนอุบาสกบาสิกาทั้งหลาย การที่ท่านทั้ง... อ่านเพิ่มเติม...
ประวัติหลวงพ่อปาน - หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียม
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2012
หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียม ทีนี้เวลาหลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมก็ไปโดนดีเข้า เข้าไปแล้วเจอะหลวงพ่อเนียมที่ไหน ความจริงหลวงพ่อเนียมก็เดินคว้าง ๆ อยู่กลางวัดนั่นแหละ มีผ้าอาบ ๑ ผืนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผ้าขาวม้า แต่ว่าพระนั่นเขาเรียกผ้าอาบน้ำฝนสีเหลือง แต่ว่าผ้าที่ท่านนุ่งมันไม่เหลือง มันตุ่น ๆ เข้าไปแล้ว มันจะดำ เหลืองหมดไป ขาวก็ไม่ขาว... อ่านเพิ่มเติม...
คำสาบานของฤาษี
อาทิตย์, 12 มิถุนายน 2011
? คำสาบานของฤาษี เมื่อ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล มีสมบัติเป็นมรดกถึง 80 โกฏิประชาชนจึงตั้งชื่อให้ว่า มหากาญจนกุมาร มีพี่น้องร่วมตระกูลถึง 7 คน คนสุดท้องเป็นหญิงชื่อว่า กาญจนาเทวี มารดาบิดาหวังจะให้ มหากาญจน์ พี่ใหญ่รับมรดกสืบตระกูล หลังกลับจากการศึกษาสำนักตักกสิลาแล้ว เตรียมขอบุตรสาวตระกูลที่เหมาะสมให้ ... อ่านเพิ่มเติม...
ซยสาโร ภิกขุ การกราบ ต่อ
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
ซยสาโร ภิกขุ การกราบ? ต่อกระทำ ที่มีความหมาย และเราก็พอจะมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ ใช่ไหม ไม่ใช่แค่วัฒนธรรม ไม่ใช่แค่ธรรมเนียม หรือประเพณีอย่างเดียวพระพุทธรูปใน เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานมานานแล้ว และมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้กับโลก เป็นนามธรรม ซึ่งตาเนื้อของมนุษย์เรามองไม่เห็น ทำอย่างไร เราจึงจะได้ระลึกถึงพระองค์... อ่านเพิ่มเติม...