Get Adobe Flash player
(0 VOTITALY_VOTES, VOTITALY_AVERAGE: 0 VOTITALY_OUTOF)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

alt?

การสวดพระอภิธรรมในงานศพ

?

เรียบเรียงโดย นายวิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ

ทุกท่านคงจะพบคำว่า สวดพระอภิธรรม หรือ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในบัตรเชิญหรือในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลแด่ท่านผู้วายชนม์อยู่บ่อย ๆ ที่ว่า สวดพระอภิธรรม นั้น เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้ย่อมทราบดีแล้วว่าหมายถึงอะไร
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการนำเอาพระอภิธรรมมาสวดในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลในงานศพเพื่ออุทิศให้ ผู้วายชนม์นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนำเอาคัมภีร์พระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะ พระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรงจำแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต (ธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล) ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อัน เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะมิสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไป การได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังน้อมนำมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ ทำให้เห็นสัจจธรรมที่ แท้จริงของชีวิต ท่านโบราณบัณฑิตคงจะเห็นว่าในงานเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้นำเอาพระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหนึ่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาซึ่ง สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบุพพการีอันได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผู้เป็นบัณฑิตจึงได้นำเอาพระอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา แม้ว่าท่านผู้วายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม แต่การนำเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดท้าย เพราะเชื่อว่า พระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ ประการ หากนำมาแสดงในงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้บุญมากการสวดพระอภิธรรมก็คือการนำเอาคำบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละคัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี้บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลสำคัญในราชวงศ์เรียกว่า พิธีสดับปกรณ์ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ นั่นเอง (สัตต = เจ็ด ปกรณ์ = คัมภีร์ ตำรา)
ต่อมาภายหลังมีผู้รู้ได้นำเอาคาถาในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ของพระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นทำนอง สรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะสั้น? ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยนำเอาคำบาลีในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละปริจเฉท ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ปริจเฉทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด
?
คัดลอกจาก?http://www.geocities.com/gogfox/aphithum2.html

 

ความคิดเห็นของคุณ

BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
SMILEYS_VERY_HAPPYSMILEYS_SMILESMILEYS_WINKSMILEYS_SADSMILEYS_SURPRISEDSMILEYS_SHOCKEDSMILEYS_CONFUSEDSMILEYS_COOLSMILEYS_LAUGHINGSMILEYS_MADSMILEYS_RAZZSMILEYS_EMBARRASSEDSMILEYS_CRYINGSMILEYS_EVILSMILEYS_TWISTED_EVILSMILEYS_ROLLING_EYESSMILEYS_EXCLAMATIONSMILEYS_QUESTIONSMILEYS_IDEASMILEYS_ARROWSMILEYS_NEUTRALSMILEYS_MR_GREENSMILEYS_GEEKSMILEYS_UBER_GEEK
YOURALIAS:
ชื่อเรื่อง:
FULLTEXT:
Random Content

โอวาทหลวงพ่อวันนี้

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ

alt

เตือนตนแล้วทำตนหลุดพ้นเทอญฯ.......

จงเตือนตนแล้วทำตนให้พ้นทุกข์ โดยวางสุขวางรักหักสงสาร

สุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันนิรันดร์กาล วางสุขผ่านทุกข์ก็ค่อยปล่อยวางลง

จงทำใจให้เป็นเช่นแผ่นดิน ไม่ถวิลถือตัวตนเป็นคนหลง

ยอมรับได้ทุกสิ่งที่ทิ้งลง ขยะผงดีชั่วใช่ตัวตน

พระนิพพานอยู่ที่ไหนใช่ไกลเลย สงบเฉยในอุราอย่าฉงน

คู่ชีวิตจิตใจในทุกคน อกุศลแม้นดับได้ไปนิพพาน

โลภ-โกรธ-หลงตัดมานะละทิฏฐิ มีสติตัดให้ขาดด้วยอาจหาญ

ดับกิเลสสู่โลกทิพย์พระนิพพาน สุขสำราญแท้จริงทุกสิ่งเอยฯ

?

คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม

หมายเหตุ-เทศน์ที่"เทวสภา" วันที่ 8 สิงหาคม 2535 เวลา 08.00 น.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมตตาเล่าให้ลูกหลานฟัง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 เวลา 21.00 น

?

รวมโอวาทหลวงพ่อวันนี้

ค้นหาบทความทุกหมวด

รวมบทความน่าสนใจ

บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ๒๓. จิตมุ่งพระนิพพาน (ตอนจบ)
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
บันทึกลับ ภิกษุนิรนาม ?๒๓. จิตมุ่งพระนิพพาน ทำไมจิตอาตมาตอนนี้ จึงมุ่งความพ้นทุกข์ ปรารถนาพระนิพพาน ก็เพราะได้บรรลุพระโสดาบันแล้ว จัดเป็นผู้ไม่ย้อนกลับ มีแต่จะสูงขึ้น ไป อาตมาจึงปรารถนาแต่ทางพระนิพพาน พระนิพพานนี้ มนุษย์ชาวโลกพากันสงสัยยิ่งนักว่าเป็นอย่างไร? สมัยหนึ่งมีความเชื่อถึงกับมีภาษิตขึ้นมาว่า “นิพพานํ ปรมํ สูญญํ นิพพานเป็นของสูญ ไม่เกิด... อ่านเพิ่มเติม...
ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) คำสั่งเสีย (ตอนที่ ๘)
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2010
? ตายแล้วฟื้น (พันเอกเสนาะ) คำสั่งเสีย (ตอนที่ ๘) ????? คราวนี้ผมก็ถามว่าเตียงนอนผมอยู่ไหน ผมอยากนอนเขาบอกว่าเตียงผมยังไม่มี ยังทำไม่เสร็จ แล้วเพื่อนจะต้องกลับเมืองมนุษย์ เพื่อนต้องรีบกลับ ผมก็พยายามเซ้าซี้ เขาก็ไม่ยอมให้ดู จนกระทั่งเขาอ่อนใจมาก เขาเลยพาผมไปดูเศษไม้กอง ๆ อยู่ไม่กี่ชิ้น ผมก็บอกผมจะกลับแล้ว ตอนที่ผมจะกลับนั้นก็ปรากฏว่าไอ้เพื่อน ๑๐... อ่านเพิ่มเติม...
สมาทานพระกรรมฐาน
ศุกร์, 28 กันยายน 2012
? สมาทานพระกรรมฐาน? ? ผู้ถาม ? ? ? ? ? ? กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง คือว่าคำสมาทานกรรมฐานของหลวงพ่อ ปรากฏว่าลูกท่องไม่ได้เลย ลูกใช้อย่างนี้เจ้าค่ะ พอหลับตาปุ๊บ ลูกบอกว่า กรรมฐานทั้งหลายที่หลวงพ่อให้ลูก ขอสมาทานทั้งหมด ณ กาลบัดนี้แล้วก็หลับตาเลย? ? หลวงพ่อ ? ? ? ? ใช้ได้เลย ๆ อ้าว นี่ได้จริง ๆ แต่ว่าอย่าลืมนึกถึง พระพุทธเจ้า อย่าเอาแค่หลวงพ่อนะ... อ่านเพิ่มเติม...
สนทนา ธรรม
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
สนทนา ธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน สมเด็จท่านทรงตรัสว่า "เวลานี้คนที่จะเป็นพระอริยเจ้า ก้าวขึ้นมามาก มันไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ ไอ้เด็กเล็ก ๆ ที่มีนิสัยเป็นพระอริยเจ้าก็เยอะ" ฉันตอบว่ายังไงรู้ไหม ก็กราบทูลท่านบอก ว่า "มันเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของข้าพระพุทธเจ้า" เรื่องอะไร ใครจะเป็นก็เป็น ไม่เป็นก็ไม่เป็น จะไปนั่งห่วงชาวบ้านเมื่อย... อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายจากหลวงพ่อ - 14 สิงหาคม 2513 (ต่อ)
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2009
จดหมายจากหลวงพ่อ (ต่อ)? 14 สิงหาคม 2513 เรื่องขื่อปากนั้น ให้สังเกตดูว่าดั้งจมูกอยู่ตรงไหน ตรงดั้งจมูกลงมาก็เป็นขื่อปากตรงกับร่องริมที่ริมฝีปาก เวลาสีปากด้วยสีผึ้ง ท่านให้ทาสีผึ้งมาถึงตรงนั้น แล้วยกขึ้น ไม่ให้ทาตรงขื่อปาก คือเส้นแบ่งเขตกลางทั้งข้างล่างและข้างบน? เรื่องเลขหวยมีเรื่องแปลกมากอยู่ สองงวดก่อนหน้านี้เห็นตรงจริง ๆ แต่ไม่ยอมพูด ... อ่านเพิ่มเติม...
ภรรยาตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเปรต
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
ภรรยาตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเปรตมาขอบุญขณะสามีเจริญพระกรรมฐาน จาก หนังสือ ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน "..เวลาทำบุญให้คนตาย เคยพบเห็นบ่อยเวลาพระจะสวดมนต์ ลูกหลานหรือเจ้าภาพก็จะไปเคาะโลง บอก "ฟังสวดมนต์นะ" เวลาพระจะให้ศีลก็ไปเคาะโลงบอก "รับศีลนะ" พอเอาอาหารไปวางก็เคาะ โลงบอก "กินข้าวนะ"   ความจริงคนตายแล้วไม่มี สิทธิ์ที่จะกินของที่เอาไปวางให้กิน... อ่านเพิ่มเติม...
บารมี ๑๐ - ทศบารมีวิภาค - เมตตาบารมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
? ทศบารมีวิภาค - เมตตาบารมี ? พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส กทม. สำเนาเทศน์เช้า เดือนอ้าย ๘ ค่ำ ๑๖ กันยายน ๒๔๗๐ อิทานิ อฏฺฐมี ทิวเส สนฺนิปติตาย พุทฺธปริสาย กาจิ ธมฺมิกถา กถิยเต, อิโต ปรํ เมตฺตาปารมึ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส อตฺโถ สาธายสฺมนฺเตหิ สกฺกจฺจํ โสตพฺโพติ ณ วันนี้เป็นวันอัฏฐมีดิถีที่ ๘ ค่ำ แห่งกาฬปักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน - อัชฌาสัยฉฬภิญโญ - เสียงหยาบละเอียดไม่เสมอกัน
อาทิตย์, 21 ตุลาคม 2012
เสียงหยาบละเอียดไม่เสมอกัน เสียงต่างๆ ที่จะพึงฟังได้นั้น มีความหยาบละเอียดชัดเจนหนักเบาไม่เสมอกัน เสียงมนุษย์ และสัตว์ที่ปรากฏร่างที่เห็นชัดเจน ย่อมมีเสียงดังมาก ฟังชัดเจน พวกมด ปลวก เล็น ไร ฟังเสียงเบา มาก แต่ก็ยังเป็นเสียงหยาบ ฟังง่ายและสะดวกกว่าเสียงอมนุษย์ เสียงเปรต อสุรกาย และพวกยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ นาค มีเสียงเบากว่าเสียงมนุษย์... อ่านเพิ่มเติม...
ธรรมะปฏิณกะ ๒ (ต่อ) สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
อาทิตย์, 30 สิงหาคม 2009
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจาก หนังสือ ธรรมะปกิณกะ ๒ (ต่อ)สำหรับวันนี้??? เป็นการศึกษามหาสติปัฏฐานสูตร?? ในบรรพที่เรียกว่า? เวทนานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน??คำเวทนานี้แปลว่า? การเสวยอารมณ์?? พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้??? ปุน? จปรํ? ภิกฺขเว? ภิกฺขุ? เสยฺย? ปสฺเสยฺย? สีวถิกาย? ฉฑฺทิตํ? วฏฺฐิกานิ??? นี่มันไม่ใช่นี่? ดันเปิดผิดเข้าไปแล้ว? นี่แปลว่า?? นวสี? ๙? นี่??... อ่านเพิ่มเติม...
ตอนที่ ๓. วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ ภูชี้ฟ้า
จันทร์, 15 ตุลาคม 2012
วันที่ 22 ธ.ค2551?: จุดหมายภูชี้ฟ้า? คณะของเราเริ่มออกเดินทางจากภูหัวห้อมเวลาประมาณ 09.45น. ระหว่างลงจากเขาใช้ทางหลวงหมายเลข 1083ช่วงก่อนถึง อ.นาน้อย?ข้าพเจ้ากำลังนั่งฟัง mp3 ของหลวงพ่อ เรื่อง มรณานุสติ อยู่นั้น ปรากฏมี เทวดาองค์หนึ่ง ท่านมาลอยในอากาศห่างออกไปประมาณ 2 เมตร (ข้าพเจ้านั่งด้านหลัง-ซ้าย)ท่านชี้นิ้วไปที่ภูเขาด้านหน้าที่รถกำลังวิ่งเข้าไปหา?แล้วว่า ? ?... อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 -9: เวียนเทียนที่พระจุฬามณี และอื่นๆ...
อังคาร, 29 กันยายน 2009
? บังเอิญไปเจอบทบันทึกของคนที่ปฏิบัติธรรมระหว่างเข้าพรรรษามาเลยนำมาให้อ่านส่วนจะเป็นเรื่อง ??จริงหรือไม่แค่ใหนท่านทั้งหลายก็ใช้วิจารณญานอ่านดูเรื่องมีดั่งนี้ ? ? ? ? คำนำ ? บันทึก : เข้าพรรษาคนนุ่งกางเกงธรรมดาๆ...เขาทำกันอย่างไร ? ? ผม เอาเรื่องเล่าในบันทึกของใครก็ไม่รู้ เอามาให้อ่านกัน... เพราะว่าผมนั่งอ่านอยู่นานเห็นว่ามีประโยชน์... อ่านเพิ่มเติม...
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตร - มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์"
เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
มงคลที่ ๓๒ "การประพฤติพรหมจรรย์" มงคลที่ ๓๒ พระบาลีว่า?พฺรหฺมจริยญฺจ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ?ซึ่งแปลเป็นใจความว่า?การประพฤติพรหมจรรย์ จัดว่าเป็นอุดมมงคล คำว่าการประพฤติพรหมจรรย์ ท่านผู้อ่านที่มีความรู้ทางภาษาบาลีก็พอจะเข้าใจ ที่ไม่มีความรู้อยู่บ้างชักจะยุ่ง คิดว่าพรหมจรรย์ก็คือนักบวชที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองบ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
พระสูตร พรหมชาลสูตร เรื่อง สุปปียปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ
พฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2010
พระสูตร พรหมชาลสูตร (หน้า ๑) เรื่อง สุปปียปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ [๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาฬันทา พร้อมด้วยภิกษุ สงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป แม้สุปปียปริพาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาฬันทา พร้อมด้วยพรหมทัต ตมาณพผู้อันเตวาสิก ได้ยินว่าในระหว่างทางนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
หนังสืออ่านเล่น เล่มที่ ๑๗ - พุทธพยากรณ์
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2009
? พุทธพยากรณ์ ท่านผู้ฟัง และท่านผู้อ่านทั้งหลาย สำหรับวันนี้ ตรงกับ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๓ รู้สึกว่าเสียงจะเบาไปมาก ทั้งนี้เพราะว่า เวลานี้กำลังปวดเท้ามาก ร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ดี ก็ไม่เป็นไร ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มาคุยกัน วันนี้จะขอคุยเรื่อง พุทธพยากรณ์ คำว่า พุทธพยากรณ์ ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ก่อนนิพพาน... อ่านเพิ่มเติม...
๔.บรรลุความจริงคือบรรลุธรรม พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
จันทร์, 04 มกราคม 2010
ความผิด ในความถูก พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ๔.บรรลุความจริงคือบรรลุธรรม การบรรลุธรรมะ การตรัสรู้ ถ้าเราคิดไปก็ดูเหมือนว่าเป็นของสูงเกินไป ไม่ควรจะเอามาพูดว่าเราบรรลุธรรม ความเป็นจริงก็คนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมได้ บรรลุธรรมก็คือ เข้าใจว่าอันนี้เป็นบาป คือมันผิด ไม่เกิดประโยชน์ตนและคนอื่นทั้งนั้น... อ่านเพิ่มเติม...