Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก

alt

...คนที่มีศีลบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่รักสำหรับคนเหมือนกัน โดยเฉพาะคนเหมือนกัน

เขาก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิื แม้แต่สัตว์เดรฉานที่ไม่รู้จักภาษามนุษย์

ก็รักคนที่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกัน?ยิ่งไปกว่านั้นเทวดาก็ยังรักคนที่มีศีลบริสุทธิ์

ฉะนั้นคนที่มีศีลบริสุทธิ์จึงกล่าวว่าเป็นคนที่มีความสำคัญ

ศีลเป็นปัจจัยกันอบายภูมิด่านแรก

ถ้าศีลของเราบกพร่อง แสดงว่าเรายังเปิดโอกาสให้เราลงอบายภูมิ

ถ้าศีลบริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้า

ถ้าจิตมีความมั่นคงในศีลก็แสดงว่าชาตินี้หนึ่งชาติละ ที่เราไม่ลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้น...

?

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ)

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

ประโยชน์ 3 อย่างที่มนุษย์ควรบำเพ็ญ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
ประโยชน์ 3 อย่างที่มนุษย์ควรบำเพ็ญ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ คนเราเกิดมาต้องรู้จักทำประโยชน์ ถ้าไม่ทำประโยชน์ก็ไม่ใช่มนุษย์ เขาเรียกว่า หมานุษย์ พระพุทธองค์ท่านสอนมนุษย์ให้ทำประโยชน์ทั้ง 3 ประการคือ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายภาคหน้า ประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์เหล่านี้ มนุษย์เราควรจะกระทำไปพร้อมๆ?กับชีวิตที่ยังเป็นๆ?สดๆ?อยู่ ประโยชน์ปัจจุบัน... อ่านเพิ่มเติม...
กรรมชั่วที่ทำแล้ว
พุธ, 06 ตุลาคม 2010
น?หิ ปาปํ กตํ กมฺมํ สชฺชุ ขีรํ ว มุจฺจติ ฑหนฺตํ พาลมเนฺวติ ภสฺมาจฺฉนฺโน ว ปาวโก . . . ฯ ๗๑ ฯ กรรมชั่วที่ทำแล้ว ยังไม่ให้ผลทันทีทันใด เหมือนนมที่รีดใหม่ ๆ ไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันที แต่มันจะค่อย ๆ เผาผลาญผู้กระทำในภายหลัง เหมือนไฟไหม้แกลบฉะนั้น ? 
พิจารณาขันธ์ 5 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จันทร์, 14 ธันวาคม 2009
พิจารณาขันธ์ 5 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากหนังสือศิวโมกข์ เล่ม ๑ ให้พิจารณาว่า ขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในขันธ์ 5 ขันธ์ 5 ไม่มีในเรา โดยให้พิจารณาเป็นปกติ เมื่อเห็นว่าขันธ์ 5 ป่วยก็รักษา เพื่อให้ทรงอยู่ แต่เมื่อมันจะพังก็ไม่ตกใจ หรือมันเริ่มป่วยไข้ ก็คิดว่าธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม ๑ - ตอนที่ ๔๙. ท่านอาจารย์ซัว
จันทร์, 08 ตุลาคม 2012
49. ท่านอาจารย์ซัว เรื่องอาจารย์ซัวเล่นโปนี่ ความจริงท่านไม่ได้เล่น มีนักเล่นโปเจ้ามือโปหลายคน เอาว่าคนเล่นโปก็แล้วกัน ลูกค้าชอบมาขอน้ำมนต์โปท่าน ความจริงไอ้การพนันนี่ พระท่านไม่สนับสนุน ในเมื่อมาขอท่าน ท่านมีน้ำมันมะพร้าวอยู่ขวดหนึ่งท่านบอกว่า อีนี่น่ะ น้ำมันทาโป ท่านไม่ได้บอกว่าโปมันจะต้องออกยังงั้นยังงี้ เขาถามว่าออกแบบไหน... อ่านเพิ่มเติม...
บทสรุปวิธีการปฏิบัติ
ศุกร์, 23 เมษายน 2010
?บทสรุปวิธีการปฏิบัติ ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอุทุมพริกสูตรหมดไปแล้วดีใจเกือบตาย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าถือว่าเป็นบทบาทคือวา เป็นแบบฉบับใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็เป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ ตรัสเป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนอวสาน นั่นก็หมายความว่ามีสูตรเดียวที่พบ ที่องค์สมเด็จพระสุคต... อ่านเพิ่มเติม...
ความหลัง โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ๕. กัลยาณมิตร
พุธ, 08 กันยายน 2010
ความหลัง? ? โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ๕. กัลยาณมิตร? ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เหลาะแหละโลเลและโลภในปัจจัย ๔ ละทิ้งวัตรปฏิบัติที่จะพึงมีต่ออุปัชฌายะ อาจารย์ของตน เข้าไปในนครสาวัตถีแต่เช้า แม้จะได้ดื่มข้าวยาคู (ข้าวต้ม) ที่มีกับหลายอย่างแล้ว ฉันข้าวสาลี ข้าวสุกและเนื้อซึ่งมีรส เลิศต่าง ๆ ที่เรือนของนางวิสาขาแล้ว ก็ยังหาพอใจไม่... อ่านเพิ่มเติม...
เริ่ม ฝึกอิทธิบาท ๔ บารมี ๑๐ ตอนที่ ๒
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
เริ่ม ฝึกอิทธิบาท ๔ บารมี ๑๐ ตอนที่ ๒ ????? ??? ? ??? เอาว่าจะแนะนำกันเป็นครั้งสุดท้าย ก็หมายความว่าจะแนะนำกันไปเต็มแบบฉบับอีกที เอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจำสำนัก แล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกร็ดความรู้ อันที่เรียกว่าเป็นเรื่องของวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๖) การปฏิบัติธรรมพรรษาที่ ๑ ที่วัดโนนนิเวศ
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010
เรื่องของคุณแม่ชีพิมพา (ตอนที่ ๗) "คนเรารักกันที่ไหน" การปฏิบัติธรรมพรรษาที่ ๑ ที่วัดโนนนิเวศ เมื่อออกพรรษาแล้ว อาจารย์มหาทองสุขพาพระขิ้มออกจากวัดไป ผู้เป็นย่าก็ร้องไห้ เราคิดว่าเขา ร้องไห้ตามหลานหรือตามอาจารย์ก็ไม่รู้ ทานข้าวแล้วก็ลงเดินจงกรม แล้วก็เกิดวิตกวิจารณ์ วิตก อะไร ไม่ห่วงอะไรทั้งหมด ห่วงแต่หลวงพ่อผู้เป็นสามีของเราว่า... อ่านเพิ่มเติม...
เทศนาธรรม โลกุตระ โดย... หลวงปู่ปุดดา ถาวโร กายเดียวจิตเดียว
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2009
? เทศนาธรรม โลกุตระ ?โดย... หลวงปู่ปุดดา ถาวโร กายเดียวจิตเดียว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระอะโต สัมมนา สัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระอะโต สัมมนา สัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระอะโต สัมมนา สัมพุทธธัสสะ เราน้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัย ด้วยกายพระนาม วจีพระนาม มโนพระนาม โดยสัจจะเคารพแล้วเราน้อมพระธรรมเทศนา คำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้า... อ่านเพิ่มเติม...
สังขารุเปกขาญาณ
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2011
วางใจเฉยเสีย ไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยคิดว่า.. "นี่เป็นเรื่องของ ธรรมดา" เกิดมามันก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบาย..มีลาภแล้วลาภมันก็เสื่อมได้.. มียศแล้วยศมันก็สิ้นได้..มีสุขแล้วทุกข์มันก็มีได้.. มีคนสรรเสริญแล้วคนนินทาก็มีได้.. เกิดแล้วก็ต้องตายได้.. "ทุกอย่างมันธรรมดาแท้ ๆ" จนจิตชินต่ออารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...
บท ความ เกี่ยวกับในหลวงที่เราไม่เคยรู้...
ศุกร์, 09 เมษายน 2010
บท ความ เกี่ยวกับในหลวงที่เราไม่เคยรู้... จดหมายฉบับนี้ยาวมาก หากรัก 'พระองค์ท่าน ' กรุณาอ่านให้จบด้วย เรื่องของในหลวงที่เรา (อาจ)ไม่เคยรู้ 1.ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. 2.นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์ 3.พระนาม 'ภูมิพล ' ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 4.พระยศเมื่อแรกประสูติ คือ... อ่านเพิ่มเติม...
นางสุปปิยา (อุบาสิกา-เอตทัคคะ) ในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
อังคาร, 19 เมษายน 2011
นางสุปปิยา? เอตทัคคะในทางผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้? นางสุปปิยาอุบาสิกาผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้ ก็โดยเหตุ ๒ ประการ คือโดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน อุบาสิกานั้น ปกติก็จะไปสู่อาราม เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่ง... อ่านเพิ่มเติม...
ที่พึ่งแห่งตน..ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (ตอนที่ ๓๒)
อังคาร, 20 กันยายน 2011
ที่พึ่งแห่งตน ? ประสบการณ์โลกทิพย์ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ? (ตอนที่ ๓๒) ? วันหนึ่ง พระมหาเถระผู้ใหญ่ชั้นสมเด็จได้สั่งพระให้มาอาราธนานิมนต์พระอาจารย์มั่นให้ไปเฝ้าเพื่อที่จะสัมโมทนียกถา โดยเฉพาะ โดยปราศจากพระเณรเข้าไปเกี่ยวข้อง พระมหาเถระผู้ปราชญ์เปรื่องถามพระอาจารย์มั่นเป็นประโยคแรกว่า ... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่ ๒
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2009
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๒ ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๑ เช้า วันนี้ขอคุยเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาสักเล็กน้อย ตอนหัวค่ำ พ.อ.สถาพร มานวดให้ รู้สึกว่าอาการดี ? ขึ้นมาก นอนหลับสบาย ภาวนานิดเดียวหลับไปเลย ขณะภาวนาดูภาพพระในนิมิตในอก ไม่ทันคุย ? อะไรหลับไป ตื่นเอาเวลา ๐๔.๐๐ น. รู้สึกสบายมาก ก่อนนอน ท่านย่า มาขอให้กินยาแก้อักเสบ ? และขอให้กินต่อไปอีก ๒ วัน ๆ ละ ๒... อ่านเพิ่มเติม...
ตายจากมหาเศรษฐีที่ "ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ" ไปเกิดเป็นลูกคนขอทาน
อังคาร, 29 กันยายน 2009
ตายจากมหาเศรษฐีที่ "ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ" ไปเกิดเป็นลูกคนขอทาน จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน ? "..อาตมาได้นำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอง และพระอานนท์ท่านก็ได้เห็นและได้ยินเองด้วย เป็นเรื่องของบุคคลที่เกิดมาแล้ว "ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ" เรื่องนี้มีบรรดาพุทธ- บริษัทพูดกันมากว่า... อ่านเพิ่มเติม...