Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

alt

?

?

"พ่อ" ขอแนะว่า ตัดสักกายทิฏฐิ ตัวเดียวลูกรัก คืออย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี

รูปวัตถุธาตุก็ดีตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เลิกกัน

เราไม่ต้องการมันต่อไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า

?

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อสุภกรรมฐาน ๑๐ อย่าง อสุภกรรมฐาน ท่านจำแนกไว้เป็น ๑๐ อย่างด้วยกัน คือ ๑. อุทธุมาตกอสุภ คือ ร่างกายของคนและสัตว์ที่ตายไปแล้ว นับแต่วันตายเป็นต้นไป มีร่างกายขึ้นบวม พองไปด้วยลม ที่เรียกกันว่า ผีตายขึ้นอืดนั่นเอง ๒. วินิลกอสุภ เป็นร่างกายที่มีสีเขียว สีแดง สีขาว คละปนระคนกัน คือ มีสีแดงในที่มีเนื้อ มาก มีสีขาวในที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองมาก... อ่านเพิ่มเติม...
การภาวนา (พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
การภาวนา? พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช การเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีล มากนัก การเจริญภาวนานั้น มี ๒ อย่าง คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) และ (๒) วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา) แยก อธิบายดังนี้ คือ (๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ) สมถภาวนา ได้แก่... อ่านเพิ่มเติม...
ฌาน,สมาบัติ ตอนที่ ๒
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2009
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฌาน,สมาบัติ ตอนที่ ๒ ? ปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัติ ปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัตินี้ ท่านกำหนดองค์ของปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัติไว้ ๕ อย่างดังต่อไปนี้ 1วิตก จิตกำหนดนึกคิด โดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ว่าหายใจเข้าหรือออก ถ้าใช้คำภาวนา ก็รู้ ว่าเราภาวนาอยู่ คือภาวนาไว้มิให้ขาดสาย ถ้าเพ่งกสิณ ก็กำหนดจับภาพ กสิณอยู่ตลอดเวลาอย่าง นี้เรียกว่าวิตก 2... อ่านเพิ่มเติม...
หลวงปู่ขาว อนาลโย ปธาน
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009
?หลวงปู่ขาว อนาลโย ปธาน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำพู อุดรธานีอัน นี้เป็นวาสนาของเราแท้ ๆ จะได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สุดก็ไม่รู้ สมบัติของเราก็มีหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำก็ได้อยู่ วาสนาบารมีเป็นกรรม เราได้สร้างมา คือมูลเก่อาอันนี้ มันเป็นยังไง คืออาศัยมูลเก่า ได้อัตภาพมาก็ได้บุญ ได้อวิชชา ได้ศีลมาในบุญด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2009
พระอาจารย์มั่น สอน พระอาจารย์จวน พระอาจารย์จวนเล่าไว้ในประวัติของท่าน เมื่อครั้งบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำจันทร์ ข้าพเจ้าจึงมาคำนึงถึงโอวาทที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระได้เคยเล่าเรื่องการเข้านิโรธของพระอาจารย์ลูกศิษย์ท่าน องค์หนึ่งให้ฟัง ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่จำพรรษาร่วมกับท่าน ท่านได้ประกาศให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายทราบทุกๆ... อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร ( หลวงปู่ชา สุภัทโท )
อาทิตย์, 22 พฤศจิกายน 2009
แนวทางการปฏิบัติธรรม พระโพธิญาณเถร? ( หลวงปู่ชา สุภัทโท ) พระสุญฺโญฺภิกขุ พระภิกษุชาวอเมริกัน จดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพล เตชปญฺโญ แห่งวัดหนองป่าพงสอบทาน แล้วจึงได้พิมพ์ภาษาไทยพากเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน ๑.... อ่านเพิ่มเติม...
พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญญูกตเวที โดยหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
พระธรรมเทศนาเรื่อง ความกตัญญูกตเวที แสดงเมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2532 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ ) นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญญูกตเวทิตา ตีติ ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ใน กตัญญูกถา เพื่อเป็นเครื่องโสรจองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
สัมปชัญญะในอิริยาบถ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
สัมปชัญญะในอิริยาบถ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก? วัดบวรนิเวศวิหาร คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ข้อความขาดนิดหน่อยแต่ไม่เสียความ? อณิศร โพธิทองคำ บรรณาธิการ บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๗. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๑ ถ้ำเชียงดาว
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
วันที่ 26 ธ.ค.51 SMILEYS_CONFUSEDจุดหมายถ้ำเชียงดาว ? ? ข้าพเจ้าขึ้นรถออกเดินทางเพื่อจะไปถ้ำเชียงดาว เมื่อขึ้นรถเสร็จ ปรากฏท่านเทวดา 1 องค์ขึ้น ท่านบอกว่า? ? "ให้ระวังถนนลื่นหน่อยนะ"? ? ข้าพเจ้าก็เลยบอกน้องคนขับรถว่าให้ระวังถนนลื่นหน่อย น้องเขาคงงงนิดหน่อย เพราะตอนนั้นฝนยังไม่ตก แต่เขาก็เชื่อข้าพเจ้าเพราะเขารู้จักข้าพเจ้าดี ? วิ่งมาสัก 10 นาที ฝนก็โปรยเม็ดจริงๆ... อ่านเพิ่มเติม...
คติธรรม แนวทางสู่ความเป็นธรรมดาของชีวิต แม่ชีไน้ แช่มช้อย วัดปากอ่าง
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2010
คติธรรม แนวทางสู่ความเป็นธรรมดาของชีวิต แม่ชีไน้ แช่มช้อย วัดปากอ่าง (อุทัยทอง) ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร? ? ของฝากจากใจ แม่ไน้ แช่มช้อย ? ๑. มีศีลเป็นรากแก้ว ไม่คลอนแคลน ๒. มีความอดทนเป็นทัพหน้า ๓. เอาความเพียรเป็นกองหนุน ๔. เอาสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็นทัพหลัง เกิดมาถ้าไม่แก้ไข ก็เสียชาติที่เราเกิดมาเป็นคน? ? เราเกิดมาทุกวันนี้... อ่านเพิ่มเติม...
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม 5
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2009
ปฏิปทาธรรม ของ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม? 5 คัดลอกจาก: อนุสรณ์ หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ ใครรู้โกรธ ใครจำโกรธ ใครคิดว่าความโกรธเป็นเรา? นี่? เอาไปพิจารณา ถ้ามันไม่เชื่อ ก็อย่าเอาไปใช้ หาคนโกรธ ใครล่ะโกรธ? เราไม่ได้หาคนที่เขาด่า อย่างนี้ แต่ให้เขาด่า คงจะไม่ค่อยมีคนด่า? แต่ให้เขาว่าเฉียด ๆ หน่อยเท่านั้นเอง ไหลลงไป ซอก... อ่านเพิ่มเติม...
เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว (ต่อ) ตอนที่ 3
อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2009
เรื่องราวการฝึกมโนมยิทธิของศิษย์ปลายแถว (ต่อ) ตอนที่ 3?ท่านก็ไปแล้วก็บอกไปหลายอย่าง...แล้วถามว่าคิดอย่างไรกับการป่วยครั้งนี้? ท่านบอกว่า? "คิดว่าไม่รอด"? ก็บอกว่า? "ดีแล้วในเมื่อไม่รอดจะไปนับทำไมกันกับไอ้สังกะสีต่อไปให้ภาวนาพุทโธนะ"? ท่านก็พยักหน้าและหลับตาว่า "พุทโธ"? แต่เมื่อผมหันหลังก็ชอบลืมแปลกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าของท่านเอง?... อ่านเพิ่มเติม...
ใครต้องการอะไรก็ให้เร่งรีบสร้างเอา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010
“ใครต้องการอะไรก็ให้เร่งรีบสร้างเอา คุณงามความดีทั้งหมดอยู่ที่ตัวของเราแล้ว ขันธ์ ๕ นี้ เมื่อมันยังไม่แตกดับก็อาศัยมัน แตกดับแล้วก็อาศัยอะไรมันไม่ได้ ขันธ์ ๕ ของหลวงตาก็จะดับแล้วเหมือนกัน” หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม 
การปฏิบัติเพื่อมรรคผล พิจารณาทุกข์ 1
เสาร์, 24 เมษายน 2010
? การปฏิบัติเพื่อมรรคผล ? พิจารณาทุกข์ 1 ? ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับในตอนนี้ ก็เป็นการจบ อุทุมพริกสูตร แล้ว หวังว่าบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย และญาติโยมพุทธบริษัท ควรจะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอุทุมพริกสูตร การปฏิบัติเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล ต้องปฏิบัติตามนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
ทางสายสู่พระนิพพาน - การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
? การเข้าถึงพระสกิทาคามีมรรค สำหรับวันนี้จะพูดถึงพระสกิทาคามีมรรคต่อ คำว่า?พระสกิทาคามีมรรค?ก็หมายความถึงว่า ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผล อันนี้อารมณ์จะต้องเลยพระโสดาบันมาแล้ว เพราะว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรม 4 ประการ คือ นึกถึงพระพุทธเจ้า เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลบริสุทธิ์ ส่วนแถมที่เกินก็คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์... อ่านเพิ่มเติม...